Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Møt forskerkandidaten

En tjukkere kjønns- og seksualitetsforskning

SKOKs nye stipendiat, Sunniva Árja Tobiasen, skal forske på kjønn- og seksualitetsnormer og hvordan forventninger om seksualitet og kjønn har en kroppslig dimensjon.

Portrett av ei kvinne i grå topp, med briller og kort hår
Sunniva Árja Tobiasen startet som stipendiat ved Senter for kvinne- og kjønnforskning 1. august 2023.
Foto/ill.:
Kamilla Stølen

Hovedinnhold

Hva går doktorgradsprosjektet ditt ut på?

I prosjektet mitt skal jeg undersøke kjønn- og seksualitetsnormer med et særlig fokus på tjukke kropper. Kjønn- og seksualitetsnormer kan "treffe" ulike kropper på forskjellige måter. For eksempel: Hvis du skal forestille deg en seksuell person som opplever seksuell tiltrekning og som er seksuelt aktiv, hvordan ser denne personen ut? Har denne personen en spesifikk alder, kroppsstørrelse, hudfarge eller funksjonsevne? Disse antagelsene om noens seksualitet er kontekstavhengig og kan si oss noe om hva og hvem som ansees for å tilhøre normen. 

Jeg vil intervjue tjukke personer og snakke med dem om hvilken betydning det har for deres opplevelse av egen seksualitet og eget kjønn å være tjukk. Jeg vil også undersøke dette med betydning av språk. Hva gjør det med deg som person når det ikke finnes en nøytral måte å snakke om kroppen din på? Vi har de medisinske ordene som "overvekt" og "fedme" og ord som "tjukk", som kan ha en negativ assosiasjon. Jeg er interessert i hvilke betegnelser og ord som blir brukt, og hvilken betydning det kan ha når en forholder seg til egen opplevelse av å være et seksuelt menneske. Hva gjør det med deg når de ordene som finnes for å beskrive deg har negative eller medisinske assosiasjoner?  

"Fat studies" er forskningsfeltet som kritisk undersøker samfunnets holdninger til og behandling av tjukke, samt representasjon av tjukke i offentlig debatt og media, med mer. Jeg bruker ordet tjukk aktivt fordi jeg vil bidra til å nøytralisere den negative assosiasjonen. Det er et beskrivende ord som ikke sier noe om en persons helse eller verdi, og jeg oversetter det engelske "fat studies" til tjukk-forskning. 

Kan du si litt om utgangspunktet ditt for å skrive om denne tematikken?

I masterprosjektet mitt skrev jeg om forventet seksualitet (compulsory sexuality) og aseksualitet. Forventet seksualitet beskriver den ofte antatte forestillingen om at alle mennesker er seksuelle på tilnærmet samme vis; at alle opplever seksuell lyst og tiltrekning på noenlunde samme måte. Dette er selvfølgelig ikke tilfelle. 

Aseksualitet er en seksuell identitet, på lik linje med for eksempel heteroseksuell og biseksuell, og defineres med utgangspunkt i en person som opplever liten eller ingen seksuell tiltrekning til noen andre, uavhengig av kjønn. 

Da jeg jobbet med dette prosjektet lærte jeg om deseksualisering og hyperseksualisering, som beskriver hvordan enkelte grupper, basert på for eksempel funksjonsevne, alder, rase/etnisitet og kroppsstørrelse, kan oppleve å få sin seksualitet latterliggjort eller ikke tatt på alvor. Noen grupper kan også oppleve at deres seksualitet ansees som noe som må kontrolleres; at de er "farlige" eller "upassende" på et vis. De kan oppleve at de diskrimineres mot; for eksempel at de ikke mottar nødvendig helsehjelp.

I min lesning av forskning på dette fant jeg veldig lite om tjukke mennesker, og generelt har vi veldig lite forskning på tjukke i Norge som ikke er med utgangspunkt i medisin- og helseforskning. Ph.d.-prosjektet mitt er dermed en videreføring av min interesse for og undersøkelse av forventet seksualitet, seksualitetsnormer og betydningen av språk for å sette ord på, forstå og kommunisere om egen seksualitet. Jeg vil gjerne "feite opp" norsk kjønn- og seksualitetsforskning, og undersøke særlig med perspektiver og teorier fra tjukk-forskning. 

Hvilken metodologi tenker du å bruke?

Jeg vil som mitt utgangspunkt gjøre intervju med tjukke personer i Norge, hvor jeg vektlegger kjønn, seksuell identitet, alder og rase/etnisitet. Jeg vil også inkludere funksjonsnivå og klasse hvis det gir mening, da alle disse dimensjonene er representerte i eksisterende tjukk-forskning.

I tillegg vil jeg se på hvordan måten tjukkhet forstås og blir omtalt på henger sammen med personers helhetlige situasjon. Jeg vil bruke tid på å utforme intervjuspørsmål, da nettopp det språklige er noe jeg vil jobbe oppmerksomt med i prosjektet. Jeg vil ikke legge begrensninger på hvilke ord eller betegnelser de jeg intervjuer kommer til å bruke, og jeg er interessert i hvordan de omtaler seg selv. 

Hva gjør prosjektet ditt aktuelt?

Det finnes veldig lite forskning i Norge og norsk kontekst som undersøker tjukkes erfaringer omkring seksualitet og samtidig har en kritisk tilnærming. Jeg vil gjerne bidra til å etablere tjukk-forskning i Norge. Det er en del forskning på tjukke fra et medisinsk- og helseperspektiv, og det har blant annet vært en pågående samfunnsdebatt om tjukke, den såkalte "fedmeepidemien", de siste årene. Jeg vil bidra til diskusjoner om hvordan vi omtaler tjukke, hvordan tjukke omtaler seg selv, og hvordan vi kan anerkjenne det å være tjukk som en reell dimensjon i personers liv; noe vi trenger å forholde oss til, og ikke bare som noe en helst skal ønske å unngå eller forandre på.