Hjem
Arbeid med ny UiB-strategi 2023–2030
Strategi 2030

Om arbeidet med ny strategi

I arbeidet med ny strategi blir universitetssamfunnet invitert til å komme med innspill.

Hovedinnhold

Strategiprosessen er en viktig del av et levende universitetsdemokrati, og det bli lagt til rette for en åpen og inkluderende prosess for ansatte og studenter. Det er et sentralt siktemål at bredden av fagmiljøer får eierskap til arbeidet med ny strategi for institusjonen.

Prosess og involvering

Arbeidet med ny strategi for Universitetet i Bergen vil gjennomføres i to faser. Vårsemesteret vil bli brukt til å lage grunnlagsanalyser, og i løpet av våren vil organisasjonen og eksterne aktører få gitt sine innspill og vurderinger. Høsten 2022 vil strategien bli utformet og ferdigstilt. Styret vedtar ny strategi tidlig 2023.

Et viktig element i grunnlagsanalysene er en gjennomgang av UiBs strategiske satsingsområder; Marin forskning, Globale samfunnsutfordringer og Klima og energiomstilling. Det vil særlig bli lagt vekt på vurderinger og anbefalinger for tverrfaglig tilrettelegging, organisering og status for virkemidler for områdene.

Underveis i strategiprosessen vil studenter og ansatte få mulighet til å gi sine innspill til den nye strategien.

Dette er så langt planlagt: 

 • Innspillsmøter for UiBs ansatte.
 • Dialogmøter med interne eller eksterne miljøer og inviterte gjester.
 • Gjennomgang og analyser av UiBs posisjon som internasjonalt, forskningsintensivt breddeuniversitet med utgangspunkt i kjerneområdene; forskning, utdanning, innovasjon og formidling.
 • Organisasjonen vil bli bedt om å kommentere og følge opp spørsmål knyttet til analysearbeidet.
 • Universitetsledelsen vil besøke alle institutter. Her vil de drøfte fagmiljøenes utfordringer og framtidige muligheter.
 • Studentparlamentet vil bli invitert til å involvere seg i arbeidet gjennom møter med deres faste møter med universitetsledelsen.
 • Strategiarbeidet vil være tema for to styreseminarer. Det første blir etter planen i forbindelse med styreseminaret i mai, det andre i løpet av kommende høst.
 • Strategiarbeidet vil være tema under universitetslederkonferansen i april.
 • Innspill fra eksterne aktører og samarbeidspartnere, samt eksterne analyser.

Organisering

Strategiprosessen skal være bred og inkluderende. Universitetssamfunnet er invitert til en åpen dialog gjenom hele prosessen.

Prorektor Pinar Heggernes vil lede strategiarbeidet. Heggernes utgjør sammen med dekanene og representant fra studentene den sentrale arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens arbeider starter først i den andre fasen, høsten 2022. 

Gruppen vil ha følgende mandat:

 • Utarbeide forslag til en overordnet strategi. Stratgien skal i samsvar med Universitetet i Bergens kjerneverdier gi rammer for institusjonen i perioden fram til 2030.
 • Identifisere drivkrefter som påvirker og gir føringer for universitetets utvikling.
 • Formulere mål og prioriteringer for universitetets utvikling.
 • Sørge for at prosessen skjer i åpen og kritisk dialog og involvering av universitetssamfunnet.

Den sentrale strategigruppen støttes av et sekretariat fra Universitetsdirektørens kontor bestående av Tore Tungodden (sekretariatsleder), Kari Fuglseth, Steinar Vestad og Ingar Myking.

Sekretariatet vil ha ansvaret for å skrive tekster, hente inn analyser og bistå med praktisk planlegging og oppfølging.

Universitetsstyret blir fortløpende orientert gjennom saker til styremøter, samt gjennom egne seminarer der de viktigste områdene i strategien blir omhandlet.