Hjem
Master

Engelsk, master 2 år

  • Lengde2 år
  • Studieplassar20
  • SpråkEnglish
  • StudiestartHaust. Det kan bli aktuelt å ta opp studentar også til vårsemesteret. Ta kontakt for informasjon.
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i engelsk. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Mål og innhald

Mastergrad i engelsk er eit fulltidsstudium over fire semester. Det utgjer 120 studiepoeng og er samansett av to hovuddelar, ein kursdel og ei masteroppgåve på 60 studiepoeng. Emna i kursdelen kan veljast mellom dei tilboda som instituttet gir i dei ulike semestra. Minst 30 studiepoeng må vere i same disiplin som masteroppgåva.

Masteremne i same disiplin skal representere ulike område i disiplinen. Studentane blir oppmoda til å finne eit tema for masteroppgåva og skrive under ein rettleiingskontrakt så tidleg som mogleg i andre semester.

Fagleg profil

Engelsk er eit stort og samansett fagfelt. Instituttet tilbyr emnestudium og rettleiing på ei rekkje forskjellige område innanfor britisk, amerikansk og annan engelskspråkleg litteratur og kultur. Felles for alle emnestudia er at ein teoretisk basis ligg til grunn.

Instituttet har brei fagleg ekspertise i engelsk språk og kan tilby rettleiing innanfor ei rekkje område som blant anna: anvend lingvistikk, syntaks, kognitiv lingvistikk, omsetjingsteori, pragmatikk, sosiolingvistikk, historisk lingvistikk, diskursanalyse eller kombinasjonar av desse.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

- har utdjupa kunnskapane som han/ho har med seg frå tidlegare engelskstudium gjennom spesialiserte studium i engelsk lingvistikk, engelskspråkleg litteratur eller kultur

- har utvikla ei kritisk og sjølvstendig haldning gjennom teoretisk og metodisk skolering i dei einskilde kursemna

- har kjennskap til nyare forsking innan dei ulike emna

- har utvikla spesialisert dybdekunnskap om eit sjølvvalt område innan engelskstudium gjennom masteroppgåva

- kan formidle og problematisere sentralt fagstoff

Ferdigheiter

Kandidaten

- har gode språkferdigheiter i munnleg og skriftleg akademisk engelsk

- meistrar relevant fagleg terminologi, ulike teoriar, verktøy og teknikkar

- kan reflektere over eigne ferdigheiter og fagleg utvikling

- kan bruke fagleg kunnskap og relevante resultat frå forsking i arbeid med engelsk lingvistiske eller litterære problemstillingar

- kan kritisk innhente og bruke relevant fagstoff om engelsk lingvistikk eller litteratur/kultur

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan formulere ei problemstilling eller eit forskingsspørsmål som kan føre til ny kunnskap

- kan gjennomføre eit sjølvstendig forskingsprosjekt under rettleiing

- kan bruke ulike forskingsverktøy for å undersøke et forskingsfelt

- kan følgje forskingsetiske normer, til dømes normer for bruk og sitering av kjelder

- kan organisere og produsere eit omfattande skriftleg dokument i tråd med spesifiserte krav og retningslinjer.

For å nå desse måla må studenten arbeide sjølvstendig med faglitteraturen og ta aktivt del i dei seminara dei deltek i. Særleg arbeidet med masteroppgåva krev sjølvstendig og målretta arbeid.

Utveksling

Delstudium i utlandet

Studentar kan ta masteremne ved utanlandske lærestader og få desse godkjente som ein del av mastergraden (jfr. Obligatoriske emne/spesialisering).

Det er sterkt tilrådd og tilrettelagt for at studentane tek delar av programmet som utvekslingsstudent i eit anna land.

Tilrådde utvekslingsstader finn ein på nettsida til studieprogrammet.

Ein kan òg velje frå Universitetet i Bergen sine avtaler med studiestader i heile verda. All informasjon om utveksling finn ein på www.uib.no/utveksling.

Korleis søke

Opptakskrav

Søkjarar med utdanning frå Noreg
Mastergradsstudiet i engelsk føreset bachelorgrad med spesialisering i engelsk på minst 80 studiepoeng, med snittkarakter C eller betre på dei emna som inngår i spesialiseringa.

Søkjarar med utdanning frå utlandet
Søkjarar med utdanning frå utlandet må ha fullført og greidd ein lågare grad (Bachelor) på tre eller fire år frå ein godkjend høgare utdanningsinstitusjon. Bachelorgraden må innehalde ei spesialisering i engelsk tilsvarande om lag 1 ½ års fulltidsstudium.

Språkkravet for å bli tatt opp på studiet er:
IELTS: minimum 7
TOEFL:
- Internet-based test (iBT): 90
- Paper-based test (PBT): 560
University of Cambrigde examinations:
- First Certificate in English: Grade A
- Certificate in Advanced English: Grade C
- Certificate of Proficiency in English: Level C1
ETS - TOEIC Listening and Reading Test:
- TOEIC Listening: 490
- TOEIC Reading: 455

Er du morsmålsbrukar av engelsk, treng du ikke dokumentere språknivå med testresultat. Du blir rekna som morsmålsbrukar av engelsk om du er frå Australia, Canada, Irland, New Zealand, Singapore, Storbrittania, USA eller Sør-Afrika.

Testresultatet kan ikkje vere eldre enn tre år på søkjartidspunktet. Søkjarar vert vurderte ut frå oppnådde resultat i tidlegare studium.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det humanistiske fakultet. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du her:

http://www.uib.no/hf/utdanning/opptak/opptak-til-masterstudium-ved-det-humanistiske-fakultet

Oppbygging

Masterprogram i engelsk (krav 120 SP)
Masterprogram i engelsk - kursdel (krav 60 SP)
Lingvistikk (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG339Masteremne i engelsk lingvistikk I101–41
ENG341Masteremne i engelsk lingvistikk II101–41
ENG343Masteremne i engelsk lingvistikk III101–41
ENG349Masteremne i engelsk lingvistikk VI101–42
ENG345Masteremne i engelsk lingvistikk IV101–42
LING311Metode for språklege mastergrader 101–42
Litteratur/kultur (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG340Førebuing til masteroppgåveskriving i engelsk litteratur og kultur101–42
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG335Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur V101–42
ENG336Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VI101–42
ENG337Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur VII101–42
Vel tre av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG331Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur I101–41
ENG332Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur II101–41
ENG333Masteremne i engelskspråklig litteratur/kultur III101–41
ENG334Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur IV101–41
ALLV221Litteraturteori101–41
Masterprogram i engelsk - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i engelsk
Masterprogram i engelsk - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
ENG350Engelsk mastergradsoppgåve 601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester