Hjem
Sosiologisk institutt
Studiebarometeret 2013

God evaluering av studiemiljøet ved instituttet

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har kommet med resultatet fra den nasjonale spørreundersøkelsen – Studiebarometeret. Studenter ved instituttet er fornøyd med læringsmiljøet.

Foto/ill.:
colorbox.no

Hovedinnhold

Hva er Studiebarometeret?

Hensikten med Studiebarometeret er å undersøke studenters opplevde studiekvalitet og slik også bidra til «å styrke arbeidet med kvalitet innenfor høyere utdanning» (NOKUT). Alle studenter på andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt femte studieår på integrert masterprogram fikk mulighet til å delta på undersøkelsen. Totalt 55083 studenter fikk tilsendt undersøkelsen og 17641 svarte – en respons på 32%.

Resultatene publiseres på Studiebarometerets nettportal; www.studiebarometeret.no. Nettsidens formål er «å gi studiesøkere, studenter, læresteder og andre aktører informasjon om studiekvalitet» (NOKUT). På nettsiden er det mulig å søke opp det enkelte lærested og se hvordan studenter vurderer de enkelte studieprogrammene.  Nettsiden gjør det også mulig å sammenligne studieprogrammer mellom læreinstitusjonene i Norge.

 

Bachelorprogrammet ved Institutt for sosiologi i Studiebarometeret

Totalt 12 studenter (svarfrekvens på 29%) har gitt tilbakemeldinger på opplevd studiekvalitet på bachelorprogrammet ved instituttet. Resultatene fra nettportalen til Studiebarometeret viser at sosiologi sine bachelorstudenter vurderer studiet omtrentlig på gjennomsnittet i forhold til alle andre som har vurdert statsvitenskapelige fag i Norge.

 

Engasjerte studenter som er fornøyd med eksamen

På indeksen som måler engasjement synes studentene ved sosiologi å være tilfredse. I forhold til engasjement har undersøkelsen fokusert på hvorvidt studentene oppfatter studieprogrammet som engasjerende, utfordrende og helhetlig. På en skala fra 1 – 5 faller den totale scoren på 3,8. Det betyr at studentene synes studieprogrammet er engasjerende (3,5), faglig utfordrende (4,0) og at det består av emner som henger godt sammen (4,0). Enda mer tilfreds synes våre studenter å være i forhold til eksamens- og innleveringsoppgavene som følger studieløpet. Totalscoren her faller på hele 4,2 av 5. Indeksen viser at studentene er svært fornøyd med sammenhengen mellom undervisning og eksamen (4,1), samtidig som de mener at eksamens- og innleveringsoppgavene krevde både forståelse og resonnement (4,2).

 

Læringsmiljø og læringsutbytte

Resultatet fra læringsutbytteindeksen falt på 3,5 – noe høyere enn landsgjennomsnittet. Innen denne indeksen synes studentene å være mest fornøyd med den evnen de får til å jobbe selvstendig (4,4), skriftlig kommunikasjonsevne (4,2) samt evnen til refleksjon og kritisk tenkning (3,8) de tilegner seg. På indeksen som måler læringsmiljø havner sosiologi også over gjennomsnittet – 3,5 mot 3,4. Mens den største tilfredsheten er å finne i forhold til bibliotek og bibliotekstjenester (4,2) og IKT-tjenester (3,8), synes studentene å være mindre fornøyd med lokaler (3,0) og utstyr (3,1) i forbindelse med undervisning. Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet havner på 3,7, mens det faglige miljøet vurderes til 3,5.

 

Helhetsvurdering

Det siste – og kanskje viktigste – spørsmålet i Studiebarometer handler om hvordan studentene vurderer hvor fornøyd de er med studieprogrammet som en helhet. Her lander sosiologi så vidt under landsgjennomsnittet; 3,9 mot 4,0.

For mer informasjon og resultater om bachelorprogrammet i sosilogi i Studiebarometeret, vennligst se her.