Hjem

Filosofi, årsstudium

Filosofi stiller nokre av dei mest grunnleggande spørsmåla ved det menneskelege tilværet. Årsstudiet er først og fremst for deg som vil supplere tidlegare utdanning, for eksempel for å få undervisningskompetanse i eit nytt fag.
 • Lengde1 år
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng60
 • StartHaust og Vår

Hovedinnhold

Velkommen til studiestart på årsstudium i filosofi, eit studium ved Det humanistiske fakultet.  

Studiestart: Årsstudiet i filosofi har oppstart om våren. Du er velkommen til å delta på orienteringsmøte for nye årsstudentar.

Program: Ny student på et årsstudium.

Sjekkliste: Bruk uib.no/sjekkliste for å bli klar for studia. Du treng ikkje gjere alt før du møter opp den første dagen. 

Har du spesielle behov? Dersom du har funksjonsnedsetting og behov for tilrettelegging, tar du kontakt med oss allereie no. På den måten kan vi finne gode løysingar for deg, dersom du får tilbod om studieplass.  

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 93 70 eller send oss ein e-post: studieveileder@hf.uib.no

 

På filosofi diskuterer vi store spørsmål som til dømes: 

 • Kva kjenneteiknar eit rettferdig samfunn?  
 • Er det berre vitskapen som gir oss påliteleg kunnskap?  
 • Burde eg frykte min eigen død?  
 • Er det mogleg å bli einige om moralske spørsmål?  
 • Kva vil det seie å tenke logisk? 

Som filosofistudent blir du del av eit aktivt fagmiljø som er kjenneteikna av refleksjon og diskusjon. Du lærer kritisk tenking og øver opp dei analytiske evnene dine ved å studere både klassikarane og moderne filosofi. Dette vil gi deg nyttig kunnskap og sette deg i stand til betre å forstå mange av utfordringane vi står overfor innanfor store og aktuelle utfordringar som til dømes klima og miljø, helse og velferd, interkulturell kommunikasjon og global rettferd. 

Noko av det viktigaste du lærer er å argumentere og resonnere, og å vere open og nysgjerrig.  

Samanheng og djupn vert etterlyst overalt i samfunnet i dag, og her kan filosofien verkeleg bidra. Vi har stadig fleire ekspertar på ulike område, men filosofien tek for seg grunnstrukturane i vitskap og samfunn. Heller enn å svare på korleis ein kan få rettferd, til dømes, spør filosofane om kva rettferd eigentleg er. Filosofi stiller spørsmål ved etablerte sanningar, og er difor ein spore til endringar og gjennomtenking av kva som verkeleg betyr noko vesentleg.  

Fagside for filosofi 

Meir informasjon under

Studer filosofi i Bergen

Kvifor velje årsstudium i filosofi? 

Folk med utdanning i filosofi vert særs gode i å sjå det vesentlege i store informasjonsmengder, og å tenke kritisk, analytisk og å løyse problem av ulike slag. Dei er òg trena i å kommunisere klart og presist både munnleg og skriftleg.  

Årsstudiet lar deg studere eit fagfelt i eitt år, for eksempel for å komplettere tidlegare utdanning.   

Studiet gir òg grunnlag for opptak til filosofididaktikk dersom du planlegg å ta Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

Kjem du rett frå VGS kan du søke opptak på årsstudiet, men du vil nok ha ei betre studentoppleving av å velje bachelorprogrammet i filosofi, som er tilrettelagd for deg som er ny i høgare utdanning, med ex.phil., innføringsemne/ex.fac., faddergrupper og sosialt studentliv. 

Årsstudiet er ikkje eit grads- eller vitnemålsgivande studium, men du kan søke om overgang til bachelor i filosofi (internt) om du vil fortsette studia. Årsstudiet i filosofi vil då i sin heilskap inngå som eitt år av spesialiseringa i bachelorprogram i filosofi.   

Meir informasjon under

Oppbygging 

Årsstudium i filosofi er eit fulltidsstudium, som startar i august og januar.  

Du finn detaljert vekeplan og anbefalt litteraturliste på emnesidene.    

Slik er studiet lagt opp: 

Vårsemesteret:  

 • FIL120 Filosofihistoria frå antikken til opplysningstida (10 studiepoeng) 
 • LOG110 Introduksjon til formallogikk (5 studiepoeng) 
 • LOG112 Introduksjon til filosofisk logikk (5 studiepoeng) 
 • Valfritt emne på 100/200-nivå i filosofi (10 studiepoeng) 

Haustsemesteret:  

 • FIL128 Innføring i etikk (10 studiepoeng) 
 • FIL124 Introduksjon til praktisk filosofi (10 studiepoeng) 
 • Valfritt emne på 100/200-nivå i filosofi (10 studiepoeng) 

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardagen 

Årsstudium i filosofi er eit studium på fulltid, det vil seie at du brukar om lag mykje tid på studia som på ein full jobb. Du tar 30 studiepoeng kvart semester. I tillegg til sjølvstudium som  lesing og kollokviegrupper, kan ei typisk veke ha 6-12 timar undervising i form av forelesningar og seminargrupper.  

Undervisninga  og litteraturen er på norsk og engelsk. Du finn timeplan og litteraturliste under kvart emne (fag).   

Vi held til på Sydnes på universitetsområdet i Bergen sentrum. Vi har undervisning ulike plassar i området, som Sydneshaugen skule, HF-bygget, Sydnesplassen 12-13, Dragefjellet skule og Jussbygget. Vi har lesesalar på Sydneshaugen skole. Mange bruker òg Universitetsbiblioteket. 

Årsstudiet er på til saman 60 studiepoeng. 40 av desse studiepoenga er obligatoriske, mens 20 studiepoeng er valfrie filosofiemne

På filosofi legg vi stor vekt på diskusjon og deltaking. Studiet gir eit særs godt grunnlag for kritisk analyse av tekst og tale av alle slag. Studentane på faget set pris på eit aktivt fagmiljø, dyktige førelesarar, og at studiet er så samtidsrelevant. 

Følg Filosofi på Facebook for faglege nyheiter og arrangement. 

Kva lærer du? 

Med denne utdanninga: 

 • Får du oversikt over sentrale filosofar og problemstillingar frå antikken og fram til i dag 
 • Lærer du å trekkje ut relevant stoff frå ei større mengd litteratur  
 • Får du erfaring med kritisk analyse og drøfting av komplekse problem, ofte på høgt abstraksjonsnivå 

Sjå heile lista over læringsutbyte

Utveksling 

Det er ikkje mogleg å reise på utveksling på årsstudiet i filosofi. 

Korleis søke 

For å søke dette studieprogrammet må du ha generell studiekompetanse.

Søknadsfristen er 15. april. 

Søk her