Hjem

Nordisk språk og litteratur, master, 2 år

Masterprogrammet i nordisk språk og litteratur utdannar dyktige lesarar og skrivarar med gode evne til å forstå samansette kommunikasjonssituasjonar. Programmet omfattar litteratur og språk frå både eldre og yngre tid, og dessutan nordisk fagdidaktikk og norsk som andrespråk.
 • Lengde2 År
 • Plassar15
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust og Vår

Hovedinnhold

Kva lærer du? 

På masterprogrammet i nordisk får du djupare kunnskap om sentrale tema innanfor nordisk litteraturvitskap og språkvitskap. Studiet har ein høg grad av fagleg valfridom. Du kan velje å konsentrere deg om berre litteratur eller berre språk, eller du kan kombinere litterære og språklege emne. Språkdelen av studiet handlar mest om moderne norsk, men òg om dei språka norsk er nærast i slekt med: dansk, svensk, færøysk og islandsk og norrønt. Vi arbeider med grammatikk, dialektar, språkhistorie og tekstsamanheng. Vi utforskar språket si rolle i tenking, samtale og samfunn.  

Litteraturdelen av studiet er for deg som er glad i å lese skjønnlitteratur og som vil utvide kunnskapen din om korleis ein kan analysere og tolke litterære verk. På masterstudiet tilbyr vi fordjupingsemne om litterære verk og deira tilknyting til ulike tema. Du lærer også korleis ein kan nytte litteraturteori for å sjå verka i samanheng med samfunnsmessige, psykologiske, historiske og sosiale forhold.  

Studiekvardag 

Som masterstudent i nordisk blir du del av eit godt læringsmiljø som består av engasjerte forskarar og formidlarar. Gjennom masteroppgåva får du moglegheit til å forske sjølv og fordjupe deg innanfor eitt område. 

Masterprogrammet har undervisning i form av forelesingar og seminargrupper, om lag 4 timar kvar veke. I tillegg er det mykje sjølvstudium og skriving på masteroppgåva. Temaet for oppgåva bestemmer du sjølv ut frå dine eigne faglege og personlege interesser. I andre semester siktar du deg inn mot eit prosjekt i diskusjon med faglærarar, og du får tildelt ein fagleg rettleiar.  

Som student hos oss vil du ha det meste av undervisninga på Nygårdshøyden midt i Bergen sentrum. Du har tilgang til lesesalar, bibliotek, kollokvierom, treningssenter, kantine, kafear og studentbar på campus.  På UiB finn du dessutan mange ulike studentorganisasjonar. Å vere med i ein studentorganisasjon er ei verdifull investering i studietida di - det gir deg mange erfaringar og venner for livet.

Meir om studiekvardagen på HF-fakultetet

Kva kan du jobbe som? 

Arbeidsgjevarar treng språk- og litteraturkompetanse og evne til sjølvstendig arbeid og vidareutvikling. Dei har òg behov for deg som kan sjå samanhengar, strukturelt og historisk.  

Studiet er direkte relevant for arbeid i kultursektoren og særleg i forlagsliv, litteraturformidling og andre yrke der språkkompetanse og forståing for samspelet mellom språk og kultur er viktig, som for eksempel:   

 • kulturformidlar
 • festivalprodusent og -sjef  
 • bokmeldar 
 • museumsdirektør  
 • bibliotekar 
 • forskar 
 • forlagsredaktør og -sjef  
 • journalist  

Du kan bli lærar i ungdomsskulen og vidaregåande skule om du tek eitt år med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Opptakskrav og søknadsfrist 

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle dei generelle opptakskrava for master på UiB og dei spesielle opptakskrava for dette studiet.

Søknadsfristen er 15. april.

Studiets oppbygging 

1. semester 

2. semester  

3. og 4. semester 

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

Du kan reise på utveksling til Danmark (inkludert Grønland og Færøyane), Sverige, Finland, Island, Tyskland, Nederland, Polen eller Frankrike. Eit utvekslingsopphald gir deg verdifull kulturell erfaring, språkleg trening, ny fagleg innsikt og opplevingar for livet.

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Vidare studiemoglegheiter 

Med mastergrad kan du vere kvalifisert til å søke opptak til ph.d.-programmet. Du kan òg ta eit år med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), som kvalifiserer til arbeid i skolen.  

Spørsmål om studiet? 

Telefon: +47 55 58 93 70 

E-post: studierettleiar.lle@uib.no 

Studieplan 

Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp.

Les heile studieplanen 

Søk her