Hjem

Kunst, master, 2 år

Ved å velje masterprogrammet i kunst får du utvikle og gjennomføre eit større, sjølvstendig kunstprosjekt og stille det ut i ein profesjonell kontekst.
 • Lengde2 År
 • KarakterkravNei
 • SpråkEngelsk, Norsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Det toårige masterstudiet i kunst førebur deg for arbeid som sjølvstendig og kritisk utøvar i ulike deler av samtidskunstfeltet. Utdanninga gir deg nødvendige kunstnariske, metodiske og teoretiske kvalifikasjonar for å arbeide profesjonelt i eit samansett og samtidig kunstfelt. Du blir trena i kreativ tenking, kunstnarisk utviklingsarbeid, prosjektleiing og teknisk kunnskap i din eigen kunstpraksis.

Sjølvstyrt kunstnarisk praksis står sentralt gjennom studiet, og arbeidet med masterprosjektet utgjer hovudkomponenten i programmet. Masterprosjektet er eit individuelt, kunstnarisk prosjekt som du utviklar gjennom individuell undersøking, eksperimentering, kritikk og diskusjon med hovudrettleiar, andre faglege tilsette, gjesteundervisarar og medstudentar. 

Vi har verkstadar, teknisk ekspertise og rettleiingskompetanse innan:

 • fotografi
 • grafikk
 • installasjon
 • keramikk og leire
 • lyd
 • maleri
 • performance
 • skulptur
 • teikning
 • tekstil
 • rørlege bilete
 • det digitale
 • eller andre kriterium, knytt til stadspesifikke, relasjonelle og/eller tverrfaglege tilnærmingar.

Karriere

Med ein mastergrad i kunst kan du bli profesjonell kunstnar, kurator, kritikar, produsent, teknikar, undervisar og mykje meir.

Som arbeidstakar med denne utdanninga kan du:

 • Arbeide svært sjølvstendig
 • Identifisere eigne læringsbehov og styre eigen læring
 • Arbeide målretta og sjølvstendig, åleine og saman med andre
 • Forhandle og samarbeide effektivt for å initiere kunstnariske prosjekt
 • Etablere, oppretthalde, administrere og presentere ein profesjonell praksis
 • Orientere deg i relevante fag og anvende kunnskap om dette i praksis

Etter mastergraden kan og du ta meir utdanning:

Oppbygging

Masterprogrammet i kunst er eit toårig fulltidsstudium som startar i august. Studiet er delt inn i fire semesteremne, hver på 30 studiepoeng.

Masterprogrammet er bygd på studentane sitt initiativ og deltaking, med arbeid i grupper og felles faglege aktivitetar.

Studiet er sett saman av

 • kunstnarleg praksis / sjølvstudium
 • forelesingar og seminar
 • studieturar
 • kurs
 • presentasjonar
 • utstillingar

Forelesningar og seminar belyser aktuelle spørsmål i kunst- og kulturteori. Du møter både tilsette frå Institutt for kunst og gjestelærarar. Seminara gir rom for fordjuping og diskusjonar.

Masterstudentane i andre studieår er ansvarlege for planlegging og gjennomføring av det årlege studentstyrte gjesteforelesarprogrammet. 

Praksis i kontekst:

 1. I løpet av 2. semester presenterer du utvalde arbeid sett i lys av eigen praksis for faglege tilsette og medstudentane dine.
 2. I løpet av 3. semester skal du gi ein presentasjon med relevans for masterprosjektet som heilskap. I presentasjonen må du problematisere og kontekstualisere arbeidet ditt.

SkrivekursDu får fleire korte kurs og individuell rettleiing med i tekstproduksjon og ulike tekstlege praksisar. Du får rettleiing i både fagleg og kreativ skriving.

Profesjonsførebuande kursGjennom heile studiet tilbyr vi kurs der ulike praksisar og kunstnarroller blir sette i perspektiv og diskutert av utøvarar og aktørar frå samtidskunstfeltet. Innholdet kan variere frå år til år for å imøtekomme aktuelle faglege interesser og behov.

Studiekvardagen

Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst tilbyr eit stimulerande og utfordrande læringsmiljø for motiverte studentar. Vi har som mål å fremme den faglege diskursen og kritiske refleksjonen mellom studentane.

Hos oss vil du oppleve at det er kort avstand til dei tilsette. Du blir del av eit lite kull, og det er godt samhald mellom studentane. Du vil ha medstudentar frå mange land.

Kunst- og designstudia held til i eit nytt nygg i Møllendal i Bergen. Som masterstudent får du eige studio her. På dette programmet får du tilgang til verkstadar og utstyr som få kunstinstitusjonar i verda kan tilby, slik at du får dei aller beste tilhøva for å utvikle deg som kunstnar.

Masterprogrammet har undervisning i form av rettleiing, både individuell og i grupper, forelesingar, seminargrupper, teorikurs, praktiske øvingar og kurs, studieturar og skrivestøtte. Du vil likevel bruke mest tid på å utvikle din eigen kunstnariske praksis.

Timeplanen blir fastsett for kvart semester, og er i stor grad individuelt tilpassa deg og ditt prosjekt.

Litteraturen og undervisninga er på engelsk og norsk.

Som masterstudent blir du oppfordra til å delta på studieturar, eksterne prosjektarbeid, utveksling, hospitering og residencies gjennom heile studieforløpet. Spesielt andre studieår er tilrettelagd for utoverretta arbeid.

Du kan gjennom heile programmet søke økonomisk støtte gjennom studentenes prosjektstøtte.

Kunstnarisk eksamensprosjekt

Gjennom masterprosjektet skal du drive kunstnarisk utviklingsarbeid og ha kjennskap til dei tilhøyrande metodane i faget. Dette er likestilt med vitskapleg forsking etter Universitets- og høgskulelova. Kunstnarisk utviklingsarbeid tar utgangspunkt i dine særlege erfaringar og din refleksjon, og bidrar med kunnskapsutvikling på kunstnarisk grunnlag, i form av kunstnariske resultat, tekst og andre medium.

Ved oppstart på studiet får du ein hovudrettleiar som du har kontakt med gjennom heile studiet. I fjerde og siste semester fullfører du det kunstnariske eksamensprosjektet ditt og ferdigstiller eksamensdokumentet.

Eksamensprosjektet bygger på dei arbeida du har utvikla i løpet av dei tre tidlegare semestera, samtidig som ambisjonsnivået er utvida til det å realisere eit offentleg kunstprosjekt på profesjonelt nivå. Som masterstudent kan du òg velje å bli med i ei forskargruppe ved instituttet.

Kva lærer du?

Med ein mastergrad i kunst kan du:

 • Demonstrere kunnskap, ferdigheiter og kompetanse som krevst for samtidskunstpraksis på profesjonelt nivå
 • Utvikle og gjennomføre eit større, sjølvstendig kunstprosjekt og stille det ut i ein profesjonell kontekst.
 • Analysere, formulere og formidle intensjonar, verdiar og meining i kunstnarisk arbeid til eit publikum med ulik kunstkompetanse

Sjå heile læringsutbytte på programmet.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i andre og/eller tredje semester av studieprogrammet. Vi har avtalar med fleire universitet i Storbritannia, Sverige, Østerrike og Tyskland.

Les meir om korleis du søker om å reise på utveksling.

Korleis søke

Du søkjer opptak til Fakultet for kunst, musikk og design.

Søknadsfristen er 1. februar. Du søker via SøknadsWeb.

Sjå her for informasjon om søknad og opptak til programmet.