Hjem

Utdanning

Årsstudium

Filosofi, årsstudium

  • Lengde1 år
  • PoenggrenseAlle / Alle
  • Studieplassar10
  • Studiepoeng60

Ny student

Ny student

Velkommen som ny student på årsstudium i filosofi!

Du som er ny student på årsstudium i filosofi, skal i løpet av studiestartveka gå på eitt velkomstmøte og to informasjonsmøter:

  • Velkomst- og informasjonsmøte i Grieghallen med påfølgande inndeling i faddergrupper. Studentar på årsstudium er velkomne til å delta i fadderveka.
  • Fellesmøte for nye studentar på årsstudium
  • Orienteringsmøte for ditt fag seinare i veka eller i veke 34

Du finn alle detaljar om studiestarten og anna nyttig informasjon for studentar på årstudium på denne sida.

Introduksjon

Introduksjon

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønskjer du undervisningskompetanse i eit nytt fag? Kanskje du vil førebu deg til eit nytt studium i utlandet?

Eit årsstudium i filosofi er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole-
eller universitetsnivå tidlegare. Studiet er bygd opp av emne på til saman 60 studiepoeng.

Du studerer emne i eldre og nyare filosofi, og emne som gir høve til fordjuping innan særskilde tema. Du får såleis moglegheit til å fordjupe deg i område som du har ei særskild interesse for, til dømes i samband med yrket ditt.

Kva kan du bli

Studievegar

Dersom du har planar om å studere ved UiB i meir enn eitt år, bør du søkje opptak til eit bachelorprogram.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Oppbygging

Oppbygging

NB! Frå og med hausten 2018 får årsstudiet i filosofi ny oppbygging. Klikk her for å lesa meir.

Det vanlege er å byrje på årsstudiet i filosofi om våren. Anbefalt progresjon i studiet:

Studentar som er interessert i å byrje årsstudiet om hausten må kontakte instituttet på førehand.

Årsstudium, filosofi (krav 60 SP)
Årsstudium, filosofi
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL120Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida101–62
FIL121Filosofihistoria frå opplysningstida til 1900-talet101–63
FIL124Introduksjon til praktisk filosofi101–63
FIL125Introduksjon til teoretisk filosofi101–62
FIL126Introduksjon til språkfilosofi51–63
Vel minst to emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
FIL122Eit filosofisk originalverk frå antikken til opplysningstida51–62
FIL123Eit filosofisk originalverk frå opplysningstida til 1900-talet51–63
LOG110Introduksjon til formallogikk51–62
LOG112Introduksjon til filosofisk logikk51–62
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider
 

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til årsstudium i filosofi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Tilrådde forkunnskapar

Vi rår til at du har tatt ex.phil. før du byrjar på eit årsstudium i filosofi.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Filosofi og idéhistorie

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184366

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Ønskjer du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

Studierettleiar@hf.uib.no
Telefon: 55 58 93 70 (10-14)