Hjem
Sosiologisk institutt
Læringsmiljø

Læringsmiljø og fravalg på bachelorprogrammet

I 2015 fikk instituttet midler fra PEK: Program for evaluering og kvalitet ved UiB, for å gjennomføre undersøkelser av studentenes forhold til bachelorgraden. Resultatet foreligger nå i to rapporter.

Om læringsmiljø - fra bibliotek
Foto/ill.:
colourbox.com

Bakgrunn for arbeidet

Sosiologisk institutt ønsket å øke antall studenter som fullførte bachelorgraden i sosiologi. Dette var bakgrunnen for at instituttet i 2015 søkte – og fikk – midler fra PEK: Program for evaluering og kvalitet ved UiB, for å gjennomføre en egen undersøkelse av studentenes forhold til bachelorgraden. Intensjonen var å få fersk kunnskap om studentenes forhold til bachelorprogrammet; herunder hva som motiverer studenter til at gå på sosiologi, hvordan læringsmiljøet oppleves, hva som kan styrke interesse og engasjement, samt hva som kan være grunner til å ikke fullføre bachelorprogrammet. På denne måten kan instituttet heve kvaliteten på studietilbudet på bachelorprorgammet, og samtidig øke søkertallene til masterprogrammet.

To rapporter

Sosiologisk institutt har ca. 200 studenter på bachelorprogrammet. I 2015 var det 80 nye studenter på programmet. I tillegg tilbyr instituttet et årsstudium i sosiologi, hvorfra det kan søkes om intern overgang til bachelorprogrammet. Tall utarbeidet av Det samfunnsvitenskapelige fakultet viser at det kun er 12 % som benytter seg av denne muligheten. Den første rapporten har tittelen "Læringsmiljø og studiefravalg" og er en survey med fokus på studenter som (innenfor de siste fem år, tilbake til 2010) har vært tatt opp på instituttets bachelorprogram.

Den andre rapporten har tittelen "Frå tvil til trivnad", og er en direkte oppfølging av surveyundersøkelsen. Intensjonen var å gjøre en kvalitativ analyse av frafallssituasjonen ved bachelorprogrammet for gjennom dette å få innsikt i hvordan en kan øke både gjennomføring på bachelorprogrammet og rekruttering til masterprogrammet. Det ble anvendt fokusgruppeintervjuer, fordi denne typen intervjuer gir mulighet for at deltakerne kan diskutere intervjutemaer og spørsmål sammen. Dette viste seg å være veldig fruktbart i denne sammenhengen.

Nyttig kunnskap

Til sammen gir disse to rapportene et svært godt innblikk i hvorfor unge søker seg til sosiologi, hvordan læringsmiljøet på faget oppleves, hvilke utfordringer som finnes underveis i studieløpet og hva som kan være årssakene til at noen ikke fullfører bachelorgraden. Instituttet anvender rapportene i sitt arbeid med å forbedre studiekvaliteten og læringsmiljøet på bachelorprogrammet.

(Se lenkene til høyre for å lese rapportene).