Hjem
Sosiologisk institutt

Seniorkonsulent i Rambøll Management Consulting

Kathrine Lønvik leverte sin hovedfagsoppgave i sosiologi i 2001. Hun mener at det er sosiologiens analytiske tilnærming til ulike tema og problemstillinger som har vært mest betydningsfullt, og at tverrfaglighet gir gode muligheter.

Hovedinnhold

Jeg avla hovedfagseksamen høsten 2001 med hovedoppgaven "Dødslek eller virkelighetsflukt? Ungdom- og narkotikaproblematikken slik pressen ser den: en kvalitativ, komparativ diskursanalyse av Aftenposten, Dagbladet og Natt & Dag". Hovedoppgaven var av tverrfaglig karakter. Hovedveilederen min var Hildur Ve, mens biveilederen min var Helge Østbye fra Institutt for medievitenskap. Dette fungerte veldig bra, og jeg utviklet forståelsen av at sosiologi ikke bare eksisterer som en egen, lukket vitenskap, men har tydelige sammenhenger med andre fag.

Da jeg fikk vitnemålet som dokumenterte at jeg nå kunne kalle meg sosiolog, hadde jeg ingen klar plan for hva jeg skulle bruke det til i jobbsammenheng. På den tiden (2001) hadde Sosiologisk institutt bare sporadisk kontakt med potensielle arbeidsgivere som presenterte seg for oss, men de tilbød et ubegrenset antall av brosjyren «Hva er sosiologi?», som jeg kunne legge ved jobbsøknadene mine.

Uansett, jeg fikk meg jobb – og jeg fikk bruk for sosiologien i både den første og de senere jobbene jeg har hatt. Rent tilfeldig startet jeg i TNS Gallup, hvor jeg avanserte fra telefonintervjuer til å bli konsulent i kvalitativ avdeling. Da skjønte jeg hvordan sosiologisk analyse kunne brukes i kommersiell sammenheng, i tillegg til å få brynt meg på dybdeintervjuer og fokusgrupper med et variert utvalg målgrupper.

Jeg fortsatte videre med analysearbeid, både i offentlig og privat sektor. I til sammen 7 år var jeg ansatt i Vox – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (underlagt Kunnskapsdepartementet) sin analyseavdeling. Jeg hadde hovedansvar for kvalitative undersøkelser, men brukte også SPSS og Questback til å gjøre ulike typer evalueringer og effektmålinger. I tillegg til å bli en god analytiker, fikk jeg også god forståelse for offentlig forvaltning.

Begge deler kommer til stor nytte i min nåværende jobb i Rambøll Management Consulting, siden de fleste oppdragsgiverne våre tilhører offentlig sektor. Jobben min er å gjennomføre evalueringer og andre typer undersøkelser og analyser, hvor mine spesialfelt er utdanning og integrering. Kjennskap til sosiologisk teori og samfunnsvitenskapelig metode er avgjørende for at jeg kan gjøre jobben min på en god måte.

Hva jeg har jobbet med, og hvor jeg har søkt med til, har vært en kombinasjon av tilfeldigheter og bevisste valg. Da jeg var ferdig med å studere, var jeg ikke klar over hvor mange muligheter som bød seg som sosiolog. Jeg hadde verktøyene som trengtes, som har blitt foredlet.