Hjem
Master

Kunst, master, 2 år

  • Lengde2 År
  • Plassar45
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Introduksjon

Masterstudiet i kunst er et tverrfaglig program som forbereder studentene for virksomhet som selvstendige og kritiske utøvere i ulike deler av samtidskunst-feltet. Utdanningen gir studentene nødvendige kunstneriske, metodiske og teoretiske kvalifikasjoner for å arbeide profesjonelt i et sammensatt og samtidig kunstfelt. Studentene utvikler en rekke kvalifikasjoner, som inkluderer kreativ tenkning, kunstnerisk utviklingsarbeid, prosjektledelse og teknisk kunnskap knyttet til egen kunstpraksis.

Kva kan eg bli

Vidare studium

Fullført og bestått studium gir Mastergrad i kunst, eller Master of Fine Arts. Master-graden gir grunnlag for å søke opptak til PhD-programmet ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Oppbygging

Oppbygging av studiet

Obligatoriske emne: Semesteremne MAKU 1, Semesteremne MAKU 2, Semesteremne MAKU 3, Semesteremne MAKU 4.

Undervisningsmetoder: Egen praksis og individuelt prosjektarbeid er integrert med, og støttet gjennom individuell veiledning, gruppeveiledning og et gjennomgående kontekstuelt program. Dette omfatter blant annet skrivekurs og teoriseminar. Masterstudenter kan også delta på kurs, i prosjektperioder og annen undervisning som tilbys ved instituttet. Slike valgfrie kurs etc. skal være i samsvar med den enkelte students faglige behov, og avtales med studentens hovedveileder.

Veiledning: Ved starten av masterstudiet utpeker Institutt for kunst en hovedveileder for hver enkelt student. Hovedveileder er studentens faglige hovedkontakt, og har ansvar for å vurdere studentens progresjon.

I veiledningen vil konseptuelle, metodologiske og teoretiske aspekter bli diskutert. Veiledningene foregår enten ved studentens arbeidssted, verksteder og i prosjektrom og utstillinger. En del veiledninger foregår i grupper ledet av en faglig ansatt. Studentene er velkomne til å organisere egne gruppekritikker og kollokvier.

Det forutsettes at studenten har minst fire møter med sin hovedveileder hvert semester. Noen av disse kan foregå i gruppemøter/veiledning. For en del studenter vil det være ønskelig med ytterligere veiledning underveis i arbeidet med masterprosjektet. Det er opp til studenten selv å ta kontakt med og gjøre avtaler med eventuelle biveiledere blant instituttets ansatte.

Forelesninger og studentstyrte aktiviteter:

Masterprogrammet er bygget på studenters initiativ og deltakelse. Studenter vil arbeide i grupper for å gjennomføre felles faglige aktiviteter. Eksempler på dette er planlegging og gjennomføring av studentstyrt forelesningsprogram, utstillinger og studieturer.

Forelesninger og seminarer belyser aktuelle spørsmål i kunst- og kulturteori. Det inkluderer forelesninger av Institutt for kunst sine ansatte og gjestelærere, samt seminarer for fordypning og diskusjoner. Forelesninger og seminarprogram tilbys hvert semester.

Studentstyrt forelesningsprogram:

Masterstudentene i andre studieår er ansvarlige for planlegging og gjennomføring av det årlige gjesteforeleserprogrammet. Representanter fra MA-studentene planlegger og organiserer forelesningsprogrammet.

MA 1 seminar «Praksis i kontekst»: I løpet av andre semester (MAKU 2) vil studenter presentere utvalgte arbeider sett i lys av egen praksis for faglige ansatte og sine medstudenter.

MA 2 seminar «Praksis i kontekst»: I løpet av tredje semester (MAKU 3) skal studenten gi en presentasjon med relevans for masterprosjektet som helhet. I presentasjonen må studenten problematisere og kontekstualisere arbeidet sitt.

Skrivekurs: Undervisningstilbudet omfatter en serie korte kurs og individuell veiledning med fokus på tekstproduksjon og ulike tekstlige praksiser. Veiledning tilbys i både faglig og kreativ skriving.

Profesjonsforberedelser: Profesjonsforberedende kurs tilbys gjennom hele studiet. Ulike praksiser og kunstnerroller blir satt i perspektiv og diskutert av en rekke utøvere og aktører fra ulike deler av samtidskunstfeltet. Innholdet kan variere fra år til år for å imøtekomme aktuelle faglige interesser og behov.

Master i kunst (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAKU 1Master kunst 1. semester30-1
MAKU 2Master kunst 2. semester30-2
MAKU 3Master kunst 3. semester30-3
MAKU 4Master kunst 4. semester30-4
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen