Hjem
Sosiologisk institutt
Sigmund Grønmo utgir ny bok på Sage forlag:

Social Research Methods: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Research.

Den nye utgivelsen bygger på Grønmos bok Samfunnsvitenskapelige metoder, som er publisert av Fagbokforlaget (2. utgave i 2016), og som brukes ved UiB og mange andre skandinaviske universiteter og høgskoler.

Bilde av boka: Social Research Methods, Sigmund Grønmo
Foto/ill.:
Sage forlag

Hovedinnhold

Den nye boken er fornyet og betydelig utvidet, med nytt stoff om blant annet computerbasert og nettbasert datainnsamling, analyse av visuelle data og bruk av big data i samfunnsvitenskapen. Boken inneholder også nye kapitler om litteraturstudier, visualisering av data og skriving av forskningsrapporter.

Boken dekker hele forskningsprosessen, med problemformulering og valg av forskningsopplegg, innsamling og analyse av data, samt tolkning og presentasjon av analyseresultatene. Gjennom hele boken presenteres både kvalitative og kvantitative tilnærminger, med vekt på sammenlikning og kombinasjoner av de to tilnærmingene.

Sentrale deler av boken dreier seg om formulering av problemstillinger og analyser av typiske samfunnsvitenskapelige forskningsspørsmål.  

Boken utgis i hardcover, paperback og digital utgave, og den kommer med en egen nettside, som kan brukes av både lærere og studenter. Her finnes blant annet videoer, metodeeksempler, tidsskriftartikler, datasett, øvingsoppgaver, definisjoner, referanseverktøy, og dataprogrammer.

Boken er beregnet på studenter i ulike land og ikke minst utenlandske studenter i Norge. I Norge kan boken (sammen med nettsiden) ellers være nyttig som håndbok og bakgrunn for lærere som underviser i metode, og som utdypende og supplerende litteratur for studenter som bruker Samfunnsvitenskapelige metoder aller andre norske lærebøker. 

For ytterligere informasjon om boken:

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/social-research-methods/book260564