Hjem
Sosiologisk institutt
Nyhet

Flere voksne skal kunne fullføre grunnskole og videregående opplæring

Professor Hans-Tore Hansen ved Sosiologisk institutt har deltatt i et regjeringsoppnevnt utvalg som har hatt som oppdrag å komme med forslag om finansiering av livsopphold for voksen i grunn- og videregående opplæring.

Finansiering
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Utvalget har vært ledet av Oddbjørn Raaum (Frischsenteret). Bakgrunnen for at Livsoppholdsutvalget ble oppnevnt er at et økende antall personer uten fullført videregående ikke er i jobb, og at andelen som mottar uføretrygd og helserelaterte trygdeytelser samtidig øker. 40 prosent av de som er mellom 25 til 54 år og som ikke har videregående er i dag ikke i jobb. Samfunnsøkonomisk kan det være mye å spare på å lage til støtteordninger slik at flere voksne fullfører videregående. Utvalget har kommet med fire hovedforslag:

  1. Arbeidsledige som mangler grunn/videregående opplæring skal kunne kombinere mottak av dagpenger med redusert sats og opplæring på heltid med sikte på fullføring av grunnskole- og/eller videregående opplæring, uten krav om å være disponibel for arbeidsmarkedet.
  2. Det prøves ut en ordning med lønnsrefusjon ved utdanningspermisjon for bedrifter med færre enn 50 ansatte i privat sektor.
  3. Stipendandelen for voksen i grunnskole skal økes til øke 60% og de skal få tilbud om tilleggslån og inntektsavhengig tilbakebetaling studielånet.
  4. Det skal etableres en kommunal grunnskolestønad på 2G årlig ved fulltids opplæring

 

Forslagene er nå sendt ut til høring. Rapporten og mer informasjon om utvalget finnes her.