Hjem

Kulturvitskap, master, 2 år

Masterprogrammet i kulturvitskap handlar om den kulturelle dimensjonen ved kvardagslivet i fortid og notid.
 • Lengde2 År
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Masterprogrammet i kulturvitskap handlar om den kulturelle dimensjonen ved kvardagslivet i fortid og notid. Korleis er kulturen til stades i alt vi gjer – i for eksempel seksualiteten vår og haldninga vår til kropp, i maten vi et eller i bruken vår av sosiale medium? Og kan kvardagskulturen seiast å vere fundamentet for heile samfunnslivet? 

Dette studiet gir deg eit grunnlag for å analysere kulturell kompleksitet, endring og stabilitet.  

 • Gjennom arbeidet med masteroppgåva spesialiserer du deg òg på å forstå eitt bestemt kulturelt fenomen.  
 • Du får oversikt over ulike teoretiske rammeverk og omgrep som kan brukast til å forstå og formidle kultur i fortid og notid.  
 • Du får bruke ulike kvalitative metodar, frå feltarbeid som observasjon og intervju, til analyse av arkivmateriale, museumsutstillingar, mediemateriale, sosiale medium, osv.  
 • I tillegg får du kjennskap til forskingsetiske utfordringar i faget.  

Jobb

Med ein master i kulturvitskap får du svært god øving i analyse og tolking av ulike kjeldemateriale. Du får ei innføring i problemløysing knytt til innsamling, behandling og presentasjon av store mengder materiale. Arbeidssøkjarar med master i kulturvitskap vil derfor være særleg kvalifiserte til yrke der søk, systematisering, analyse og formidling av materiale står sentralt. 

Med denne utdanninga kan du til dømes jobbe som  

 • kommunikasjonsrådgjevar 
 • museumskonservator
 • arkivar
 • kulturkonsulent 
 • rådgjevar i fylkeskommunen 

Aktuelle bransjar er innanfor museum, kulturminnevern, kulturinstitusjonar, arkiv, media, samt offentleg og privat forvaltning.  

Du kan skreddarsy masteroppgåva slik at du får spesialkompetanse som arbeidsgivarar etterspør. Du kan skrive om eit spesielt tema innanfor museologi som eit museum har etterspurd eller kanskje om eit tema innanfor migrasjon som Røde Kors eller ein anna interesseorganisasjon har etterspurd.  

72 prosent av dei med utdanning frå Det humanistiske fakultet seier dei er i relevant jobb to år etter at dei avslutta studia. 

Du kan gå vidare etter masterutdanning med doktorgrad (PhD) som kan kvalifisere til stillingar innanfor universitets- og høgskulesektoren.  

Meir informasjon under

Oppbygging

Masterprogrammet i kulturvitskap er eit toårig fulltidsstudium, som startar i august. Alle emna er obligatoriske.    

Slik er studiet satt opp: 

Første semester: 

 • KUVI305 - Forsking i praksis (15 sp)  
 • KUVI301 - Teoretiske perspektiv i kulturvitskap (15 sp) 

Andre semester: 

 • KUVI302 - Kulturvitskap: Prosjektskildring (15 sp),  
 • KUVI306 - Frå innsamling til analyse (15 sp)  
 • AHKR300 - Forskingsetikk (0 sp) 

Tredje og fjerde semester:  

 • KUVI350 - Mastergradsoppgåve i kulturvitskap (60 sp) 

Sjå oversikt over alle emne

Studiekvardag

Som student på masterprogrammet i kulturvitskap blir du ein del av eit levande fag som i aller høgste grad er under utvikling når det kjem til vitskapleg metodar, teoretiske diskusjonar og nye funn. Her får du eit tett innblikk på forsking som føregår i fagmiljøet, frå til dømes klimaforsking til kjønnsforsking. Du får delta i faglege diskusjonar gjennom masterseminar og får ein tett tilkopling til fagmiljøet. 

Det er eit lite og intimt miljø, som gir ein god kullfølelse. Du får òg ein god og tett fagleg oppfølging. 

Programmet har undervisning i form av forelesingar, seminar og praktiske øvingar, om lag 8-10 timar kvar veke. Undervisninga er på norsk.  

I tillegg  må du rekne med mykje sjølvstudium og skriving av ei masteroppgåve på 60 studiepoeng. Litteraturen er på engelsk, norsk og andre skandinaviske språk.

Masteroppgåva 

Du finn tema for oppgåva i dialog med ein rettleiar. Du kan få forslag til tema, eller de kan kartlegge interessante fagområde saman, innanfor rettleiaren sitt kompetanseområde. Du vel til slutt tema sjølv, og får rettleiing så langt det er mogleg. Sjølve skrivinga går over to semester. Vi tilbyr eigen pult på masterlesesalen. 

Du kan reise på feltarbeid knytt til datainnsamling på masteroppgåva i tredje og fjerde semester. Instituttet kan finansiere delar av utgiftene knytt til dette. Det er stor variasjon i kor studentane reiser og kor lenge.   

Kva lærer eg?

Med denne utdanninga lærer du: 

 • å arbeide sjølvstendig og reflektert med å formulere, analysere og svare på kulturvitskaplege problemstillingar.  
 • å bruke ulike kvalitative metodar, frå feltarbeid som observasjon og intervju, til analyse av arkivmateriale, museumsutstillingar, mediemateriale, sosiale medium osv.  
 • å fortolke og reflektere kritisk over konkrete kulturelle fenomen.  

Fullstendig liste over læringsutbytte.

Utveksling

Du kan bruke eit semester som utvekslingsstudent i utlandet. Du kan reise til våre samarbeidsuniversitet i Sverige, Danmark, Tyskland, Kroatia eller Finland.  

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Korleis søke

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her