Hjem
Kjønnsperspektiv
Gendered Innovations

Velferd: Assisterende teknologi for eldre

Hvordan kan kjønnsanalyse bidra til nyskapende assisterende teknologi for elder mennesker?

Neste
Assisterende teknologi for eldre
1/2

Assistive Technology, Londa Schiebinger, Stanford University

Produsent:
Gendered Innovations
2/2
Tilbake

Analyser av samspill mellom biologiske og sosiokulturelle aspekter ved kjønn

En aldrende befolkning skaper økt behov for ny teknologi som kan bidra til å opprettholde velferdstilbudet til eldre mennesker. Utviklingen av slik teknologi krever økt kunnskap om forholdet mellom kjønn, alder og helse, slik at den kan tilpasses ulike gruppers behov. Både biologiske faktorer, så vel som sosio-kulturelle faktorer, som et kjønnsdelt arbeidsmarked, er med på å påvirke helsen blant eldre, og statistikk viser at forskjellige helseplager, som demens, nedsatt hørsel, eller leddgikt rammer ulikt avhengig av kjønn.

Tap av ektefelle er en viktig prediksjon for ensomhet, og ettersom kvinner lever lenger enn menn, og i snitt gifter seg med menn som er eldre enn dem, finnes det en større andel enkekvinner enn menn. Dette kan blant annet bety at kvinner har større behov for assisterende teknologi som bidrar til sosialisering. Blant likekjønnede par er aldersgapet i snitt høyere enn blant heterofile par, noe som tilsier at også denne gruppen kan ha et særskilt behov for slik sosialiserende teknologi.

Disse eksemplene viser tydelig behovet for å analysere biologiske og sosiokulturelle aspekter ved kjønn i sin helhet dersom målet er å forstå behovene til ulikt kjønnede grupper.

Utvikling av teknologi som tar hensyn til behovene til ulikt kjønnede grupper bør involvere brukergrupper

Deltakende forskningsdesign bør inkludere ulikt kjønnede subjekter, ettersom ulike grupper har ulike behov og erfaringer med teknologi. Kvinner er overrepresentert innen helse og omsorgssektoren, og sitter derfor på unik kunnskap om behovene til eldre mennesker. Inkluderingen av brukergrupper i prosessen med å utvikle ny teknologi kan gi bedre resultater og øke kvaliteten på sluttproduktet.