Hjem
Strategi 2023–2030
Hovedsatsingsområder 2016-2022

Klima og energiomstilling

Forskning på klima og energiomstilling er et av Universitetet i Bergens tre satsingsområder, sammen med marin forskning og forskning på globale samfunnsutfordringer.

Institutt for geografi, Svalbard
Foto/ill.:
Alexander Hovland

Hovedinnhold

Klimaforskningen ved Universitetet i Bergen (UiB) har røtter helt tilbake til starten av 1900-tallet, da Vilhelm Bjerknes grunnla bergensskolen i meteorologi. Denne gjorde moderne meteorologi og klimaforskning til en eksakt vitenskap. I dag bærer Bjerknessenteret for klimaforskning navnet til Bjerknes. Men forskning på klima og energiomstilling finner i økende grad sted på tvers av alle UiBs fakulteter, fra språk- og samfunnsvitenskap til juss og realfag.

UiB skal være internasjonalt ledende og arbeide sammen med næringsliv og myndigheter for å møte nåtidens og fremtidens utfordringer innen klima og energiomstilling. Utviklingen av en klynge for klima- og energiomstilling er et av de viktigste tiltakene for å nå disse målene.

Satsingsområdet omfatter fire tematiske områder:

Klimasystemet:
Naturlig og menneskeskapte klimaendringer. Tilbakekoblinger og vippepunkt. Nye muligheter for å utforske menneskets rolle i klimautviklingen, utvikling av integrerte
samfunns- og jordsystemmodeller.

Klimaeffekter:
Klimaendringers konsekvenser for natur og samfunn, inkludert effekt av havforsuring. Effekter på terrestriske og marine økosystem, infrastruktur, helse, matsikkerhet, vanntilgang. Risiko- og risikovurdering av effektene under forskjellige klimascenarioer.

Klimaomstilling:
Fysisk og samfunnsmessig klimatilpasning inkludert rammebetingelser, avtaleverk, klimaservice. Omstilling til et mindre sårbart samfunn med lave klimagassutslipp og
lav samfunnsmessig og finansiell klimarisiko. Grønn byutvikling, lavutslipp transportsystemer. Menneskers og organisasjoners holdninger, livsstil og endringskapasitet.

Energiomstilling:
Energiforsyning, energisystemer, energibruk og omstilling til et samfunn med lave klimagassutslipp inkludert transport, urban energibruk, helse og menneskers livsstil.
Rammevilkår for energiomstilling ved regulering og virkninger på og fra nasjonale og internasjonale markedsforhold.