Hjem

Kjønnsperspektiv

Understanding gender dimension for MSCA projects

Kjønnsperspektiv i forskningen

Som ledd i arbeidet med å sikre kjønnsbalanse og integrere kjønnsperspektiver i forskningen ved UiB tilbyr Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) kurs i kjønn i forskningsprosjekter til stipendiater, forskere, og forskningskoordinatorer. Kurspakken gir deltakerene en oversikt over likestillings- og kjønnspolitikken til EU og NFR, samt verktøy som kan bidra til å øke kvaliteten på forskningen ved UiB.

Denne siden er tenkt som en ressursside for arbeidet med å oppnå kjønnsbalanse i forskergrupper og med å integrere kjønnsperspektiver i forskningsprosjekter ved UiB. På siden vil du finne en oversikt over grunnleggende begreper og perspektiver på kjønn, en oversikt over likestillings- og kjønnspolitikken til ulike eksterne finansiører, samt best-practice eksempler fra prosjekter ved UiB og fra andre kilder. Du vil også finne informasjon om SKOK sitt kurstilbud til PhD-stipendiater, forskningskonsulenter og forskere, samt en oversikt over eksisterende nettressurser.

Fra kjonnsforskning.no

‒ Viktig å få frem den merverdien et kjønnsperspektiv kan gi

Forskningsrådets Jesper Simonsen svarer lederne fra fire kjønnsforskningssentre: Snarere enn å utarbeide klare retningslinjer for hva et kjønnsperspektiv kan være, tror Forskningsrådet på mer radikalt tverrfaglig samarbeid.
Fra forskningsradet.no

Stor vekt på kjønnsperspektiver i Horisont 2020

I Horisont 2020 må alle prosjektsøknader omtale kjønnsperspektiver. - Når søkerne gjør dette godt vil de få et konkurransefortrinn, sier Curt Rice, leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.
Fra forskningsradet.no

– Kjønnsperspektiver handler om liv og død

Over 100 forskere fra ulike land, disipliner og miljøer var samlet i Forskningsrådet til konferansen EnGendering Excellence, 4. og 5. juni, 2015.
Fra kjonnsforskning.no

Hva er kjønnsforskning?

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.
Fra kjonnsforskning.no

http://kjonnsforskning.no/nb/2014/09/kjonnsperspektiver-i-forskning-redder-liv-o...

− Men det holder ikke å se på forskjellene mellom menn og kvinner. Da risikerer du å forsterke stereotypier, sier Londa Schiebinger fra Stanford University.