Hjem
Bachelor

Informasjonsvitskap, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • Poenggrense46.9 / 38.1
 • Plassar90
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Studiet i informasjonsvitskap gir deg ei brei innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og ei fordjuping i nokre av dei sentrale emna i faget med særleg vekt på informasjonssystem, menneske-maskin interaksjon og kunstig intelligens.

Du får det teoretiske og praktiske grunnlaget for å analysere behov og utvikle gode dataløysingar for eit breitt spekter av verksemder.

Dette studiet passar for deg som vil lære om programkoding, datahandtering, interaksjonsdesign, smarte innretningar, stordata, kunstig intelligens, maskinlæring, semantikk og andre viktige kompetansar for å utvikle informasjonssystem. Du vil også kunne vere bindeledd mellom utviklarar og andre aktørar i arbeidet med å finne fram til gode dataløysingar.

Gjennom studiet i informasjonsvitskap utviklar du evner til samarbeid, kritisk tenking og kreativitet. Du lærer korleis behandling av kunnskap, informasjon og data kan bli, bør bli og faktisk blir støtta av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Som ferdigutdanna informasjonsvitar kan du arbeide som konsulent i IT-bransjen eller med utvikling og drift i IT-avdelingar i private og offentlege verksemder.

Somme informasjonsvitarar etablerer eigne verksemder, mens andre arbeider med forsking og undervisning på universitet eller høgskolar.

Med rett samansetting av fagemne blir du kvalifisert til å undervise i skoleverket.

Les meir om kva tidlegare studentar arbeider med her

Vidare studium

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i informasjonsvitskap.

Forsking

Fagmiljøet ved informasjonsvitskap har hovudfokus på forsking innanfor design og bruk av IKT som støttar arbeid og læring, programmering og kunstig intelligens, og utvikling av informasjonssystem frå eit brukar- og organisasjonsperspektiv, og utvikling av logikk, semantikk og metodar for frambringing av kunnskap frå data. Blant nylege mastergradsoppgåver kan vi nemne mobilteknologi og multimodale verktøy for spel og læring, algoritmar for søkemotorar, system for e-helse, «augmented reality» og e-boks, ontologigenerering frå tagging og sosial nettverksanalyse.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Ein kandidat med fullført program skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, dugleikar og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har brei teoretisk og teknisk kunnskap om grunnlaget og prinsippa for modellering, utforming, implementering og evaluering av informasjonssystem
 • har kritisk forståing av informasjonsteknologien si rolle i organisasjonar og samfunn
 • har kunnskap om applikasjonsutvikling, samhandling, datahandsaming, representasjon og resonnering
 • inngåande kunnskap om tema innan felta informasjonssystem, menneske-maskin interaksjon eller kunstig intelligens
 • har kunnskap om samfunnsmessige problemstillingar rundt IKT
 • har kunnskap om relevante og nyare forskingsresultat i dei aktuelle fagområda

Dugleikar

Kandidaten

 • har praktisk erfaring med programmeringsspråk og -verktøy
 • kan bruke moderne metodar, teknikkar, språk og verktøy for modellering, utforming og evaluering av informasjonssystem
 • har utvikla gode analytiske evne for å gjere praktiske og strategiske val som gjeld informasjonsteknologi
 • kan både arbeide sjølvstendig og saman med andre i prosjekt
 • kan skrive rapportar og dokumentasjon og halde munnlege presentasjonar basert på pålitelege kjelder

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere ulike problemstillingar knytt til bruken av informasjonsteknologi med omsyn både til teknologiske løysingar og til den verksemda/organisasjonen som teknologien skal tene.
 • kan reflektere over tilhøvet mellom teknologien og konteksten den opptrer i
 • kan bidra til hele prosessen, frå brukarane- og organisasjonen sine krav til spesifisering, utforming og implementering av informasjonssystem
 • har eit solid grunnlag for sjølvstendig å kunne vidareutvikle og utvide eigen kompetanse i fagfeltet.
 • er i stand til å forstå og tenke kreativt om utvikling og innovasjonsprosessar i fagområdet

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet i informasjonsvitskap er 3-årig (180 studiepoeng). Graden er sett saman av fag og emne etter følgjande mønster:

 • 20 studiepoeng innføringsemne (Ex.phil og INFO100)
 • 100 studiepoeng spesialisering i informasjonsvitskaplege emne
 • 60 studiepoeng valfrie emne, eventuelt ved utanlandske universitet

Anbefalt studieløp

 • 1. semester: INFO100, INFO132 og ex.phil
 • 2. semester: INFO104, INFO110 og INFO135
 • 3. semester: INFO125, INFO162 og INFO180
 • 4.-6. semester: Fordjuping på minst 30 studiepoeng på 200-nivå i informasjonsvitskap. 60 studiepoeng valfrie emne. Eit eventuelt delstudium i utlandet vert tilrådd lagt til desse semestra.
Bachelorprogram i informasjonsvitenskap (krav 180 SP)
Innføringsemner
Ex.phil. og INFO100 er obligatorisk for å oppnå ein bachelorgrad i informasjonsvitskap.
Ex.phil (krav 10 SP)
Vel mellom seminar- eller eksamensmodell av ex.phil.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-SVSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-SVEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Ex.fac. (krav 10 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO100Examen facultatum - Innføring i informasjonsvitskap101–61
Obligatoriske emner i spesialiseringen i informasjonsvitskap (krav 70 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO132Innføring i programmering101–61
INFO104Formelle metodar for informasjonsvitskap101–62
INFO110Informasjonssystem101–62
INFO135Vidarekommande programmering101–62
INFO125Datahandtering101–63
INFO162Innføring i HCI101–63
INFO180Innføring i kunstig intelligens101–63
Valemne innanfor spesialisering i informasjonsvitskap (krav 30 SP)
Du må velje minst 30 studiepoeng i spesialisering på 200-nivå i informasjonsvitskap
Minst 30 studiepoeng
EmnekodeEmnetittelSPSA
INFO215Web Science101–64
INFO216Knowledge Graphs101–64
INFO262Interaction Design101–64
INFO284Machine Learning101–64
INF207Sosial nettverksteori101–65
INFO207Sosial nettverksteori101–65
INFO212Systemutvikling101–65
INFO282Knowledge Representation and Reasoning 101–65
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt blant emne som til saman utgjer 60 studiepoeng
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, 1 semester
Utenlandsopphold, 1 år
Permisjon for bachelorstudentar
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars. Du søker gjennom Samordna opptak.

Merk at det er obligatorisk oppmøte på orienteringsmøtet for nye studentar på dette studieprogrammet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Informasjonsvitskap
Foto:
Colourbox

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184453

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for informasjons- og medievitenskap

studierettleiar.svfa@uib.no

55 58 98 50 (kl. 10.00-14.00)