Hjem
Studentsider
Begrunnelse og klage - karakterfastsettelse

Begrunnelse og klage på karakter

Du kan be om begrunnelse for karakteren din. Du kan også klage på karakteren eller formelle feil ved eksamen.

Hovedinnhold

Vil du be om begrunnelse på karakter?

Du har rett på en faglig begrunnelse på karakteren din. Fristen for å be om dette er én (1) uke etter at karakteren er publisert i Studentweb. Du skal normalt få begrunnelse innen to uker etter du har bedt om det. Begrunnelsen kan gis muntlig eller skriftlig pr. e-post eller i UiBs eksamenssystem.

Se fakultetet sine sider under for informasjon om hvordan du ber om begrunnelse. Studenter ved Det juridiske fakultet vil få nødvendig informasjon på emnesiden i Mitt UiB når sensuren faller.

Muntlig eksamen
Har du muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må du be om begrunnelse med en gang du har fått vite karakteren.

Vil du klage på karakteren?

Dersom du klager på karakteren din vil eksamensbesvarelsen din på bli vurdert på nytt av andre sensorer enn de som satte den opprinnelige karakteren. Resultatet kan være både til gunst og til ugunst. Det vil si at den nye karakteren din kan gå både opp, være uendret eller gå ned. Den nye karakteren er endelig og du kan ikke klage på den.

Frist
Fristen for å klage på karakterfastsettingen er tre (3) uker etter at karakteren din er tilgjengelig på Studentweb. Dersom du har bedt om begrunnelse er fristen tre uker etter at du har fått begrunnelsen. Du kan ikke klage på karakteren ved muntlig eksamen.

Vil du klage på formelle feil ved eksamen?

Har du tatt eksamen og mener det har vært gjort feil fra UiB sin side, kan du klage på formelle feil. Dette kan for eksempel være feil i eksamensoppgavene eller forholdene i eksamenslokalet. Du kan klage på formelle feil ved alle typer eksamener.

Frist
Fristen for å klage over formelle feil ved eksamen er tre (3) uker etter at eksamen har funnet sted, eller at du burde være kjent med de forhold som begrunner klagen.

Hvor sendes klagen?
I klagen må det komme frem hva du mener har skjedd, og hvordan du ønsker at det kan rettes opp. Dersom du får medhold kan det løses enten ved ny sensur (hvis mulig) eller ved at det avholdes en ny eksamen. I begge tilfeller oppheves karakteren, hvilket vil si at du står uten resultat i emnet inntil ny sensur eller eksamen er gjennomført.

Se også
- retningslinjer for ditt fakultet under
- Kap. 5 § 5-2i Universitets- og høgskolelova

Les mer om saksgangen ved formelle feil ved eksamen
 

Medhold i klage


Fakultetet kan gi deg medhold  klagen dersom klagen på formelle feil blir vurdert som berettiget. Utfallet av medhold vil være at studentene som rammes av feilen enten får ny sensur eller må avlegge ny eksamen. Hva som blir utfallet avhenger av hva som må til for å rette opp feilen. Utfallet av medhold er aldri at sensor gir en mildere vurdering av eksamen eller prøven på grunn av formelle feil. Sensor kan kun vurdere den eksamensbesvarelsen som faktisk foreligger ikke hva du kunne ha prestert om feilen ikke hadde skjedd.

Oversendelse til klagenemda


Dersom en klage på formelle feil er satt fram innen fristen, men ikke vurderes som berettiget, vil fakultetet sende saken videre til Den sentrale klagenemnda ved UiB dersom klagen opprettholdes. Fakultetet må først tilrettelegge saken, før den oversendes til klagenemnda, med kopi til klageren (jf. §7.5, ledd 2) i forskrift om opptak studier, vurdering og grader ved UiB (lenke). Klagenemnda avgjør om det har skjedd en formell feil, og om det skal avholdes en ny eksamen eller ny sensur.

Trekk av klage


En klage på karakter fastsetting eller formelle feil, som er fremsatt innen fristen, kan trekkes så lenge det ikke er fattet vedtak i saken. Grunner til å ønske å trekke en klage kan for eksempel være at du klaget på karakteren før du fikk begrunnelse og at du er enig i karakteren etter å ha fått begrunnelse av sensor, eller at det formelle forholdet du har klaget på ikke har påvirket presentasjonen likevel, eller tatt høyde for når du leser senorveiledningen. For å trekke klagen kan du sende en enkel e-post til post@fakultet der du ber om at saken kan avsluttes fordi du ikke ønsker å opprettholde klagen likevel.

Har du flere spørsmål?

Ta kontakt med Informasjonssenteret ved ditt fakultet.