Hjem
Bachelor

Språkvitskap, bachelor, 3 år

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Studieplassar14
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • StudiestartHøst
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Litt avhengig av korleis du tel, er det om lag 6000 språk i verda. Finst det grenser for kor ulike språk kan vere? På nomadespråket yupik kan ein seie «han ønsker å skaffe seg ein stor båt» berre med eitt einaste bøygd ord, mens kinesisk ikkje har bøying i det heile. Korleis kan ein beskrive så ulike språk med dei same omgrepa?

Språkvitskap er studiet av språk, strukturen deira, bruken av språk og språkhistorie. Du lærer blant anna om språklydar (fonologi), om korleis ord er bygd opp (morfologi), om oppbygging av setningar (syntaks) og kva ord og setningar betyr (semantikk).

På studiet ser vi på mange sider av menneskeleg språk. Du får ei innføring i korleis du kan beskrive ulike språk, du lærer eit språk som står fjernt frå norsk, og du får ei innføring i korleis språk kan analyserast automatisk med ei datamaskin.

Du vil også lære om datamaskinelle metodar for behandling av språk. Kva skal til for å forme om tale automatisk til korrekt skriftleg norsk? Korleis kan du med eit tastetrykk forme ein norsk tekst om til forståeleg engelsk?

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Språkvitskap gir eit godt teoretisk grunnlag for å arbeide med språk i ulike samanhengar. Ein kan arbeide med språk innanfor forsking og undervisning eller andre felt der språk står sentralt, for eksempel innanfor forlagsverksemd, reklame- og informasjonsarbeid eller innanfor offentleg forvaltning. Studiet gjer deg også i stand til å jobbe teknisk med IT eller innanfor feltet AI. Vidare kan du utdanne deg til logoped gjennom å velje masterstudiet i logopedi.

Vidare studium

Masterprogram
Avhengig av valt spesialisering, kan du etter bachelorprogrammet ta masterprogram i allmenn lingvistikk, eller masterprogram i helsefag eller logopedi.

Forsking

Fagmiljøet bak bachelorprogrammet i språkvitskap driv forsking og utvikling på fleire område. Det forskar blant anna på automatisk omsetting mellom språk og på fagspråk. Miljøet driv med utvikling av datamaskinelle grammatikkar, blant anna ein som gjer det mogeleg å analysere norsk automatisk. Fagmiljøet arbeider òg med utvikling av store databasar av analysert tekst som gjer det mogeleg å samanlikne språk presist og lage dataprogram for omsetting.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Når programmet er avslutta, skal kandidaten ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten...

 • har brei kunnskap om sentrale tema, teoriar, problemstillingar, prosessar, verktøy og metodar innanfor språkvitskap, til dømes fonologi (læra om lydsystem), morfologi (orddanning og ordbøying), syntaks (setningsbygging) og semantikk (meiningslære)
 • kjenner til forskings- og utviklingsarbeid innnfor språkvitskap
 • kan oppdatere kunnskapen sin innanfor språkvitskap
 • har kunnskap om språkvitskapens historie, tradisjonar, eigenart og plass i samfunnet
 • har fått innsyn i historiske og typologiske sammenhengar mellom språk

Ferdigheiter

Kandidaten...

 • kan nytte språkvitskapleg kunnskap og relevante resultat frå forskings- og utviklingsarbeid pa praktiske og teoretiske problemstillingar og treffe grunngjevne val
 • kan reflektere over eigen fagleg praksis og justere han under rettleiing
 • kan finne, vurdere og vise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det klargjer ei problemstilling
 • kan meistre relevante språkvitskaplege verktøy, teknikkar og uttrykksformer
 • har grunnleggjande dugleik i programmering for språkprossessering

Generell kompetanse

Kandidaten...

 • har innsyn i relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar innanfor språkvitskap
 • kan planleggje og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og prosjekt som strekkjer seg over tid, åleine og som deltakar i ei gruppe, og i trad med etiske krav og retningsliner
 • kan formidle sentralt fagstoff som språkvitskaplege teoriar, problemstillingar og løysingar bade skriftleg og munnleg
 • kan utveksle synspunkt og røynsler med andre med bakgrunn innanfor språkvitenskap og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

kjenner til nytenking og innovasjonsprosessar innanfor språkvitskap

Oppbygging

Oppbygging

Studiet skal innehalde inntil 30 studiepoeng med innføringsemne (ex.phil. og ex.fac.) og 90 studiepoeng med spesialisering i allmenn lingvistikk eller datalingvistikk. Du kan velje alle eller delar av dei siste 60 studiepoenga frå andre fag.

Det vil også vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet blant anna ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Sjå den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Bachelorprogram i språkvitskap (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00SKExamen facultatum, Språkkunnskap101–61
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–61
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Spesialisering i språkvitskap (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
LING121Fonologi101–62
LING125Morfologi101–62
DASPSTATStatistikk for kognisjonsforskning51–62
LOG110Introduksjon til formallogikk51–62
LING111Syntaks 101–63
LING122Språk og kognisjon101–63
LING116Semantikk101–63
LING123Språk og data151–64
LING251Språkvariasjon i tid, rom og samfunn med bacheloroppgåve151–64
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Som del av graden kan du studere eitt eller to semester i utlandet. UiB har mange avtalar med universitet over heile verda. For studentar som tar språkvitskap kan det for eksempel vere interessant å reise til Nederland.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april.

For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO).

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i språkvitskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Bachelorprogram i språkvitskap

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184893

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ønskjer du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

studierettleiar@hf.uib.no

55 58 93 70 (10-14)