Hjem

Utdanning

Bachelor

Spansk språk og latinamerikastudium, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar30
 • SpråkSpansk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

450 millionar menneske har spansk som morsmål. Spansk er det mest populære valfrie framandspråket i norsk skole, det nest største kommunikasjonsspråket i verda og det tredje største språket på internett.

Studiet gir deg ein heilskapleg kompetanse i spansk i Latin-Amerika. På språkdelen lærer du mellom anna om språkets struktur, dialektforskjellar og tilhøvet mellom språk, kultur og samfunn. Tekstutvalet i litteraturdelen representerer særs rike litterære tradisjonar og forfattarar frå mange land. I kulturkunnskap leiter vi etter opphavet til dagens store problemstillingar i fortida, og kastar lys på både historiske prosessar og notida.

Korleis kan historiske prosessar forklare dei enorme skilnadene mellom fattig og rik i Latin-Amerika i dag? På kva måte representerer litteraturen ei samansmelting av det rike mangfaldet av kulturar og etnisitetar på kontinentet? Korleis utviklar det spanske språket seg i ei stadig meir globalisert verd?

Studerer du spansk språk og latinamerikastudium får du kunnskap om mange ulike sider av språket og samfunna på eit kontrastfylt og fargerikt kontinent. Studiet gir varierte innfallsvinklar, men også rom for fordjuping i den disiplinen du er mest opptatt av.

Velg Språk!

Produsent:
Flimmer Film

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Med bachelor i spansk språk og latinamerikastudium kan du for eksempel bli lærar, konsulent for reiseliv, næringsliv og offentlege etatar, medarbeidar i frivillige organisasjonar, du kan arbeide i media, eller med omsetting og kommunikasjon. Kva emne du vel som valfrie studiepoeng i graden, speler ei viktig rolle her.

Vidare studium

Masterprogram
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i spansk språk og latinamerikastudium.

Praktisk-pedagogisk utdanning
Dersom du kombinerer spansk språk og latinamerikastudium med eit årsstudium i eit anna skolefag, kan du ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.


Forsking

Fagmiljøet ved spansk språk og latinamerikastudium driv fleire spennande forskingsprosjekt. Eksempel på slike prosjekt er COLA-prosjektet som forskar på munnleg ungdomsspråk i Madrid og andre spansktalande hovudstader, POLAME som ser på korleis media brukar språket for å konstruere og formidle førestillingar om fattigdom og Forskargruppa Latinamerika: Litteratur og kultur som rettar fokus mot dynamikken i kulturproduksjonen og dei historiske prosessane i Latinamerika.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • har brei generell kunnskap om sentrale tema, teoriar, problemstillingar, prosessar, verkty og metodar innan spansk språk og latinamerikansk kultur/historie og litteratur.
 • kjenner til forskings- og utviklingsarbeid innan faget.
 • kan oppdatera kunnskapen sin innan fagområdet.

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan arbeida sjølvstendig med problemstillingar på grunnlag av faglege kunnskapar.
 • kan skjøna og bruka moderne spansk munnleg og skriftleg.
 • brukar kunnskapane sine kritisk og reflekterer over eigen fagleg praksis innafor alle dei tre disiplinane som inngår i spesialiseringa.
 • kan gå vidare med eiga kompetanseutvikling og spesialisering på ein sjølvstendig måte innafor alle tre disiplinane.

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan oppnå læringsutbyttet gjennom å studera sentrale tema og problemstillingar i spansk språk og språkvariantar i dei spansktalande samfunna, kulturane og/eller litteraturen i Latin-Amerika og Spania, og gjennom å få innsyn i ulike fagtradisjonar og deira måte å tilnærma seg fagfeltet på.
 • kan nytta ein kombinasjon av fag i spesialisering og frie studiepoeng i vidare utdanning eller yrkesplanar.
 • kan formidla sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar både skriftleg og munnleg.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet inneheld 20 studiepoeng med innføringsemne (ex.phil. og ex.fac.) og SPLA100 - Introduksjon til spansk språk og latinamerikastudium. SPLA100 gir grunnlaget for eit akademisk studium av spansk språk og latinamerikansk litteratur og kultur. Vidare inneheld studiet 90 studiepoeng med spesialisering i spansk og latinamerikastudium. Du kan velje alle eller delar av dei siste 60 studiepoenga frå andre fag.

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA100Introduksjon til spansk og latinamerikastudium101–61
Spesialisering i spansk språk og latinamerikastudium (krav 90 SP)
Krav til spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA107Spansk grammatikk I101–62
SPLA108Latinamerikansk litteratur I101–62
SPLA109Latinamerikansk historie101–62
SPLA117Spansk grammatikk II101–63
SPLA118Latinamerikansk litteratur II101–63
SPLA119Kultur og samfunn i Latin-Amerika101–63
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA257Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar med bacheloroppgåve101–64
SPLA258Fordjuping i latinamerikansk litteratur med bacheloroppgåve101–64
SPLA259Fordjuping i latinamerikansk kulturkunnskap med bacheloroppgåve101–64
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
SPLA207Fordjuping i spansk grammatikk med latinamerikanske variantar101–64
SPLA208Fordjuping i latinamerikansk litteratur101–64
SPLA209Fordjuping i latinamerikansk kulturkunnskap101–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Du kan dra på utveksling i eitt eller fleire semester, både for å fordjupe deg i spansk språk og latinamerikastudium og for å ta frie studiepoeng. Vi har mange avtalar i både Spania og Latin-Amerika, og studentar har fått godkjent opphald ved for eksempel Universidad de Sevilla, Universidad de Guanajuato (Mexico) og Universidad de Costa Rica. Som du kan sjå av lista over anbefalte utvekslingsavtaler, er det mange valmoglegheiter.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i spansk språk og latinamerikastudium.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Tilrådde forkunnskapar

Eit studium i spansk språk og latinamerikastudium krev gode forkunnskapar i spansk frå vidaregåande skole.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Spansk språk og latinamerikastudium

Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184924

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for fremmedspråk

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no 55 58 93 70 (10.00-14.00)