Hjem
Studentsider
Begrunnelse på karakter

Begrunnelse for eksamensresultatet

Du har rett til å få en forklaring for resultatet du oppnår på eksamen og kan be om begrunnelse for dette.

Hovedinnhold

Det er sensor som gir begrunnelse for deres vurdering av prestasjonen din på eksamen (jf. Uhl § 5-3). Sensor skal gjøre greie for de generelle prinsippene som er lagt til grunn for vurderingen og kan gjøre dette enten muntlig eller skriftlig etter sensor sitt valg. Begrunnelsen er en faglig vurdering og sensor utformer den etter slik sensor finner det mest hensiktsmessig.   

Hvordan ber jeg om begrunnelse og hvordan får jeg svar?

For de fleste eksamener kan du be om begrunnelse i Studentweb. Gå til fanen "Mer" og "Begrunnelse og klager" og finn riktig emne.

Det kan ta opptil to (2) uker før du mottar begrunnelsen. Du kan som regel lese den i Studentweb og Inspera på vurdering.uib.no. I noen emner mottar du begrunnelsen på e-post eller du får den oppgitt muntlig (se Mitt UiB for informasjon om dette).

Det skal være en sensorveiledning til alle vurderinger (se krav til veiledningen i retningslinjene for denne). Sensorveiledningen skal være til hjelp for sensor i arbeidet hennes og sikre god og grundig sensurering og konsistent sensur ved eventuell klage. Sensorveiledningen kan også være nyttig for deg som student å lese. 

Muntlig og praktiske prøver

Om du har eksamen i en vurderingsform som ikke lar seg etterprøve, må kravet om begrunnelse settes frem umiddelbart etter at resultatet er oppgitt. Eksempler på ikke-etterprøvbare eksamen er muntlig, praksis, konsert, utstilling, klinisk prøve og prøveforelesning. Det er vanlig at du får vite resultatet du oppnådde på eksamen umiddelbart etter at eksamen er gjennomført. Hovedregelen er at du får muntlig begrunnelse direkte etter at du har bedt om det.

Mappevurdering

For mappeeksamen vil du kun få ett resultat som gjelder for alt du har gjort i mappen. Du kan derfor kun få begrunnelse for mappen, og ikke for de enkelte mappeelementene.

Fakultetsvise unntak

Om du ikke kan be om begrunnelse i StudentWeb, må du følge fremgangsmåten til fakultetet ditt nedenfor. Om ikke fakultetet ditt er nevnt i liste, betyr dette at du bruker StudentWeb for alle begrunnelsesforespørsler.

Fakultet for kunst, musikk og design: send en e-post til eksamen.kmd@uib.no. Oppgi fullt navn, kandidatnummer, telefonnummer, emnekode og tittel på emnet i e-posten.

Det juridiske fakultet: se informasjonen på emnesiden i Mitt UiB.

Det medisinske fakultet: fyll ut dette skjemaet: Be om begrunnelse på eksamensresultat (MED) (uib.no)

Det samfunnsvitenskapelige fakultet: fyll ut dette skjemaet: Begrunnelse for karakterfastsetting ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Side 1 av 3 (uib.no)

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om eksamen eller begrunnelsen, kan du ta kontakt med ditt fakultet. Husk å oppgi navnet og kandidatnummeret ditt, emnekode og hvilken eksamen det gjelder. 

Det humanistiske fakultet: studierettleiar@hf.uib.no

Det juridiske fakultet: klagesensur.jurfa@uib.no

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: studie.matnat@uib.no.  

Det medisinske fakultet: UiBhjelp

Det psykologiske fakultet: eksamen@psyfa.uib.no.  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet: studieveileder.svfa@uib.no

Fakultet for kunst, musikk og design: eksamen.kmd@uib.no.