Hjem

Kulturvitskap, master, 2 år

Masterprogrammet i kulturvitskap handlar om dei kulturelle aspekta ved kvardagslivet før og no. Korleis er kulturen til stades i alt vi gjer – til dømes i seksualiteten vår, haldninga vår til kropp, matvanane våre eller bruken av sosiale medium? Kan kvardagskulturen seiast å vere fundamentet for heile samfunnslivet?
 • Lengde2 År
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Velkommen til studiestart på masterprogrammet i kulturvitskap på Det humanistiske fakultet!

Frammøte: Programmøtet er 15.august kl. 10.15 på Sydnesplassen 12-13, rom 130.

Ta med: Noko å skrive på og med.

Bli klar som student: Meir informasjon om det du treng å vite og gjere før studiestart, finn du på Ny student-siden. På denne sida finnar du rutinar og praktisk informasjon om masterstudie ved HF.

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 93 70 eller på studieveileder@hf.uib.no

Vil du sjå på studielivet på HF? Følg oss på @uibhf på Instagram

 

Kva lærer du? 

Dette studiet gir deg eit grunnlag for å analysere kulturell kompleksitet, endring og stabilitet. Du får oversikt over teoretiske rammeverk og omgrep som kan brukast til å forstå og formidle kultur frå fortida og notida. Gjennom arbeidet med masteroppgåva spesialiserer du deg i eitt bestemt kulturelt fenomen. Du får også kjennskap til forskingsetiske utfordringar i faget.

Med denne utdanninga lærer du 

 • å arbeide sjølvstendig og reflektert med å formulere, analysere og svare på kulturvitskaplege problemstillingar 
 • å bruke ulike metodar, frå feltarbeid og intervju til analyse av arkivmateriale, museumsutstillingar, mediemateriale, sosiale medium osv. 
 • å fortolke og reflektere kritisk over konkrete kulturelle fenomen 

Studiekvardag 

På masterprogrammet i kulturvitskap blir du ein del av eit levande fag som er i rivande utvikling når det gjeld vitskaplege metodar, teoretiske diskusjonar og nye funn. Her får du innblikk i forsking som går føre seg i fagmiljøet, og du får delta i faglege diskusjonar gjennom masterseminar.   

Studentmiljøet er lite og intimt. Du får god fagleg oppfølging og ei tett tilkopling til fagmiljøet.   

Undervisninga består av forelesingar, seminar og praktiske øvingar, om lag 8-10 timar kvar veke. Litteraturen er på engelsk, norsk og andre skandinaviske språk. 

Som student hos oss vil du ha det meste av undervisninga på Nygårdshøyden midt i Bergen sentrum. Du har tilgang til lesesalar, bibliotek, kollokvierom, treningssenter, kantine, kafear og studentbar på campus. På UiB finn du òg mange ulike studentorganisasjonar. Å vere med i ein studentorganisasjon er ei verdifull investering i studietida di - det gir deg mange erfaringar og venner for livet.    

Kva kan du jobbe som? 

Med ein master i kulturvitskap får du svært god øving i analyse og tolking av ulike typar kjeldemateriale. Du får ei innføring i problemløysing knytt til innsamling, behandling og presentasjon av store mengder materiale. Arbeidssøkarar med master i kulturvitskap vil derfor være særleg kvalifisert til yrke der søk, systematisering, analyse og formidling står sentralt.  

Med denne utdanninga kan du for eksempel jobbe som   

 • museumskonservator 
 • arkivar 
 • kulturkonsulent  
 • kommunikasjonsrådgjevar  
 • rådgjevar i kommune eller fylkeskommune   

Aktuelle bransjar kan vere museum, kulturminnevern, kulturinstitusjonar, arkiv, media, og offentleg og privat forvaltning.   

Opptakskrav og søknadsfrist

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle dei generelle opptakskrava for master på UiB og dei spesielle opptakskrava for dette studiet.

Søknadsfristen er 15. april.

Studiets oppbygging 

Masterprogrammet i kulturvitskap er eit toårig fulltidsstudium som startar i august. Alle emna er obligatoriske.      

Slik er studiet sett opp:  

1. semester

2. semester

3. og 4. semester   

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i eitt semester til eit av våre samarbeidsuniversitet i Sverige, Danmark, Finland eller Tyskland. Eit utvekslingsopphald gir deg verdifull kulturell erfaring, språkleg trening, ny fagleg innsikt og opplevingar for livet.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Vidare studiemoglegheiter 

Etter masterutdanning kan du søke doktorgradsstipend. Ein doktorgrad (ph.d.) kvalifiserer deg til vitskaplege stillingar i universitets- og høgskulesektoren. 

UiB tilbyr etter- og vidareutdanning, blant anna innan museumsarbeid og korleis skrive vitskaplege artiklar. 

Spørsmål om studiet? 

Telefon: +47 55 58 93 70 

E-post: studierettleiar@ahkr.uib.no 

Studieplan 

Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp.

Les heile studieplanen her