Hjem
SDG Bergen (N)
BÆREKRAFTSMÅLENE

Vi satser på bærekraft!

Universitetet i Bergen er havuniversitetet i Norge, med en marin forskningstradisjon som strekker seg tilbake til 1800-tallet. FN-organisasjonen UNAI har tildelt universitetet en ledende rolle i arbeidet med bærekraftsmål 14: Livet i havet.

Studenter på fjellet Ulriken med Bergen sentrum i bakgrunnen.
Foto/ill.:
Eivind Senneset for Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen satser særlig på forskning og utdanning på globale samfunnsutfordringer, marin forskning og klima og energiomstilling. Disse satsingsområdene spiller en viktig rolle i universitetets arbeid for å utvikle utdanning og forskning knyttet til bærekraftsmålene. 

Bærekraftsmålene gjennomsyrer utdanning og forskning ved alle de 7 fakultetene ved Universitetet i Bergen (UiB). Sentralt har universitetet etablert intiativet SDG Bergen, der SDG står for Sustainable Development Goals.

 

I høst har vi et spesielt fokus på bærekraftsmålene 14 (livet i havet), 13 (stoppe klimaendringene), 10 (mindre ulikhet) og 7 (ren energi til alle). Her beskriver vi kort de fire målene og universitetets arbeid med disse.

Kritisk engasjement for å nå bærekraftsmålene vil være spesielt viktig i lys av koronapandemien. Våre studenter er sterkt engasjert i universitetets arbeid knyttet til bærekraftsmålene, og bidrar blant annet til den årlige nasjonale Bærekraftskonferansen for universitets- og høyskolesektoren. Bærekraftspilotene er også et prosjekt universitetet har etablert sammen med studentene våre. Gjennom dette velges årlig fem studenter ut til å gjøre en spesiell innsats knyttet til bærekraft ved universitetet.

Bærekraftsmål 14: Livet i havet

Bevare og bruke havet og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Universitetet i Bergen er offisiell FN-partner og har en ledende rolle i arbeidet med bærekraftsmål 14, livet i havet, som vi er blitt tildelt av FN-organisasjonen United Nations Academic Impact. Vi har fått dette oppdraget fordi universitetet har vært en pådriver nasjonalt og globalt for at bærekraft skal stå sentralt i marin utdanning og forskning. Som Norges største marine universitet med flere fagmiljøer i verdensklasse, er vi stolte og ydmyke over å ha blitt tildelt en slik viktig rolle av FN. Forskerne våre publiserer daglig vitenskapelige artikler om hav og vår kunnskap gir politikerne forskningsbasert kunnskap, slik at de kan fatte bedre avgjørelser for å skape et bærekraftig samfunn. Vi har etablert et virtuelt forskningssenter for bærekraftig hav – Ocean Sustainability Bergen.

Bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Universitetet i Bergen satser på klimaforskning. Vi har en bred kompetanse på forståelse av klimasystemet, med ledende fagmiljø innen både fortidens, dagens og fremtidens klima. Universitetet er partner i det verdensledende Bjerknessenteret for klimaforskning, som leverer forskningsbaserte data til FNs klimapanel, IOC-UNESCO (Intergovernmental Oceanographic Commission) og andre globale institusjoner.

Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land.

Gjennom satsingsområdet globale samfunnsutfordringer arbeider Universitetet i Bergen spesielt for å fremme tverrfaglig forskning innen migrasjon, helse og ulikhet. Ulik tilgang til helsetjenester og ulik helserisiko er noen av de viktigste strukturene som skaper forskjeller i verden i dag. Sviktende helse og helsetilbud er ofte både et resultat av, og en årsak til, ulikhet. På den fjerde nasjonale Bærekraftskonferansen i februar 2021 vil ulikhet i lys av koronapandemien være overordnet tema. UiB har i samarbeid med International Science Council (ISC) etablert forskningssenteret Global Research Programme on Inequality (GRIP) for å belyse den økende ulikheten både i land og mellom land.

Bærekraftsmål 7: Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris.

Energibruk og økonomisk vekst har historisk sett vært tett forbundet. Verden må nå nåde bruke energien mer effektivt og i løpet av få tiår gå over fra fossil energi til fornybar energi. UiB driver med forskning og utdanning innen mange aspekter av fornybar energi og implementering av energiomstilling i samfunnet. Å sikre en bærekraftig energiforsyning krever teknologisk, juridisk, økonomisk og samfunnsfaglig forskning for å lykkes. Blant tiltak for energiomstilling som det forskes på ved UiB finner du bl.a. havvindkraft, karbonfangst og utvikling av ny teknologi, herunder å utvikle fremtidens bærekraftige transport.

Våre studenter er fremtiden

Vi skal forberede fremtidige generasjoner på å løse nye oppgaver. Vi ønsker å gi studentene ny kunnskap om komplekse globale utfordringer og engasjere seg kritisk i bærekraftsmålene. Studentene skal lære hvordan utfordringene kan håndteres gjennom samarbeid mellom ulike fagretninger.

For at forskning skal kunne påvirke disse globale utfordringene er tverrfaglig forståelse nødvendig. Vi har som mål å etablere sterkt samarbeid mellom forskere på tvers av fagfelt. For å møte de spesielle utfordringene bærekraftsmålene stiller til oss alle, forbereder UiB nå et eget masterprogram i bærekraft.