Hjem
Studieavdelingen

UU-møte 14. oktober 2015

Hovedinnhold

  Innkalling til møte i Utdanningsutvalget – Møte 6 2015 

Tidspunkt: 14. oktober 2015, kl 09.00-12.00

Møtested:  Museplass 1, kollegierommet

Forslag til dagsorden:

I Godkjenning av innkalling og dagsorden

II Godkjent protokoll fra tidligere møte

protokoll-_uu-mote_2._september.pdf III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder 

Orienteringssaker:                                                                                                

Sak 49/15 Studentparlamentets arbeidsprogram                                                

Arbeidsprogram/ presentasjon 

 

Vedtakssak

Sak 50/15 Rapport om videreutvikling av fagligpedagogisk dag        

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Drøftingssaker:

Sak 51 /15 Opptaket 2015                                                                                        

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 52/15 Studiepoengproduksjon, kandidatproduksjon og frafall -oppfølging av etatsstyringsmøtet  

Saksnotat og rapport fra Studieadministrativ avdeling - ettersendes

 

Sak 53/15 Muligheter for bruk av UiBs bilaterale samarbeidsavtaler, internasjonale nettverk, organisasjoner og sentre i utlandet til individuell mobilitet

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 54/15 Rapport om internasjonal mobilitet 2014                             

Saksnotat fra studieadministrativ avdeling

 

Orienteringssaker:

Sak 55/15 Høringsuttalelse – NOU 2015: 8 Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanser  

Saksnotat fra programstyreleder for lektorutdanningen – ettersendes

 

Sak 56/15 Konkretisering av arbeidet med videre oppfølging av Handlingsplanen for etter- og videreutdanning

Orientering av Ann Margret Hauknes

 

Sak 57/15 Videre arbeid med innovasjon og entreprenørskap i utdanningene      

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling

 

Sak 58 /15 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget                                                               

Saksnotat fra Studieadmistrativ avdeling

 

Sak 59/15 Eventuelt