Hjem
Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030
Strategi 2030

Om arbeidet med ny strategi

Universitetssamfunnet er invitert til å komme med innspill til ny strategi.

Hovedinnhold

Strategiprosessen er en viktig del av et levende universitetsdemokrati, og det er lagt til rette for en åpen og inkluderende prosess for ansatte og studenter. Det er et sentralt siktemål at bredden av fagmiljøer får eierskap til arbeidet med ny strategi for institusjonen.

Prosess og involvering

Arbeidet med ny strategi for Universitetet i Bergen gjennomføres i to faser. Vårsemesteret ble brukt til å lage grunnlagsanalyser, og i løpet av våren vil organisasjonen og eksterne aktører få gitt sine innspill og vurderinger. Høsten 2022 bli strategien bli utformet og ferdigstilt. Styret vedtar ny strategi tidlig 2023.

Underveis i strategiprosessen får studenter og ansatte mulighet til å gi sine innspill til den nye strategien. Dialog med Studentparlamentet er invitert til å involvere seg i arbeidet gjennom møter med deres faste møter med universitetsledelsen.

Oversikt over prosessen:

 • Innspillsmøter for UiBs ansatte og studenter om sentrale tema: Mangfold (12. september)  Bærekraft (3. juni), Universitets rolle i samfunnet (25. mars).
   
 • Det vil bli holdt digitale allmøter for fakultetene: 7. oktober er Det juridiske fakultet, Det humanistiske fakultet, Det psykologiske fakultet og Universitetsmuseet invitert til allmøte. 14. oktober vil det bli holdet et digitalt allmøte for Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Fakultet for kunst, musikk og design, Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
   

 • Styreseminarer i mai og oktober med strategiarbeid som tema.
   
 • Universitetsledelsen besøker alle UiBs fakulteter, institutter og avdelinger, med fokus på deres framtidige muligheter og utfordringer.
   
 • Strategiarbeidet var tema under universitetslederkonferansen i april, og vil være tema for universitetslederkonferansen i desember.
   
 • Gjennomgang og analyser av UiBs internasjonale, nasjonale og regionale posisjon.
   
 • Dialogmøter og inspill fra eksterne aktører og samarbeidspartnere, samt eksterne analyser.

Organisering

Strategiprosessen skal være bred og inkluderende. Universitetssamfunnet er invitert til en åpen dialog gjenom hele prosessen.

En arbeidsgruppe, utnevnt av Universitetsstyret, er høsten 2022 i gang med utformingen av strategien. Prorektor Pinar Heggernes leder arbeidsgruppen.

Dette er arbeidsgruppens medlemmer:

Dekanene ved alle fakultet

Museumsdirektør Kari Loe Hjelle

Peter Hatlebakk, gruppe B

Synnøve Myhre, gruppe C

Aksel Haukom, Studentparlamentet
 

Gruppen har følgende mandat:

 • Utarbeide forslag til en overordnet strategi. Stratgien skal i samsvar med Universitetet i Bergens kjerneverdier gi rammer for institusjonen i perioden fram til 2030.
 • Identifisere drivkrefter som påvirker og gir føringer for universitetets utvikling.
 • Formulere mål og prioriteringer for universitetets utvikling.
 • Sørge for at prosessen skjer i åpen og kritisk dialog og involvering av universitetssamfunnet.

Den sentrale strategigruppen støttes av et sekretariat fra Universitetsdirektørens kontor bestående av Tore Tungodden (sekretariatsleder), Kari Fuglseth, Steinar Vestad, Ingar Myking og Ida Bergstrøm.

Sekretariatet vil ha ansvaret for å skrive tekster, hente inn analyser og bistå med praktisk planlegging og oppfølging.

Universitetsstyret blir fortløpende orientert gjennom saker til styremøter, samt gjennom egne seminarer der de viktigste områdene i strategien blir omhandlet.