Hjem
Studentsider
Si fra om læringsmiljøet

Om å si fra om kritikkverdige forhold

Et trygt læringsmiljø er UiB sitt ansvar. Det er også vårt ansvar å iverksette tiltak hvis kritikkverdige forhold avdekkes. Alle saker vil bli behandlet konfidensielt. Det betyr også at du som student ikke skal oppleve negative konsekvenser (gjengjeldelse) fra UiB sine ansatte.

Hovedinnhold

Hva vil det si å melde fra om kritikkverdige forhold?

Å melde fra om alvorlige kritikkverdige forhold, primært lovbrudd og brudd på allmenne etiske normer. Dette kan særlig være aktuelt hvis studenter eller ansatte ved UiB blir oppmerksom på:

  • uetiske, ulovlige eller straffbare forhold knyttet til lærings- eller arbeidsmiljøet, forurensning, korrupsjon, misbruk av offentlige midler, myndighetsmisbruk
  • feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse
  • at medstudenter eller medarbeidere blir mobbet, trakassert eller diskriminert i forbindelse med sitt virke ved UiB.

Som student kan du i tillegg melde om kritikkverdige forhold du selv har vært utsatt for.

Trygt å si fra gjennom nettskjema

UiBs nettskjema for varsling blir sendt over sikker elektronisk linje til et Si fra-mottak sentralt. De vil påse at saken blir forsvarlig behandlet. Din innmelding vil ikke være anonym, men saken vil bli behandlet konfidensielt av ansatte som har taushetsplikt både underveis, og etter saken er avsluttet.

Hvem vil få vite at du har sagt fra?

Ditt navn vil ikke bli kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken. Den som anklages for noe har rett til å vite om anklagen, få innsyn og få uttale seg. Det vil i de fleste saker innebære at den som blir anklaget vil kunne få vite hvem som er innmelder.

Muntlig melding om alvorlige, kritikkverdige forhold

Du kan melde muntlig per telefon eller personlig oppmøte til Si fra-mottaket på fakultetet ditt. Men det anbefales at du benytter skjema.

Anonym melding om alvorlige, kritikkverdige forhold

Det er også mulig å melde anonymt per telefon eller brev til Si fra-mottaket på fakultetet ditt. Studentombudet eller egen advokat kan også videreformidle et forhold l. Vær oppmerksom på at anonyme anklager mot ansatte eller medstudenter sjeldent vil kunne føre til sanksjoner. UiB vil i de fleste saker trenge å vite hvem du er for å kunne følge opp saken.

UiBs undersøkelsesplikt

Hvis du velger å melde muntlig til en ansatt eller skriftlig på nettskjema har den som mottar ditt varsel plikt til videreformidle saken til ansvarlig leder for igangsettelse av undersøkelse og tiltak.

Støtte

Det kan være lurt å diskutere saken med noen før du melder den inn. Dette kan for eksempel være Studentombudet eller en studentrådgiver fra Sammen Rådgvining. De kan delta på møter sammen med deg og gi deg støtte underveis. Å varsle kan være vanskelig fordi du må beskrive det du har opplevd for de som skal undersøke saken. Saksbehandler vil følge deg opp med samtale underveis og etter at saken er avsluttet.
Du kan også bli bedt om å vitne dersom det blir en rettsak. Vær forberedt på at du kan oppleve motstand og fornektelse fra berørte i saken, noe som kan føles ubehagelig.

Dokumentasjon

Ta vare på dokumentasjon som underbygger saken (e-poster, sms, brev, bilder o.l). Dokumentasjon kan legges som vedlegg i skjemaet, og vil bli behandlet fortrolig. Skriv ned hva du har opplevd så raskt som mulig etter det har skjedd.

Ved påstand mot påstand

Vær forberedt på at UiB kan ha begrensede muligheter for å sanksjonere overfor en ansatt hvis det ikke finnes bevis for at det har skjedd noe kritikkverdig. Din melding kan allikevel ha betydning for at det samme ikke skjer igjen.

Vern mot gjengjeldelse og uavhengig kontroll

Ansatte har ikke lov til å utsette deg for gjengjeldelse etter innmleding av en sak (som negativ innvirkning på karakterer eller karrieremuligheter). Sekretariat for universitetsledelsen ved UiB får kopi av alle varslingssaker og vil kunne kontrollere at sakene har blitt behandlet etter gjeldende saksbehandlingsrutiner. Hvis du allikevel skulle oppleve negative konsekvenser ved å si i fra, ber vi deg ta direkte kontakt med Sekretariat for universitetsledelsen

Offentlig innsyn

Din innmelding vil bli arkivert i universitetets arkivsystem. Sakens tittel, samt tidspunktet for når den kom inn til fakultetet, vil bli publisert på offentlig journal. Vi publiserer ikke navnet ditt eller annen taushetsbelagt informasjon som kan avsløre deg og andre involverte parter i saken. Publisering på offentlig journal betyr at de som ut fra tittelen blir interessert i saken, kan be om å få lese sakens dokumenter. Dette kan f.eks. være journalister. All taushetsbelagt informasjon vil bli fjernet før dokumenter utleveres.

Politianmeldelse

Hvis hendelsen er straffbar, vil du kunne bli oppfordret til å politianmelde forholdet. UiB kan også på eget initiativ velge å politianmelde en sak.

Falsk anklage

Vær oppmerksom på at det er straffbart å anklage noen på falskt grunnlag.

Kontaktpersoner du kan rådføre deg med

Hvis du er usikker på om du skal varsle kan du ta kontakt med Studentombudet eller Sammen Rådgiving.

Saksgang etter varsling

Les mer om videre saksgang når du har varslet via UiBs nettskjema.