Hjem
Bachelor

Generell psykologi, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • Poenggrense54,5 / 49,2
 • Plassar60
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Psykologi er vitskapen om åtferd og mentale prosessar hos menneske. Ved å studere psykologi lærer du korleis vi menneske påverkar og relaterer oss til kvarandre.

I generell psykologi vil du lære å identifisere og analysere mennesket i samspel med omgivnadane. I studiet vil du bli kjent med hovudretningane i psykologien som for eksempel sosial-, utvikling-, personlegdom-, kognitiv og biologisk psykologi.

Når du fullfører ein bachelor i generell psykologi, vil du bli kjent med nyare forsking og lære psykologi å kjenne frå ulike perspektiv. I studiet lærer du deg å drøfte etiske problem og dilemma som er knytt til psykologiske tema, og du vil betre kunne møte og forstå korleis vi menneske tenker og handlar.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Med inngåande kunnskap om menneske og fagkunnskap i psykologi vil du ha ein etterspurt kompetanse for arbeid innanfor ei rekke område i både offentleg og privat sektor.

Du vil for eksempel kunne jobbe som rådgivar, konsulent, rettleiar i for eksempel skoleverket, i ei bedrift i det private næringslivet, i ideelle organisasjonar og i ulike delar av helsevesenet.

Nokre av våre tidlegare studentar jobbar som miljøterapeut for flyktningar, arbeidsleiar for kommunale bustader, eller som forskarar i universitetssektoren. Dersom du bygger på med ein mastergrad, får du kvalifikasjonar for vidare forsking, formidling og undervisning på høgare nivå.

Vidare studium

Master

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i psykologi. Studiet har tre studieretningar; arbeids- og organisasjonspsykologi, psykologisk vitskap og åtferd- og nevrovitskap.


Forsking

Fagmiljøet forskar på fleire ulike område innan psykologi. Korleis kognitive og sosiale faktorar påverkar avgjerdsprosessane våre og kva for konsekvensar og utfordringar som er kobla til kulturelt mangfald i samfunn og arbeidsliv er berre noko av det ein kan fordjupe seg i vidare forsking innan feltet generell psykologi.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten... 

 • Har kunnskap om og forståing for sentrale tema innan fagområdet psykologi.
 • Kan forstå korleis eit psykologisk fenomen kan studerast og forklarast på fleire måtar og vurdere ulike teoretiske forklaringar opp mot kvarandre.
 • Kan beskrive faget si historiske utvikling.
 • Kan halde seg oppdatert på fagområdet psykologi.

Ferdigheiter

Kandidaten... 

 • Kan vurdere ulike forskingsmetodar for innsamling og analyse av eit datamateriale.
 • Kan anvende ulike psykologiske perspektiv i analyse og beskriving av eit fenomen
 • Kan gjennomføre litteratursøk og sette seg inn i og vurdere relevant faglitteratur.
 • Kan demonstrere god skriftleg og munnleg formidlingsevne i tråd med psykologidisiplinen.
 • Kan gjennomføre eit sjølvstendig avgrensa akademisk arbeid i tråd med faglege, metodiske og etiske retningsliner.

Generell kompetanse

Kandidaten... 

 • Kan vise ei kritisk tilnærming til gjeldande kunnskap og praksis innanfor det psykologiske fagfeltet.
 • Kan arbeide sjølvstendig, organisere og planlegge eiget arbeid innanfor gitte fristar, og i tråd med etiske krav og retningsliner.
 • Kan formidle sentralt fagstoff både skriftleg og munnleg til ulike publikum.
 • Har innsikt i relevante fagetiske problemstillingar.

Oppbygging

Oppbygging

Studieprogrammet skal innehalde følgjande:

 • 30 studiepoeng med innføringsemne, medrekna ex.phil.
 • 90 studiepoeng med spesialisering (1½ års studium) innanfor generell psykologi, inkludert metode.
 • 60 studiepoeng valfrie emne der alle eller delar kan veljast frå andre fag.

Under ser du korleis bachelorprogrammet i generell psykologi er lagt opp.

1. semester:

 • PSYK111 Innføring i psykologi og psykologiens historie(15 studiepoeng)
 • PSYK112 Sosial- og personlighetspsykologi (10 studiepoeng)
 • PSYK113 Innføring i metode (5 studiepoeng)

2. semester:

 • PSYK114 Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi (15 studiepoeng)
 • Valfritt emne (15 studiepoeng)

3. semester:

 • PSYK207 Lærings- og åtferdspsykologi (15 studiepoeng)
 • PSYK208 Affekt og kognisjon (15 studiepoeng)

4. semester:

5. semester:

 • Valfrie emne (30 studiepoeng)

6. semester.

 • Valfritt emne (15 studiepoeng)
 • PSYK250 Bacheloroppgåve (15 studiepoeng)

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar.

Bachelorprogram i generell psykologi (krav 180 SP)
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Innføringsemner - psykologi (krav 30 SP)
Hugs at du må velge ein av exphil-variantane.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PSYK111Innføring i psykologi og psykologiens historie151–61
PSYK113Innføring i metode51–61
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-PSEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–64
EXPHIL-PSSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–64
Bachelor i generell psykologi spesialisering (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
PSYK112Sosial- og personlegdomspsykologi101–61
PSYK114Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi151–62
PSYK207Læring og atferdspsykologi 151–63
PSYK208Affekt og kognisjon 151–63
PSYK202Metode151–64
PSYK206Artikkellesning i generell psykologi51–64
PSYK250Bacheloroppgåve i generell psykologi151–66
Valfrie emne (60 studiepoeng) (krav 60 SP)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Det finst i dag mange alternativ for deg som ønsker å ta eit semester eller to av utdanninga di i eit anna land. UiB har mange utvekslingsavtaler, både i og utanfor Europa. Du kan for eksempel studere ved universitet i Australia, Sør-Afrika, USA, Canada, Storbritannia, Nederland, og Danmark. Det er ein fordel om du reiser ut i den valfrie delen av programmet.

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Generell pyskologi
Foto:
Colourbox

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184876

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for samfunnspsykologi

studierettleiar.psyfa@uib.no

55 58 27 10