Hjem

Utdanning

Årsstudium

Informasjonsvitskap, årsstudium

  • Lengde1 år
  • Poenggrense59,1 / 37,7
  • Studieplassar10
  • SpråkNorsk
  • StudiestartHaust
  • Studiepoeng60

Introduksjon

Introduksjon

Informasjonsvitskap er studiet av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i forhold til individ, grupper, organisasjonar og samfunn.

Opptak til årsstudium gir studierett i eitt år (60 studiepoeng). Du tek til saman 30 studiepoeng kvart semester. Du kan studere alle opne emne innan samfunnsfaga våre.

Det er tre måtar å fylle eit årsstudium på:

  1. Du kan studere emne frå eitt fag.
  2. Du kan setje saman emne som gir deg undervisningskompetanse i eit fag i vidaregåande skole.
  3. Du kan fritt setje saman opne emne frå ulike fag ved Universitetet i Bergen.

Målgruppe

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønsker du å studere samfunnsvitskaplege fag i eitt år? Vil du ha undervisningskompetanse i eit nytt fag?

Eit årsstudium i samfunnsvitskaplege fag er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole- eller universitetsnivå. Dersom du ønskjer eit lengre studium bør du velje eit bachelorprogram.

Årsstudiet i informasjonsvitskap gir undervisningskompetanse i ungdomsskulen og i vidaregåande skule i informasjonsteknologi dersom du fyller eit heilt år med tilrådde emne frå faget .

Kva kan du bli

Studievegar

Undervisningskompetanse

Dei fleste samfunnsvitskaplege faga gir undervisningskompetanse dersom du fyller eit heilt år med anbefalte emne frå det aktuelle faget.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i ungdoms- skolen og i vidaregåande skole i samfunnsfag og samfunnskunnskap: administrasjon og organisasjonsvitskap, samanliknande politikk, sosialantropologi og sosiologi.

Følgande samfunnsvitskaplege fag gir undervisningskompetanse i sine fag: geografi, informasjonsvitskap, medievitskap og samfunnsøkonomi.

Vidare studium

Avlagde eksamenar vil kunne brukast i ein bachelorgrad dersom du går over til eit bachelorprogram på eit seinare tidspunkt. Dette gjeld spesielt for dei bachelorprogramma der det er stor grad av valfridom i delar av studiet. Når du er tatt opp på eit årsstudium er det mogleg å søke intern overgang til fleire samfunnsvitskaplege bachelorprogram. Viss du vil bli lærar, kan du etter fullført bachelorgrad (med minst eit undervisningsfag) ta påbyggingsstudium i praktisk pedagogikk (PPU).

Oppbygging

Årsstudium i informasjonsvitenskap (krav 60 SP)
Årsstudium med spesialiseringsemner (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO100Examen facultatum - Grunnkurs i informasjonsvitskap101
INFO132Grunnkurs i programmering101
INFO110Informasjonssystem102
INFO134Klientprogrammering102
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO115The Social Web101
INFO116Semantic Technologies101
INFO125Datahandtering101
Minst 10 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO102Formelle metodar for informasjonsvitskap52
INFO103Informasjon og kunnskap52
INFO262Interaction Design102
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184189

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for informasjons- og medievitenskap

studierettleiar.svfa@uib.no
55 58 98 50 (10-14)