Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Snobberi og likhetsidealer i den norske og britiske øvre middelklassen

Vegard Jarness fra Sosiologisk institutt og Sam Friedman fra London School of Economics har nylig publisert en artikkel i Poetics.

snobbery
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Artikkelen utforsker symbolsk grensedragning i den øvre middelklassen i Norge og Storbritannia. Jarness og Friedman analyserer spenningen mellom to fremtredende fortellinger: på den ene siden trekker informantene klare grenser mot andre folks kulturelle smak og livsstil, mens de på den andre siden fremstiller seg selv som åpne og tolerante ovenfor andre. På en slående måte viser analysene hvordan informanter fra begge land etterstreber å underspille ulikhet når de møter folk de oppfatter som annerledes enn seg selv. Forfatterne argumenterer for at øvre middelklassefolk profiterer sosialt på å følge likhetsnormer, samtidig som deres dømmende holdning ovenfor andre holdes skjult. I motsetning til sosiologer som har argumentert for at utstrakte likhetsidealer gjør kulturelle og estetiske symbolske grenser mindre effektive i det sosiale liv, viser Jarness og Friedman tvert i mot hvordan det å fly under en moralsk radar av egalitære verdier kan medføre en legitimering av kulturelle distinksjoner.

Artikkelen kan hentes her.