Hjem

Utdanning

Master

Kulturvitskap, master, 2 år

  • Lengde2 år
  • StudiestartHaust.
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden master i kulturvitskap. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Mål og innhald

Kulturvitskap ved UiB dekker eit breitt nedslagsfelt, med fokus på kvardagskultur og folkelege

førestillingsverder. Sentrale tema er folkeleg religiøsitet, migrasjon og etniske konfliktar,

materialitet, kulturelle perspektiv på helse og fortida sin plass i notida uttrykt i omgrepa

tradisjon og kulturarv. Feltarbeid og forskingsetiske problemstillingar relatert til kvalitativ

metode, og systematisering og bruk av kvalitativt materiale står også sentralt.

Mastergradsstudiet tek sikte på å gi studentane innsikt i kulturvitskaplege problemstillingar og

forskingsstrategiar. Studiet har mange utfordringar, både når det gjeld ulike kvalitative

dokumentasjonsmåtar, analyse av ulike typar materiale, og dei forskingsetiske problema ved

det å drive kulturvitskapleg forsking. I arbeidet med masteroppgåva skal studentane lære seg

å bruke faget sine teoriar og metodar i eit sjølvvalt empirisk forskingsprosjekt.

Fagleg profil

I faget kulturvitskap driv ein undervisning, rettleiing og forsking innanfor eit breitt kulturelt nedslagsfelt, men med hovudfokus på folkeleg kultur. Miljøet i Bergen har særskild kompetanse på studiet av kvardagskulturen, folkelege førestellingsverder og livsverder og folkeleg religiøsitet. Andre tema er kropp og teknologi i den seinmoderne verda og tilhøvet mellom fortid og notid, eller fortida sin plass i notida uttrykt i omgrepa tradisjon og kulturarv. Feltarbeid og etiske problemstillingar relatert til kvalitativ metode, systematisering og bruk av materiale står også sentralt.

Masteroppgåve

Masteroppgåva skal skrivast innanfor eit sjølvvalt tema og godkjennast av fagmiljøet. Oppgåva skal vere ei vitskapleg gransking basert på eit kulturvitskapleg tema. Omfanget skal vere på om lag 70-110 sider. Du får tildelt ein fast rettleiar. Rettleiinga er ein obligatorisk del av studiet.

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Masterprogrammet i kulturvitskap kvalifiserer mellom anna for arbeid innanfor museums- og formidlingssektoren og i forskingsinstitusjonar på høgare nivå.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar,dugleikar/ferdigheiter og generell kompetanse:
Kunnskapar:
Ved fullført mastergrad i kulturvitskap har studenten tileigna seg avanserte kunnskapar om nyare kulturvitskaplege teoriar og vitskapsteoretiske problemstillingar. Ho/han har inngåande
kunnskapar om kvalitative metodar og forskingsetikk i samband med konkret praktisk og
teoretisk problemløysing. Ho/han har inngåande innsikt i, og kan analysera tema knytt til
faghistorie og fagets eigenart der folkloristikk, etnologi og kulturformidling er viktige kunnskapsfelt.

Ferdigheiter:

Ved fullført grad kan studenten meistre relevante faglege omgrep og teoriar. Ho/han kan

avgrense eit forskingsprosjekt og analysere og forhalde seg kritisk til kvalitativt materiale.

Ho/han kan òg gjere bruk av både individuell rettleiing og rettleiing i gruppe. Studenten har i

tillegg avanserte kunnskapar om sjangeren prosjektskildring og kan formulere

problemstillingar og knytte relevant materiale til desse. Gjennom masterseminaret har ho/han

også lært å gi relevant kritikk. Vidare kan studenten gjere seg sjølvstendige refleksjonar over

teoriar, metodar og tolkingar i lys av fagspesifikke tema og perspektiv. Studenten kan òg nytte

ulike sjangrar som er aktuelle for kulturvitskapleg formidling. Ved fullført grad kan studenten

på sjølvstendig vis nytte kunnskapar om kulturvitskaplege metodar og forskingsetikk i

samband med konkret praktisk og teoretisk problemløysing.

Generell kompetanse:

Studenten kan nytte teoretiske kunnskapar og ferdigheiter på nye område og kan planlegge eit

forskingsprosjekt. Ho/han har oversyn over og forståing for eige fagområde og kan sjå aktuelle

problemområde i eit kulturvitskapleg og faghistorisk perspektiv, og kan analysere relevante

metodiske og forskingsetiske problemstillingar. Ho/han kan formidle forskingsresultat i

vitskaplege arbeid og formidle faglege problemstillingar og resultat til ålmenta og utvikle nye

prosjekt i ulike kulturelle samanhengar.

Oppbygging

Oppbygging av studiet

Studiet er sett saman av ein kursdel på 60 studiepoeng og ei masteroppgåve på 60 studiepoeng. Emna KUVI302, KUVI304 og KUVI350 er obligatorisk.

Eit masterprogram i kulturvitskap kan sjå slik ut:

1. semester: KUVI301* og KUVI302

2. semester: KUVI303* og KUVI304

3. semester: arbeid med masteroppgåva (KUVI350)

4. semester: arbeid med masteroppgåva (KUVI350)

*kan etter søknad bytast ut med andre relevante emne

Masterprogram i kulturvitskap (krav 120 SP)
Masterprogram i kulturvitskap - kursdel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AHKR300Forskingsetikk01–42
KUVI301Teoretiske perspektiver i kulturvitskap151–41
KUVI302Kulturvitskap: Prosjektskildring151–41
KUVI303Kulturvitskapens kulturhistorie151–42
KUVI304Kulturvitskap: Kvalitativ metode og forskingsetikk151–42
Masterprogram i kulturvitskap - rettleiingskontrakt
Obligatorisk emne
Rettleiingsavtale for masterstudentar i kulturvitskap
Masterprogram i kulturvitskap - oppgåvedel (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KUVI350Mastergradsoppgåve i kulturvitskap601–43
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Delstudium i utlandet

Programmet kan inkludera eit delstudium i utlandet for dei som ynskjer det. Eit opphald ved eit

utanlandsk universitet kan gje både breidde og djupne i læringsutbyttet til studiet, i tillegg til

språkkunnskapar og verdifull internasjonal røynsle. UiB har utvekslingsavtalar med universitet i

hele verda. Eksempel på avtaler som programmet vil trekke fram er Humboldt University Berlin

og University of Zagreb.

Eit utanlandsopphald bør planleggjast i god tid på førehand, og studiekonsulent på programmet rettleiar gjerne i prosessen. Sjå www.uib.no/utveksling

Korleis søke

Opptakskrav

Bachelorgrad med spesialisering i kulturvitskap eller tilsvarande.

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det humanistiske fakultet. Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du her:

http://www.uib.no/hf/utdanning/opptak/opptak-til-masterstudium-ved-det-humanistiske-fakultet

Kulturvitskap

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?