Hjem

Barnevernsarbeid, master, heltid og deltid

Masterprogrammet i barnevernsarbeid skal gi innsikt i ulike sider ved livet til barn, unge og familiar som lever i vanskelege situasjonar, og i kva samfunnsforhold som har mest å seie for korleis dei har det i kvardagen. Frå og med hausten 2024 vil det vere mogleg å søkje om å få tilpassa studieløpet slik at du kan ta det på deltid.
 • Lengde2 År
 • Plassar25
 • KarakterkravC
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Kva lærer du?

I dette studiet får du oppdatert kunnskap om individuelle, samfunnsmessige, kulturelle og politiske forhold, og korleis desse påverkar livet til barn og familiar. Gjennom sjølvstendig arbeid med ei masteroppgåve dannar studiet også grunnlag for vidare forsking og arbeid på høgare nivå (*Ph.d.). 

Studiet har ein ressursbasert tilnærming, dvs. at man ser på kva som allereie finnes av positive faktorar og ressursar, og deretter bruker dem for å oppnå mål og løyse utfordringar, samtidig som det fokuseres på å vektlegge ein forståing av fagfeltet på system nivå.Det er eit mål at du etter fullført studium skal ha ferdigheiter og kunnskapar som kan bidra til å forebygge utanforskap og fremme velferd, helse, medverknad og deltaking for barn, unge og familiar i vanskeleg livssituasjonar.  

Meir informasjon under

Master i Barnevernsarbeid

Produsent:
UiB

Studiekvardag

Master i barnevernsarbeid er eit fulltidsstudium på 2 år. Hovudarbeidsformene i studiet er forelesingar, seminar, problembasert læring, individuelle og gruppeoppgåver med og utan rettleiing, sjølvstudium og relevant praksis ut i feltet kor du vil få erfaring frå individ- og systemretta arbeid. Desse arbeidsformene er brukt i ulike emne og kombinert på ulike måtar for å skape samanheng mellom undervisning, læringsutbytte og vurderingsformer. Den planlagde undervisninga utgjer berre ein del av studietida di i løpet av ei veke, resten av tida må du sjølv ta ansvar for lesing av pensum og førebuingar til undervisninga.  

Undervisninga er samlingsbasert og vil i hovudsak vere på norsk, men noko vil og vere på engelsk. Litteraturen er på norsk og engelsk.   

Som student vil du for det meste halde til på Alrek Helseklynge som ligg på Årstad, rett utanfor Bergen sentrum. Der finn du opne lesesalar, undervisningsrom, grupperom og kantine. Du vil og ha ein del undervisning på resten av UiB sin campus i Bergen sentrum.'

Kva kan du jobbe som? 

Med master i barnevernsarbeid kan du arbeide i barnevernsrelaterte yrke. Utdanninga rettar seg mot arbeid i ulike delar av barnevernsfeltet og arenaer som arbeider med barn, unge og familiar i utsette livssituasjonar.  

Kandidatane vil få kompetanse som spenner frå individretta arbeid til systemretta arbeid over fleire område. Eksempel på individretta arbeid kan vere arbeid innan barnevern, psykisk helse, kriminalomsorg, barnehage og skole. Eksempel på systemretta arbeid kan vere prosjektleiing knytt til innovasjon, tenesteutvikling og førebygging i dei områda studiet fokuserer på.

Opptakskrav og søknadsfrist 

For å søke dette studieprogrammet må du: 

 Søknadsfristen er: 15. april 

Søk her

Studiets oppbygging 

Masterprogrammet i barnevern er i hovudsak eit fulltidsstudium som går over fire semester og består av seks obligatoriske emne på 15 studiepoeng og eit masteroppgåveemne på 30 studiepoeng, men man kan også ta studiet på deltid over 3 eller 4 år. Det vil og vere mogleg å innpasse relevant vidareutdanning. For meir informasjon ta kontakt med instituttet.

Studiet på fulltid:

1. semester 

 • Ulike perspektiv på barn og familiar i utsette livssituasjonar (MABVA401, 15 studiepoeng) 
 • Barnevernet sine beslutningsprosessar og rettslære (MABVA402, 15 studiepoeng) 

2. semester 

 • Qualitative Methods and Research Planning (HEM303, 15 studiepoeng) eller Quantitative Methods and Research Planning (HEM304, 15 studiepoeng)  
 • Childhood and parenting in diverse contexts (MABVA317, 15 studiepoeng) 

3. semester 

 • Innovasjon, tiltak og prosjektplanlegging (MABVA431, 15 studiepoeng) 
 • Praktisk barnevernsarbeid på system- og individnivå (MABVA432, 15 studiepoeng) 

4. semester 

 • Masteroppgåve i barnevernsarbeid (MABVA450, 30 studiepoeng)  

For forslag til deltidsstudieløp, sjå her. 

Utveksling 

Det er ikkje mogleg med utveksling på dette studiet.

Vidare studiemoglegheiter 

Fullført studium kvalifiserer til opptak på doktorgradsprogram. 

Spørsmål om studiet? 

Informasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet

Studieplan 

Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp. 

Sjå studieplanen for barnevernsarbeid, master her: 

Studieplan for MAPS-BVA Barnevernsarbeid