Hjem

Bachelorprogram i generell psykologi

Psykologi er vitskapen om åtferd og mentale prosessar hos menneske. Ved å studere psykologi lærer du korleis vi menneske påverkar og relaterer oss til kvarandre.
 • Lengde3 År
 • Ordinær57,4
 • Primær52,4
 • OpptakskravGENS
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

I generell psykologi vil du lære å identifisere og analysere mennesket i samspel med omgivnadane. I studiet vil du bli kjent med hovudretningane i psykologien som for eksempel sosial-, utvikling-, personlegdom-, kognitiv og biologisk psykologi. I studiet lærer du deg å drøfte etiske problem og dilemma som er knytt til psykologiske tema, og du vil betre kunne møte og forstå korleis vi menneske tenker og handlar. 

Psykologifaget forskar på fleire ulike tema, for eksempel: 

 • Korleis påverkar kognitive og sosiale faktorar avgjerdsprosessane våre? 
 • Kva for konsekvensar og utfordringar er kopla til kulturelt mangfald i samfunn og arbeidsliv?  

Bachelorprogrammet gjer deg ein bakgrunn for å forstå røynsle, affekt og kognisjon, læring og åtferd. Åtferd er i psykologien forklart med teoriar som er baserte på vitskaplege metodar. Gjennom lesing og deltaking i førelesingar og seminar vil du bli kjend med hovudorienteringar, teoretiske hovudperspektiv, sentrale forskingsbidrag og funn i psykologifaget. Studiet skal òg gje deg innsikt og trening i forskjellige forskingsmetodar. 

Jobb 

Med ein bachelorgrad i generell psykologi har du kunnskap om menneske. Psykologiemna og dei valfrie emna gjer retning på kva du kan jobbe med, til dømes: 

 • undervising 
 • sakshandsaming 
 • konsulentarbeid 
 • media 
 • ideelle organisasjonar og anna organisasjonsarbeid 

Kanskje har du ei utdanning frå før der bachelorgraden i generell psykologi passar særs godt som tillegg, til dømes: 

 • læraryrket 
 • administrasjon  
 • leiaroppgåver 

Nokre av våre tidlegare studentar jobbar som miljøterapeut for flyktningar, arbeidsleiar for kommunale bustader, eller som forskarar i universitetssektoren.  

Etter denne bachelorutdanninga kan du søke deg vidare til fleire masterprogram ved Universitetet i Bergen: 

Dersom du bygger på med ein mastergrad, får du kvalifikasjonar for vidare forsking, formidling og undervisning på høgare nivå. 

Meir informasjon under

Oppbygging 

Bachelorprogrammet i generell psykologi er eit treårig fulltidsstudium, som startar i august. Ex.phil. (examen philosophicum) er eit filosofiemne som høyrer til i alle bachelorprogramma ved UiB. Obligatoriske emne på studiet er 30 studiepoeng innføringsemne, og 90 studiepoeng spesialisering i generell psykologi.  

1. semester:

 • PSYK111 Innføring i psykologi og psykologiens historie (15 sp)
 • PSYK112 Sosial og personlighetspsykologi (10 sp)
 • PSYK113 Innføring i metode (5 sp)

2. semester:

3. semester:

 • PSYK207 Læring og åtferdspsykologi (15 sp)
 • PSYK208 Affekt og kognisjon (15 sp)

4. semester:

 • PSYK202 Metode (15 sp)
 • Examen philosophicum (10 sp)
 • PSYK206 Artikkellesing i generell psykologi (5 sp)

5. semester:

 • Valfrie emne eller utanlandsopphald (30 sp)

6. semester:

 • Valfrie emne (15 sp)
 • PSYK250 Bacheloroppgåve i psykologi (15 sp)

Du finn detaljert timeplan og litteraturliste på emnesidene.  

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardagen 

Som student i generell psykologi blir du del av eit godt studiemiljø.  

Studiet er bygd opp av: Forelesingar, seminargrupper, nettbasert undervisningsmateriell, grupper og diskusjonsforum, oppgåveskriving og bacheloroppgåve. I løpet av ei typisk veke har du 2-10 timar undervisning, i tillegg kjem tid på lesesalen og eigenstudiar. Du har generelt stor fridom til å planlegge kvardagen din. Totalt må du rekne med å bruke omtrent like mykje tid på studiet som på ein fulltidsjobb. Litteraturen og undervisninga er på norsk og engelsk. Fleire av emna har obligatoriske undervisningsaktivitetar, som må vere godkjend før ein kan ta eksamen i emnet. 

Som student vil du halde til på campus i Bergen sentrum. Du kan lese på fakultetet sine lesesalar.

Valfrie emne utgjer eitt års studium, 60 studiepoeng. Dei valfrie emna kan i prinsippet fyllast med alle typar godkjend høgare utdanning som ikkje overlappar med det som er obligatorisk i graden. Du kan, innanfor visse rammar, velje blant alle emne som blir tilbydde på UiB.

Det psykologiske fakultetet tilrår likevel nokre emne og kombinasjonar fordi dei er nyttige saman med dei obligatoriske emna på programmet og kan utgjere ei ytterlegare spesialisering. Det vert elles anbefalt emne innanfor psykologi, helsefag, helsepsykologi, arbeids- og organisasjonspsykologi, pedagogikk, sosialantropologi, sosiologi og samfunnsvitskap.  

Les om korleis studentane våre har det

Kva lærer du? 

Med ein bachelorgrad i generell psykologi: 

 • Kan du forstå korleis eit psykologisk fenomen kan studerast og forklarast på fleire måtar og vurdere ulike teoretiske forklaringar opp mot kvarandre. 
 • Kan du vurdere ulike forskingsmetodar for innsamling og analyse av eit datamateriale. 
 • Kan du vise ei kritisk tilnærming til gjeldande kunnskap og praksis innanfor det psykologiske fagfeltet. 

Sjå liste over heile læringsutbytet. 

Utveksling 

På bachelorprogrammet i psykologi er det forventa og fagleg anbefalt at du reiser på utveksling i ditt 5. semester og tar dine valfrie studiepoeng (30/60 sp) i eit anna land. Å reise på utveksling bidrar til at du kan få nye perspektiv og erfaringar frå ein anna kultur og eit anna studiemiljø. Du vil og få moglegheit til å forbedre eller lære eit nytt språk under eit utalandsopphold.   

UiB og Det psykologiske fakultet har mange avtaler med anerkjente universitet, og du kan velje å utveksle til utdanningsinstitusjonar og land i Norden, i Europa, eller utanfor Europa som er særleg relevant for deg som studerer generell psykologi, som til dømes USA, Canada, Australia, New Zealand, og Sør-Afrika. Internasjonal erfaring og språk verdsettast høgt av stadig fleire arbeidsgivarar. 

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

Du søker studiet gjennom Samordna opptak innan 15. april.

Søk her