Hjem
Sosiologisk institutt

Master- og hovedfagsoppgaver

Studenter på høyere nivå produserer i løpet av studiene en forskningsbasert oppgave. Disse er på et høyt nivå når det gjelder gjennomgang av teoretisk og empirisk materiale, og er ofte av interesse for mange ulike grupper.

Nedenfor finner du innleverte master- og hovedfagsoppgaver ved Sosiologisk institutt fra og med 2006. Flere av oppgavene er også tilgjengelig i elektronisk format på nettsidene til BORA (Bergen Open Research Archive).

 

2011

Berntzen, Lars Erik
Den eksistensielle trusselen: En sosiologisk studie av politisk motstand mot islam, muslimsk kultur og innvandring til Norge. Bergen: UiB 2011 110 s.

Bjørnsen-Vareberg, Marthe.
Hvorfor søke hjelp hos frivillige organisasjoner? En kvalitativ studie av alenemødre og frivillige organisasjoner. Bergen: UiB 2011

Brubakken, Gunhild.
Samtaler på et NAV-kontor En sosiologisk analyse av oppfølgingsmøter mellom bruker og veileder. Bergen: UiB 2011 100 s.

Bøyum, Karin Fedje
"Men kva er i grunn definisjonen på rasisme...": Tre fokusgruppeintervju med ungdommar frå ein norsk storby. Bergen: UiB 2011 107 s.

Christophersen, Knut.
Den norske øvre serviceklassen og nedadgående sosial mobilitet. En studie av intergenerasjonell utdannings-, klasse- og inntektsmobilitet for fødselskohortene 1962-74. Bergen: UiB 2011 124 s.

Fluge, Synnøve.
Litt likestilling - litt frihet. En kvalitativ studie av unge studenters holdninger til likestilling, kjønn og feminisme. Bergen: UiB 2011

Indergaard, Åshild Maria.
Moderskap og klasse: En kvalitativ studie av unge mødre med ulik utdanningsbakgrunn. Bergen: UiB 2011 106 s.

Johansen, Janne Cecilie.
Sosial kapital og multiposisjonalitet blant kvinner i eliteposisjoner. Bergen: UiB 2011 121 s.

Khaderi, Alan.
Transnasjonale aktiviteter og integrering: En studie av iranske kulturaktivister i Bergen. Bergen: UiB 2011 109 s.

Lie, Erlend Steine
«Jeg er fornøyd bare jeg får hjelp». En sosiologisk studie om Fritt Brukervalg. Bergen: UiB 2011 90 s.

Lilletvedt, Janne
"Jeg har alltid drømt om å reise og jobbe i utlandet": En kvalitativ studie av østeuropeiske arbeidsinnvandreres motiver for migrasjon og erfaringer i det norske arbeidsmarkedet. Bergen: UiB 2011 97 s.

Mevatne, Anne Østerbø.
"Eller jeg føler jo meg veldig som en NHHer, alle som går på NHH føler seg som en NHHer": En empirisk studie av studenter ved Norges Handelshøyskole. Bergen: UiB 2011 116 s.

Nicolaisen, Kristina.
Holdninger til homoseksualitet En flernivåanalyse av holdninger og holdningsendringer i 36 land, med fokus på sosioøkonomiske og religiøse påvirkningsfaktorer. Bergen: UiB 2011 98 s.

Paulsen, Oda.
"You're really just in a big bubble, with lots of stuff inside". En kvalitativ studie om internasjonalisering av høyere utdanning og utbyttet av utvekslingsopphold. Bergen: UiB 2011 116 s.

Svolsbru, Irina Ahundova. 
"Jeg klarer denne oppgaven": Mødre til funksjonshemmede barn i dagens Russland. Bergen: UiB 2011 111 s.

Vignes, Bo.
Førtidspensjon og innvandrere. Bergen: UiB 2011 128 s.

Westmark, Linn.
Aspirations & Responsibilities: A qualitative study among female care workers in Khayelitsha. Bergen: UiB 2011 107 s.

2010

Arnesen, Sondre Strandskog.
"Giving something back to society": Et etnografisk studie av Teach First. Bergen: UiB 2010 103 s.

Bergan, Carl-Fritjof.
"Hvor mange ganger må man påpeke skillet mellom islam og det muslimer faktisk gjør?: En studie av definisjonsmakt på islam.no. Bergen: UiB 2010

Baug, Jannicke Waldersnes.
Treningskontaktordningen: En velferdstjeneste mellom byråkrati og bevegelse. Bergen: UiB 2010 103 s.

Flaa, Alexander Wie.
"Å unngå apekatten på skuldra" - En kvalitativ studie av problemstillinger knyttet til korrupsjon i internasjonalt næringsliv. Bergen: UiB 2010 95 s.

Gram, Nils Petter Willem.
Anerkjennelse, identitet og opplæringsforhold - En anerkjennelsesteoretisk studie om frafall i yrkesfaglig opplæring. Bergen: UiB 2010 92 s.

Hanøy, Monica.
"-Folk er i bunn og grunn sliten...": En kvalitativ studie av sykefraværet i kommunale barnehager i Bergen kommune. Bergen: UiB 2010 95 s.

Henriksen, Trygve Gunnar Bjelland.
Kjønnslemlestelse og somaliske menns maskunlinitetsforståelse. Bergen: UiB 2010 107 s.

Kristiansen, Maria Eide.
I grenseland. Den lokale institusjonaliseringen av tilpasset opplæring og spesialundervisning i grunnskolen. Bergen: UiB 2010 99 s.

Løding, Tomas Hostad.
"Terrarisme" og finansiell alkymi om den kommunale sektoens finansialisering. Bergen: UiB 2010 106 s.

Monsen, Kjell Gunnar.
Aluminiumsstokker av "god nok kvalitet": En systemteoretisk tilnærming til studiet av arbeidsprosesser. Bergen: UiB 2010 114 s.

Olsen, Stine Karoline.
Bakkebyråkraters forestillinger omkring integrering: En studie av integreringsarbeid i en norsk kommune. Bergen: UiB 2010 96 s.

Parer, Justine Penelope.
Narratives of parents of children with ADHD: a sociological analysis. Bergen: UiB 2010 94 s.

Solheim, Bjarte.
Skolestriden i Kvam herad: Et casestudie av en skolelokaliseringskonflikt. Bergen: UiB 2010 96 s.

Tråsavik, Renate.
De ideelle fedre og realitetene: En kvalitativ studie av norske fedres omsorgspraksiser. Bergen: UiB 2010 89 s.

Walseth, Erlend.
Double Exposure in "New Nepal": Rural, illiterate women constructed as "legless" in "two Worlds". Bergen: UiB 2010 99 s.

2009

Børresen, Svein.
Tidligpensjonering: Uførepensjonering og pensjonering med AFP før fylte 67 år blant eldre arbeidstakere mellom 50 - 66 år. Bergen: UiB 2009 129 s.

Friis-Ottessen, Ragnhild.
SLANK-TYNN-SUNN: En sosiologisk analyse av helse- og matbegrepene i norske dameblader. Bergen: UiB 2009 111 s.

Gjessing, Hege.
Det å føle valgfrihet - er det valgfrihet? En kvalitativ undersøkelse av ungdommers opplevelse av begrensninger og frihet i valg av utdanning. Bergen. UiB 2009 90 s.

Madsen, Kjartan.
Arbeidsorientering og sosial ulikhet: En kvantitativ studie av variasjoner i orientering til arbeid. Bergen: UiB 2009 122 s.

Holan, Ben Shlomi.
Privatizing the socialist kibbutz: Updating the method? A study of how members of a renewing and a communal kibbutz relate to conflicting values in times of change. Bergen: UiB 2009 105 s.

Høynes, Sverre.
Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i et boområde. Bergen: UiB 2009 110 s.

Jenssen, Solveig Fosso.
Kriseseterbevegelsen: En studie av vekselvirkninger mellom samfunn og sosial bevegelse. Bergen: UiB 2009 179 s.

Koll-Hansen, Johanne.
Likemenn som dommere: En sosiologisk studie av meddommernes møte med domstolene og deres utførelse av vervet. Bergen: UiB 2009 112 s.

Otterdal, Petter.
Ikea: En analyse av et nettverkselskap. Bergen: UiB 2009 88 s.

Rafoss, Tore Witsø.
Tillitens årsaker: En komparativ undersøkelse av befolkningens og elitens institusjonelle tillit. Bergen: UiB 2009 141 s.

Siem, Sigurd.
Hjem til småbyen: En studie av sted, identitet og tilknytning. Bergen: UiB 2009 95 s.

Stokland, Trine Meling.
"Den lille storbyens"stigma: Et sosiologisk blikk på rusmiljøet i Haugesund. Bergen: UiB 2009 112 s.

Sæther, Ingunn Gidske.
Gravid - kva så? Ei kvalitativ undersøking av gravide sitt kvardagsliv, på jobb og heime. Bergen: UiB 2009 128 s.

Tønnessen, Ingrid Heimstad.
Territorialisert menneskelighet: Sosiologiske refleksjoner over asylinstituttet og det nakne livet. Bergen: UiB 2009 124 s.

Vikebø, Øystein F. 
"Kanskje jeg kan drible flere nordmenn": Om to innvandrerlag og deres spilleres forhold til den norske fotballen. Bergen: UiB 2009 95 s.

Visnes, Anne Louise.
Institusjonalisering av uforutsigbarhet: En kvalitativ studie av ufrivillig deltidsarbeid i velferdsstaten. Bergen: UiB 2009 85 s.
 

2008

Aasheim, Eirik.
Forplikttande felleskap? Oppfatningar av sosiale nettverksrelasjonar mellom legar og legemiddelindustri. Bergen: UiB 2008 101 s.

Andersen, Mona.
Fra hjemmehjelp til vaskehjelp? Om Taylorisering av hjemmehjelpsarbeid. Bergen: UiB 2008 103 s.

Berntsen, Håkon Alling.
"Hverdagsliv og strategier": Om makt og situasjonsdefinering i relasjonen mellom personale og beboere i bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemning. Bergen: UiB 2008 93 s.

Bikova, Mariya.
A family member or a family servant? Why norwegian families hire au pairs a qualitative study. Bergen: UiB 2008 107 s.

Bolstad, Brita.
Å være flerkulturell, utenlandsk, norsk og muslim -alt på en gang: Etnisitet, religion og transnasjonal orientering som elementer i konstruksjonen av identitet. Bergen: UiB 2008 106 s.

Eikhaug, Jon Ingar.
"Fortjener jeg min millionlønning?": En studie av hvordan norske toppledere legitimerer lederlønn. Bergen: UiB 2008 113 s

Einungbrekke, Heidi Mol.
Kvinnelig omskjæring i "vår" nærhet: En kritisk diskursanalyse av norsk mediedynamikk og identitetskonstruksjon. Bergen: UiB 2008 123 s.

Gravermoen, Hanne.
Entreprenører "lenket" til sofaen. Om bedriftseiere som permitterer seg selv. Bergen: UiB 2008.

Grung, Camilla Bysheim.
NAV-reformen fra bakkebyråkratens ståsted: En sosiologisk casestudie av ansatte ved et lokalt NAV-kontor og erfaringer med NAV-reformen. Bergen: UiB 2008 95 s.

Henriksen, Kim- Tonny.
Hva er norsk i Spania? En kvalitativ undersøkelse av norsk identitetsforhandling i Alfaz del Pi. Bergen: UiB 2008 115 s.

Hetland, Kari.
Kunnskapsformidling i samfunnsfaget: En kvalitativ studie av to ungdomsskoleklasser. Bergen: UiB 2008 139 s.

Mjåland, Kristian.
Logikker, aktører og myndighetsstrukturer: En institusjonell analyse av rusfeltet etter rusreformen. Bergen: UIB Bergen 2008 117 s

Høiland, Gry Cecilie.
Der arbeidslivet møter famililivet: En kvalitativ studie om hvordan en bedrifts fleksible ordninger fungerer for mødre og fedre i det grenseløse arbeidslivet. Bergen: UiB 2008 115 s.

Høiland, Ingvild.
"En bruksanvisning på livet hadde ikke vært feil...": Jenters valg av utdanning og orienteringer mot arbeid og familieetablering.. Bergen: UiB 2008 107 s.

Indjic, Lejla Sokolovic.
Learning Democracy: An analysis of young people`s engagement and their political socialisation within nongovernmental organisations in Bosnia and Herzegovina. Bergen: UiB 2008 132 s.

Johnsen, Iren.
Tre offentlige kontor i et bygg - NAV utad, men ikke innad? En sosiologisk studie av hvordan de ansatte ved et NAV lokalkontor har erfart omstillingsprosessen. Bergen: UiB 2008 101 s.

Kummen, Øystein.
Det synkroniserte arbeidslivet: Om bruk av mobil e-post og nye grenser mellom arbeid og fritid. Bergen: UiB 2008 111 s.

Laastad, Bodil.
Kommunale selskap og føretak: Grunngjeving, styringsutfordringar og nye roller. Bergen: UiB 2008 173 s.

Lexau, Juni.
Hva er det med Norge? En studie av polske arbeidsinnvandrere i Bergen. Bergen: UiB 2008 121 s.

Matheussen, Espen Svalastog.
Hydro, kunst og kapitalismens "ånd". Bergen: UiB 2008 113 s.

Misje, Pål-Stian.
Drosjemøtet: Yrkesforståelse og moralske grensedragninger blant sjåfører i Bergen. Bergen: UiB 2008 93 s.

Nes, Håvard.
Har Adam fått ny drakt? Om kropp,identitet og maskulinitet i lys av moderne kroppspraksisar. Bergen: UiB 2008 105 s.

Nordeide, Andreas Larsstuen.
Tillit, Nettverk og Nærhet: Sosial kapital i World of Warcraft. Bergen: UiB 2008 93 s.

Parmann, Nina.
Diagnose og bevegelse: Diagnoseorganisasjoner og forhandlinger om sykdom. Bergen: Uib 2008 109 s.

Skodje, Kari Lid.
Rehabilitering eller kontroll? Makt og motmakt i lukket fengsel og i overgangsbolig. Bergen: UiB 2008 79 s.

Hordvik, Ingvild Bergan.
Det politiske "barnets beste": Analyse av politisk diskurs om barnefordelingssaker. Bergen: UiB 2008 97 s.

Thingnes, Thea.
Klasse-og kjønnsskilnadar i sjukefråvær: Ei kvantitativ analyse av samanhengen mellom sosial klasse, kjønn og langtidssjukefråvær. Bergen: UiB 2008 s.113

Våge, Ingrid Øritsland.
En kvalitativ analyse av en kirketjeners hverdag. Bergen: Uib 2008 100 s.

Wallacher, Ingvild Vandeskog.
Permittering som institusjonalisert orden: Sedvane og lovregulert praksis. Bergen: UiB 2008 97 s.

Winde, Lee.
Doktorsgradsutbildningen i Norge vs i Sverige - En traditionsbunden eller jämställd rekrytering?. Bergen: UiB 2008 114 s.

Åsli, Thale Jacobsen.
Den norske arbeiderens livsverden: En studie av den norske industriarbeiderens identitet og kultur fra et klasseanalytisk perspektiv. Bergen: UiB 2008 138 s.

 

2007

Gisle Andersen
Maten som er trygg nok. En studie av legitimeringsarbeide i stortingsdebatter. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen 2007

Breivik, Eva-Tone
Likestilling i familien? En kvantitativ analyse av menn og husarbeid basert på ISSP-undersøkelsen om Familie og Kjønnsroller 2002. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Eimhjellen, Ivar S.
Nettsosialisering, hørsel og tilhørsel. Om unge døve sin bruk av internett. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Engen, Gunn-Kari
Samværsfedres erfaringer. Om farspraksiser, faderskapsidealer og farsstrategier: en kvalitativ studie.Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Evseeva, Natalia
Gender relations in the family. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Furnes, Karsten Meidell
Ytre Kjennetegn og Subkulturell Identitet. Skateboard som identitetskapende prosess.

Hagen, Åsne
Å gjøre jobben sin : Mestring og profesjon blant politiansatte som jobber med uttransport. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Hestetun, Per Esko
Det norske velgerrommet. En korrespondanseanalytisk tilnærming. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Hove, Tonje Elisabeth
Fra attføring til arbeid? En kvantitativ analyse av yrkesrettede attføringsforløp basert på data fra Forløpsdatabasen-Trygd. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Jahnsen, Synnøve Ø.
Women who cross borders-black magic? Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Jakobsen, Kjetil 
Arbeidsledige og selvforståelse - en narrativ fremstilling.

Jarness, Vegard
Heretiske gitarer Eller: Symbolske grenser i den norske punk/hardcorescenen. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Kvaran, Trude Lehrfeld
"Det passer aldri - det passer alltid" En kvalitativ studie av unge høyt utdannede kvinners utdanning, yrke og det å få barn. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Kværne, Lise Marie Seierstad
ROS som aktør i den sosiale konstruksjonen av en sykdomsdefinisjon. En case av en diagnoseorganisasjon. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Lona, Arnstein
The local in the global. Ulike aspekter ved Ahmadiyya-pakistaneres hverdagsliv i Kristiansand. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Lundberg, Kjetil G.
Nærmiljø, problemdefinering og mobilisering - en studie av et boligområde i Bergen. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Otterå, Kjartan
"Vår hovedoppgave på dette området.." Legitimering av CSR-aktiviteter blant norske leverandørbedrifter. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Rønning, Arnhild Rydland
Betydningen av fast versus midlertidig ansettelseskontrakt for IT-ansatte i trepartsrelasjoner

Salvà, Marta Sánchez
Humanitarianism and power. An Analysis of the Ideological Organisation of Modern Humanitarian Practice. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Sazko, Ave
"Jeg vet ikke hvorfor de må ha verdier...: en kvalitativ studie av ansattes forhold til sin organisasjons offisielle identitet. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Skoland, Kathrine
Klasseforskjeller i rekrutteringen til høyere utdanning: En sammenligning av to klasseskjema og en yrkesprestisjeskala. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Tofte, Kjetil Andrè
Utdanningssfæren og arbeidslivet: Arbeidsgjevarar sine verdsettingar av kompetanse frå høgre utdanning

Vik, Knut Teppan
De diffuse lidelsene - en kamparena. Om sykdom som konflikt og forhandling i et kunnskapssamfunn. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

Vogt, Kristoffer Chelsom
Gutter i mannsdominerte yrkesfag: valg av utdanning og arbeid. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2007

 

2006

Jarle Bastensen
Fra idealistisk kunstnerverksted til rasjonell bedriftsorganisasjon. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen, 2006

Vegar Enget
"Vil du hilse på Edwan?" En studie av sosial integrasjon av flyktninger i Årstad og sentrum bydel, Bergen. En evaluering av Flyktningeguiden i Røde Kors. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2006.

Svein Jarle Fagerheim
En studie av symbolske grenser. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen, 2006

Reidun Faye
Negotiating identity: From recipient to partner in development aid. Masteroppgave, Universitetet i Bergen, 2006

Erlend Grastveit
Det frivilliges møte med det seinmoderne samfunn. En casestudie av Frelsesarmeens ansatte. Masteroppgave, Universitetet i Bergen, 2006.

Johanna Gunnarsdottir
Økningen i kvinneandelen i det norske forsvaret. Masteroppgave, Universitetet i Bergen 2006.

Kjartan Habbestad
Nettverk, makt og regional integrasjon. En studie av overlappende styremedlemskap på Haugalandet. Masteroppgave, Universitetet i Bergen, 2006.

Kari Henriksen
"Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe èn!". Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen, 2006

Tor Ingebrigtsen
Klasseforskjeller i sykefraværet. En kvantitativ analyse av sammenhengen mellom langtidsfravær og sosial klasse basert på EGP klasseskjemaet. Masteroppgave, Universitetet i Bergen, 2006.

Hege Jensen
Hva motiverer en ildsjel? Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen, 2006

Gunnar Lindseth
Yoga i Norge. Masteroppgave, Universitetet i Bergen, 2006

Ingri Litleskare
Identitet og ideologi i mediene. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen, 2006

Thomas Mortensen
Forståelser av det nasjonale i Papua Ny-Guinea. Masteroppgave, Universitetet i Bergen, 2006

Helge Nitteberg
Innvandrere og etterkommeres utdanning og næringstilknytning.Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen, 2006

Magnus Moss Opsand
Det samfunnsfaglige dannelsemotiv og gymnaset.Masteroppgave, Universitetet i Bergen, 2006

Odd E. Rambøl
Penger eller legitimitet - spillet om spilleautomatene. Masteroppgave, Universitetet i Bergen, 2006.

Trude Remme
"Det er liksom andre ting som er viktigere i livet enn å løpe". Masteroppgave, Universitetet i Bergen, 2006

Linn-Merete Rød
Bi-effekter. Seksuelle selvforståelser blant bifile/skeive: Hvilke tilgjengelige diskurser finnes i dag? Masteroppgave, Universitetet i Bergen, 2006.

Britt-Karin Rødne
Midlertidig ansattes sosiale relasjoner på arbeidsplassen. En kvantitativ analyse av Levekårsundersøkelsen 2003. Masteroppgave, Universitetet i Bergen, 2006.

Årstein Skjæveland
Samhold i idrettslag - en sammenligning av fotball og orientering. -Analyse av samholdstype, emosjonelle bånd og deres utstrekning i en idrettskontekst. Masteroppgave, Universitetet i Bergen, 2006.

Kristin Stølsbotn-Smistad
Lange sykefravær fra arbeidslivet. En kvalitativ studie av roller og kjønn.Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen, 2006

Elin Sørskår
Publikums behov for et poitisk kollektiv. Hovedfagsoppgave, Universitetet i Bergen, 2006

Stine Utheim
Å leve med overvekt. Masteroppgave, Universitetet i Bergen, 2006

Daniel Varne
Arbeidsledighet - en forbigående risiko, eller skritt mot varig marginalisering? Masteroppgave, Universitetet i Bergen, 2006.

Marianne Wøbbekind
"De andres" identitetskontruksjon - en kvalitativ studie av innvandrere og deres opplevelser av medias representasjoner. Masteroppgave, Universitetet i Bergen, 2006.