Hjem
Sosiologisk institutt
Ny publikasjon

Kulturelle forskjeller i Norge

I boken "The Routledge Companion to Bourdieu’s 'Distinction" bidrar tre forskere ved Sosiologisk institutt med kapittelet "Cultural Distinctions in an Egalitarian Society".

Illustrasjon forside av bok og Bourdieaus distinksjonskart
Foto/ill.:
©tgu

Hovedinnhold

Det er Olav Korsnes, Johs. Hjellbrekke og Vegard Jarness som
står bak kapittelet "Cultural Distinctions in an Egalitarian Society".

Analyse av data om kulturell deltakelse
I kapittelet kartlegges livsstilsforskjeller i Norge gjennom å analysere surveydata om kulturell deltakelse ved hjelp av geometriske data analyse.

Analysen viser klare sammenhenger mellom klassetilhørighet og kulturell deltakelse. Dette vitner om at kulturelle forskjeller spiller inn i det norske samfunnet, et samfunn som ofte beskrives som egalitært.

Om boken
Gjennom de ulike kapitlene i boken utforskes opphavet til Pierre Bourdieus klassiske bok Distinction og dens internasjonale betydning i moderne samfunnsvitenskap.

Boken inneholder ulike bidrag fra sosiologer fra forskjellige land. Felles for alle er at de reiser spørsmål om den teoretiske arv Bordieus bok representerer på ulike felt og i nasjonale sammenhenger.

Les mer om boken på routledge.com eller på akademika.no