Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Kjønnsstudier

Mangfold og likestilling

Intervju med bachelorstudent Nicolai Andreas Bekkelund

Hovedinnhold

Kjønnsstudier er noe alle kan ha nytte av

Intervju med Nicolai Andreas Bekkelund

Hvorfor valgte du studiet?

Jeg valgte studiet fordi jeg er interessert i likestilling, kjønnsidentitet og transproblematikk i forhold til likestilling og likeverd. Da jeg gikk 2. året på sosiologistudiet fant jeg ut at det var noe som het kjønnsstudier, og etter å ha lest litt om hva faget handlet om, forsto jeg at dette virkelig kunne være noe for meg.  Jeg lurte på om jeg skulle tørre å begynne på studiet med hensyn til jobbmuligheter senere. Jeg kjente til at det var kjønnsstudier ved Universitetet i Oslo, og fant ut at det var liknende studier ved Universitetet i Bergen også. Ettersom jeg syntes at Bergen var en veldig hyggelig by, og jeg så at studiet her kanskje var nærmere mitt interessefelt enn det de hadde i Oslo, valgte jeg å flytte til Bergen for å studere her.

Hvilke forventinger hadde du til studiet?

Jeg hadde lest noe om studiet meg var litt usikker på om det handlet om. Jeg antok at studiet i all hovedsak handlet om tradisjonell likestilling. Det som omhandler kvinners kamp for å få like rettigheter på lik linje med menn. Det som man vanligvis tenker om likestilling, kvinner/menn problematikken. Men på KVIK102 Likestilling og mangfald var det også innslag om trans- og homovinkling.

Hva skrev du om i din bacheloroppgave? Har du en annen utdannelse/andre fag i tillegg som du har tatt bachelor i?

Jeg skrev bacheloroppgave i sosiologi om selvmordsforsøk blant transseksuelle, der jeg analyserte om denne gruppen var mer utsatt enn andre grupper i forhold til selvmordsstatistikk og om denne forskjellen varierte mellom land. Jeg oppdaget hvor stor selvmordsraten blant transseksuelle var i forhold til andre grupper og hvor lite dette varierte mellom forskjellige land. Den var høy overalt. Samtidig var det vanskelig å finne relevant og tidsriktig forskning om transseksuelle generelt.  Ettersom dette temaet blir mer aktuelt, og det blir mer fokus på denne gruppen, tror jeg at forskningen også på dette feltet vil øke over tid. Da vil man ha behov for folk med utdannelse innenfor kjønnsstudier

Er det noe spesielt med kjønnsstudier sammenliknet med andre studier du har tatt?

I sosiologien er kjønn kun en bisetning. Det er samfunnsstrukturene og det som ligger rundt som er det viktige. I kjønnsstudier er det kjønn som står i sentrum.

Hva er det viktigste du har lært på studiet så langt?

Jeg har lært å se kjønn på en helt annen måte. Fra antikken hvor man skapte et bestemt kvinne- og mannssyn. Sokrates blant annet, mente jo at mannen var kvinnens motstander. Jeg har lært å se hva kjønnsroller og kjønnsnormer har å bety både for samfunnet og den enkelte.

Har studiet påvirket deg som person?

Det har påvirket meg slik at jeg ser kritisk på kjønnsroller og normer. Hvorfor kjønn blir fremstilt som det er. Jeg mener kjønn i stor grad er en skapt virkelighet, og har egentlig ikke så mye å si. Kjønnsroller- og normer er viktig for samfunnsstrukturer som hevder at menn og kvinner har ulike egenskaper og samfunnet er tilpasset etter det. Vi lever fremdeles i et litt gammeldags samfunn hva kjønnsnormer angår, selv om disse også er i forandring. I dag er for eksempel menn mer hjemme med barn som en del av barselpermisjonen, noe som nærmest var utenkelig for 4-5 tiår tilbake.

Hva var det beste med å være student ved UiB?

Det er et veldig godt studentmiljø, og det legges til rette for at man skal ha det bra. Jeg tenker da på det sosiale, det er mange kulturelle tilbud og forskjellige organisasjoner som er interessante. Samme hvilke interesser man måtte ha, så er det noe for en hver smak. På bachelorprogrammet i kjønnstudium er man få, og da blir man godt kjent med både medstudenter og ansatte. Det er et nært og godt miljø.

Vil du anbefale studiet til andre?

Det vil jeg. Spesielt hvis du har interesse for kjønnsfeltet. Jeg tror alle ville funnet noe de hadde syntes var interessant med studiet. Man finner ting man ikke har tenkt på med henblikk på kjønn i seg selv, seksuell legning, identitet og biologi. Man lærer hvordan kjønn har blitt oppfattet gjennom historien og hvordan kjønn påvirker menneskers liv. Kjønn blir ofte oppfattet som egenskaper med kvinner og menn. Vi blir undervist i hvordan ideene rundt egenskapene oppstod og hvordan disse oppfatningene rundt kjønn kan forklares.

--

Intervjuet med Nicolai ble publisert i 2016.