Hjem
Årsstudium

Informasjonsvitskap, årsstudium

 • Lengde1 år
 • Poenggrense59.1 / 42.5
 • Plassar15
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Informasjonsvitskap er studiet av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i forhold til individ, grupper, organisasjonar og samfunn.

Opptak til årsstudium gir studierett i eitt år (60 studiepoeng). Du tek til saman 30 studiepoeng kvart semester. Du kan studere alle opne emne innan samfunnsfaga våre.

Det er tre måtar å fylle eit årsstudium på:

 1. Du kan studere emne frå eitt fag.
 2. Du kan setje saman emne som gir deg undervisningskompetanse i eit fag i vidaregåande skole.
 3. Du kan fritt setje saman opne emne frå ulike fag ved Universitetet i Bergen.

Målgruppe

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønsker du å studere samfunnsvitskaplege fag i eitt år? Vil du ha undervisningskompetanse i eit nytt fag?

Eit årsstudium i samfunnsvitskaplege fag er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå. Dersom du ønskjer eit lengre studium bør du velje eit bachelorprogram.

Årsstudiet i informasjonsvitskap gir undervisningskompetanse i ungdomsskulen og i vidaregåande skule i informasjonsteknologi dersom du fyller eit heilt år med tilrådde emne frå faget .

Kva kan du bli

Studievegar

Undervisningskompetanse

Dei fleste samfunnsvitskaplege faga gir undervisningskompetanse dersom du fyller eit heilt år med anbefalte emne frå det aktuelle faget.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i ungdoms- skolen og i vidaregåande skole i samfunnsfag og samfunnskunnskap: administrasjon og organisasjonsvitskap, samanliknande politikk, sosialantropologi og sosiologi.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i sine fag: geografi, informasjonsvitskap, medievitskap og samfunnsøkonomi.

Vidare studium

Avlagde eksamenar vil kunne brukast i ein bachelorgrad dersom du går over til eit bachelorprogram på eit seinare tidspunkt. Dette gjeld spesielt for dei bachelorprogramma der det er stor grad av valfridom i delar av studiet. Når du er tatt opp på eit årsstudium er det mogleg å søke intern overgang til fleire samfunnsvitskaplege bachelorprogram. Viss du vil bli lærar, kan du etter fullført mastergrad (med minst eit undervisningsfag) ta påbyggingsstudium i praktisk pedagogikk (PPU).

Oppbygging

Oppbygging

Årsstudium med spesialiseringsemne

For deg som har studert før

1. semester

 • INFO100 Examen facultatum - Innføring i informasjonsvitskap
 • INFO132 Innføring i programmering
 • INFO115 The Social Web, INFO116 Semantic Technologies eller INFO125 Datahandtering

2. semester

 • INFO110 Informasjonssystem
 • INFO135 Vidarekommande programmering
 • INFO104 Formelle metodar for informasjonsvitskap eller INFO262 Interaction Design

Årsstudium med innføringsemne og ex.phil

Anbefales studenter uten tidligere studieerfaring

1. semester

 • INFO100 Examen facultatum - Innføring i informasjonsvitskap
 • INFO132 Innføring i programmering
 • EXPHIL-SVEKS Examen philosophicum - skuleeksamen eller EXPHIL-SVSEM Examen philosophicum - seminarmodell

2. semester

 • INFO104 Formelle metodar for informasjonsvitskap
 • INFO110 Informasjonssystem
 • INFO135 Vidarekommande programmering
Årsstudium i informasjonsvitenskap (krav 60 SP)
Veival for årsstudium i informasjonsvitskap (krav 60 SP)
Årsstudium med spesialiseringsemne anbefales studentar med tidligare studieerfaring. Årsstudium med innføringsemne og ex.phil anbefales studentar utan tidligere studieerfaring. Veivalet kan endrast seinare om du ombestemme deg.
Årsstudium med spesialiseringsemner (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO100Examen facultatum - Innføring i informasjonsvitskap101
INFO132Innføring i programmering101
INFO110Informasjonssystem102
INFO135Vidarekommande programmering102
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO115The Social Web101
INFO116Semantic Technologies101
INFO125Datahandtering101
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO104Formelle metodar for informasjonsvitskap102
INFO262Interaction Design102
Årsstudium med innføringsemne og ex.phil. (krav 60 SP)
Anbefales studentar utan tidligere studieerfaring
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO100Examen facultatum - Innføring i informasjonsvitskap101
INFO132Innføring i programmering101
INFO104Formelle metodar for informasjonsvitskap102
INFO110Informasjonssystem102
INFO135Vidarekommande programmering102
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Årsstudium i informasjonsvitskap

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184189

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for informasjons- og medievitenskap

studierettleiar.svfa@uib.no
55 58 98 50 (10-14)