Hjem

Kunst, master, 2 år

Ved å velje masterprogrammet i kunst får du utvikle og gjennomføre eit større, sjølvstendig kunstprosjekt og stille det ut i ein profesjonell kontekst.
 • Lengde2 År
 • KarakterkravNei
 • SpråkEngelsk, Norsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Det toårige masterstudiet i kunst førebur deg for arbeid som sjølvstendig og kritisk utøvar i ulike deler av samtidskunstfeltet. Utdanninga gir deg nødvendige kunstnariske, metodiske og teoretiske kvalifikasjonar for å arbeide profesjonelt i eit samansett og samtidig kunstfelt. Du blir trena i kreativ tenking, kunstnarisk utviklingsarbeid, prosjektleiing og teknisk kunnskap i din eigen kunstpraksis.

Sjølvstyrt kunstnarisk praksis står sentralt gjennom studiet, og arbeidet med masterprosjektet utgjer hovudkomponenten i programmet. Masterprosjektet er eit individuelt, kunstnarisk prosjekt som du utviklar gjennom individuell undersøking, eksperimentering, kritikk og diskusjon med hovudrettleiar, andre faglege tilsette, gjesteundervisarar og medstudentar. 

Vi har verkstadar, teknisk ekspertise og rettleiingskompetanse innan:

 • fotografi
 • grafikk
 • installasjon
 • keramikk og leire
 • lyd
 • maleri
 • performance
 • skulptur
 • teikning
 • tekstil
 • rørlege bilete
 • det digitale
 • eller andre kriterium, knytt til stadspesifikke, relasjonelle og/eller tverrfaglege tilnærmingar.

Karriere

Med ein mastergrad i kunst kan du bli profesjonell kunstnar, kurator, kritikar, produsent, teknikar, undervisar og mykje meir.

Som arbeidstakar med denne utdanninga kan du:

 • Arbeide svært sjølvstendig
 • Identifisere eigne læringsbehov og styre eigen læring
 • Arbeide målretta og sjølvstendig, åleine og saman med andre
 • Forhandle og samarbeide effektivt for å initiere kunstnariske prosjekt
 • Etablere, oppretthalde, administrere og presentere ein profesjonell praksis
 • Orientere deg i relevante fag og anvende kunnskap om dette i praksis

Etter mastergraden kan og du ta meir utdanning:

Oppbygging

Masterprogrammet i kunst er eit toårig fulltidsstudium som startar i august. Utdanninga er forankra i rettleiing, særleg i dei obligatoriske emna for kunstpraksis (ART). Kunstpraksis-emner øker i omfang og progresjon fram til ferdigstillelse av masterprosjektet.

Gjennom ulike undervisningsformer for eksempel seminar og gruppediskusjonar utviklast et felles omgrep og analytisk forståing for kunst. Skrivekurs for utvikling av skriftlege ferdigheiter inngår som en gjennomgåande del av studieopplegget. Som student skal du også ha emne (REF) som bidrar til å styrke studentens evne til kritisk refleksjon og formidling. 

I tilegg tilbyr Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst ei rekke valgemne (PRO) tilpassa ein skapande kunstprakis. Valgemna er ofte prosjektbaserte og ofte ein del av pågåande forskningsprosjekt i kunstnarisk utviklingarbeid. I tillegg kan studenten også søke tekniske og metodiske støtte-emnar (MEME). Emna underviser i metodebaserte tilnærmingar, ofte i verkstedar og laboratorium, som støtte i arbeidet med å gi idear og intensjonar form.

Studiekvardagen

Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst tilbyr eit stimulerande og utfordrande læringsmiljø for motiverte studentar. Vi har som mål å fremme den faglege diskursen og kritiske refleksjonen mellom studentane.

Hos oss vil du oppleve at det er kort avstand til dei tilsette. Du blir del av eit lite kull, og det er godt samhald mellom studentane. Du vil ha medstudentar frå mange land.

Kunst- og designstudia held til i eit nytt nygg i Møllendal i Bergen. Som masterstudent får du eige studio her. PVed å ta verkstedsintroduksjonar får du tilgang til verkstadar og utstyr som få kunstinstitusjonar i verda kan tilby, slik at du får dei aller beste tilhøva for å utvikle deg som kunstnar.

Masterprogrammet har undervisning i form av rettleiing, både individuell og i grupper, forelesingar, seminargrupper, teorikurs, praktiske øvingar og kurs, studieturar og skrivestøtte. Du vil likevel bruke mest tid på å utvikle din eigen kunstnariske praksis.

Litteraturen og undervisninga er på engelsk og norsk.

Som masterstudent blir du oppfordra til å delta på studieturar, eksterne prosjektarbeid, utveksling, hospitering og residencies gjennom heile studieforløpet. Spesielt andre studieår er tilrettelagd for utoverretta arbeid.

Du kan gjennom heile programmet søke økonomisk støtte gjennom studentenes prosjektstøtte.

Kunstnarisk eksamensprosjekt

Gjennom masterprosjektet skal du drive kunstnarisk utviklingsarbeid og ha kjennskap til dei tilhøyrande metodane i faget. Dette er likestilt med vitskapleg forsking etter Universitets- og høgskulelova. Kunstnarisk utviklingsarbeid tar utgangspunkt i dine særlege erfaringar og din refleksjon, og bidrar med kunnskapsutvikling på kunstnarisk grunnlag, i form av kunstnariske resultat, tekst og andre medium.

Ved oppstart på studiet får du ein hovudrettleiar som du har kontakt med gjennom heile studiet. I fjerde og siste semester fullfører du det kunstnariske eksamensprosjektet ditt og ferdigstiller eksamensdokumentet.

Eksamensprosjektet bygger på dei arbeida du har utvikla i løpet av dei tre tidlegare semestera, samtidig som ambisjonsnivået er utvida til det å realisere eit offentleg kunstprosjekt på profesjonelt nivå. Som masterstudent kan du òg velje å bli med i ei forskargruppe ved instituttet.

Kva lærer du?

Med ein mastergrad i kunst kan du:

 • Demonstrere kunnskap, ferdigheiter og kompetanse som krevst for samtidskunstpraksis på profesjonelt nivå
 • Utvikle og gjennomføre eit større, sjølvstendig kunstprosjekt og stille det ut i ein profesjonell kontekst.
 • Analysere, formulere og formidle intensjonar, verdiar og meining i kunstnarisk arbeid til eit publikum med ulik kunstkompetanse

Sjå heile læringsutbytte på programmet.

Utveksling

Du kan reise på utveksling i andre semester. KMD og Kunstakademiet har inngått utvekslingsavtaler med mange interessante studiesteder. Oversikt over alle utvekslingsavtalene finner du her.

Informasjon om utveksling

Korleis søke

Du søkjer opptak til Fakultet for kunst, musikk og design.

Søknadsfristen er 1. februar. Du søker via SøknadsWeb.

Sjå her for informasjon om søknad og opptak til programmet.