Hjem
Årsstudium

Psykologi, årsstudium

 • Lengde1 år
 • Poenggrense50,1 / 46,3
 • Plassar200
 • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Psykologi er vitskapen om åtferd og mentale prosessar hos menneske. Ved å studere psykologi lærer du korleis vi menneske påverkar og relaterer oss til kvarandre.

På årsstudiet lærer du om biologisk psykologi, utviklingspsykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi og personlegdomspsykologi. I tillegg kan du velje eit valemne innan motivasjonspsykologi, personalpsykologi, miljøpsykologi eller søvn.

Målgruppe

Årsstudium i psykologi er eit søknadsalternativ for deg som berre har tenkt å studere fag ved UiB i eitt år og som ikkje har planar om å ta ein grad. Det kan òg vere eit alternativ for deg som ønsker å studere nokre fagemne for å supplere ei allereie påbegynt utdanning, eller vil samle tilleggspoeng for å søke opptak til ei anna utdanning.

Kva kan du bli

Yrkesvegar

Årsstudium i psykologi kan i kombinasjon med andre fag gi kompetanse for arbeid i offentleg og privat sektor, for eksempel i skolen, i ulike private verksemder, i ideelle organisasjonar og ulike delar av helsevesenet der psykologisk fagkunnskap er etterspurt.

Årsstudiet kan inngå som førsteåret i ein bachelor i psykologi eller som valfrie studiepoeng i ein bachelorgrad ved UiB.

Studievegar

Vidare studium

Avlagde eksamenar i årsstudiet vil kunne brukast både som førsteåret i eit av bachelorprogramma ved Det psykologiske fakultet, og som valfrie studiepoeng i ein bachelorgrad dersom du søker opptak til eit bachelorprogram på eit seinare tidspunkt. Sjå også nettsidene våre om intern overgang til bachelorprogramma i psykologi og pedagogikk. Sjå uib.no/psyfa/opptak for meir informasjon.

Oppbygging

Oppbygging

Opptak til årsstudiet gir studierett i eitt år ved fulltidsstudium (60 studiepoeng).

Studieretten gir muligheit for:

 1. Følgje tilrådde studieløp ved årsstudiet i psykologi (sjå under)
 2. Ein kan studere eitt år med opne emne innan psykologiske fag
 3. Ein kan fritt setje saman opne emne frå ulike fag ved Universitetet i Bergen
 • Det tilrådde studieløpet i psykologi kan inngå som det første året i ein bachelorgrad i generell psykologi, og ein bachelorgrad i arbeids- og organisasjonspsykologi. Det kan òg vere inngå som valfrie emne i ei rekke gradsgjevande studieprogram ved Universitetet i Bergen. I tillegg gjer det undervisningskompetanse i psykologifaget i skulen. Det anbefalte studieløpet for årsstudiet i psykologi er:
 • PSYK111 Innføring i psykologi og psykologiens historie (15 sp)
 • PSYK112 Sosial- og personlighetspsykologi (10 sp): Emnet har som mål å gje studenten ei generell kompetanse i form av forståing for psykologifaget sitt sosiale fundament og kjennskap til sentrale teoriar om personlegdom.
 • PSYK113 Innføring i metode (5 sp): Emnet har som mål å gje studenten ei generell kompetanse i å forstå grunntrekk ved vitskapelig forskingsmetode, inklusiv forståing for skilnaden mellom kvantitative og kvalitative metoadar. Emnet skal og gje ein innføring i ei vitskapsteoretisk tilnærming til psykologifaget.
 • PSYK114 Utviklings-, kognitiv- og biologisk psykologi (15 sp): Emnet skal gje ei innføring i psykologifaget sitt biologiske og kognitive fundament, kombinert med utviklingspsykologi.

Valfritt emne (15 sp): Her kan du velje mellom:

PSYK106 Personalpsykologi

PSYK109 Motivasjonspsykologi

PSYK115 Døgnrytmar, søvn og åtferd

PSYK116 Miljøpsykologi

PSYK117 Operativ psykologi

Årsstudium i psykologi
60 studiepoeng i psykologi
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
PSYK111Innføring i psykologi og psykologiens historie151
PSYK112Sosial- og personlegdomspsykologi101
PSYK113Innføring i metode51
PSYK114Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi152
PSYK106Personalpsykologi152
PSYK109Motivasjonspsykologi152
PSYK115Døgnrytmar, søvn og åtferd152
PSYK116Miljøpsykologi152
PSYK117Innføring i operativ psykologi og menneskelege faktorar i operative situasjonar152
Valgfrie emner (60 studiepoeng)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på nettet: www.samordnaopptak.no

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til årsstudiet i psykologi.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

ÅS Psykologi
Foto:
Emil Breistein

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184752

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for samfunnspsykologi

studierettleiar.psyfa@uib.no

55 58 27 10