Hjem

Utdanning

Master

Kunst, master, 2 år

  • Lengde2 År
  • Studiepoeng120

Presentasjon

Introduksjon

Masterstudier i kunst ved Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design bygger på en gjensidig forpliktende studiekontrakt mellom studenten og institusjonen.

Masterstudiet vil kreve en høy grad av selvstendighet og vilje til å fordype seg over lengre tid i faglige problemstillinger. Masterprosjektet utgjør hovedelementet i studiet og er en sentral premissleverandør for utformingen av hele masterstudiet. Det vil si at studiets ulike valgfrie elementer, som individuell teori, eventuelle utvekslingsopphold, samt deltagelse i ulike prosjekter og workshops, velges ut fra graden av relevans for hvert enkelt masterprosjekt.

Hvilke prioriteringer og planer den enkelte student legger for studiet, skal skrives inn i den videreutviklede prosjektbeskrivelsen og skal godkjennes av hovedveileder innen slutten av første semester. Den videreutviklede prosjektbeskrivelsen erstatter i masterstudiet den individuelle utdanningsplanen.
Studieprogrammet for mastergraden i kunst har et omfang på 120 studiepoeng, tilsvarende 4 semestres normert studietid.

Kva kan eg bli

Vidare studium

Mastergraden gir grunnlag for å søke om opptak til det nasjonale Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid og eventuelle kunstfaglige doktorgradsstudier.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Mastergraden i kunst skal gi kunstneriske, metodiske og teoretiske forutsetninger for å arbeide med kunst på høyt nivå. Masterstudiet skal gi studenten innsikt i kunstneriske problemstillinger, kompetanse innen kunstnerisk praksis og forståelse av ulike kunstfaglige forsknings- og utviklingsstrategier.

I arbeidet med masterprosjektet skal studenten på en selvstendig og reflektert måte anvende ulike kunstneriske metoder og teknikker i utviklingen av et større prosjekt. Masterstudenten vil, avhengig av det enkelte prosjekt kunne arbeide innenfor en rekke ulike materialer og medier; så som datakunst, grafikk, fotografi, installasjon, keramikk, lydkunst, maleri, performance, skulptur, tekstil, video og kombinasjoner av disse. En slik grunnleggende åpenhet for kunstneriske uttrykk gir studenten muligheter til å utfordre faglige grenser og ta i bruk nye uttrykksformer.

En vesentlig del av studiet er knyttet til den felles faglige samtalen og diskusjonen mellom studentene og med lærerne. Det er derfor lagt opp til et studium der en vil ha flere og forpliktende faglige møteplasser gjennom hele studiet.

Oppbygging

Oppbygging av studiet

Studiet er satt sammen av fire hovedelementer, som hver gis følgende antall studiepoeng:

  • Masterprosjektet - Selvstendig kunstnerisk arbeid inklusiv en skriftlig del: 60 studiepoeng;
  • Forprosjekt - Arbeid med et kunstnerisk forprosjekt samt videreutvikling av prosjektbeskrivelsen: 15 studiepoeng;
  • Teori og kritisk refleksjon: 30 studiepoeng;

Presentasjon og profesjonsforberedelse: 15 studiepoeng.

Veiledningen er en sentral del av studiet. Ved starten av masterstudiet utpeker institusjonen en hovedveileder for studenten, jfr. studiekontrakten. Denne utpekes etter konsultasjon med studenten og ut fra en samlet vurdering av faglige behov og institusjonens tilgjengelige personalressurser. Denne veilederen skal være studentens faglige hovedkontakt og har et hovedansvar for å godkjenne fremdriften i studiet, jfr. pkt. 7 om Vurderingsprosedyrer og kriterier.

Det forutsettes at studenten har minst to møter med sin hovedveileder hvert semester. For en del studenter vil det være ønskelig med ytterligere veiledning underveis i arbeidet med masterprosjektet. Det er opp til studenten selv å ta kontakt med og gjøre avtaler med eventuelle biveiledere ved Institutt for kunst. Annen veiledning må godkjennes etter nærmere avtale med instituttleder.

Master i kunst (krav 120 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAKU 1Master kunst 1. semester30-1
MAKU 2Master kunst 2. semester30-2
MAKU 3Master kunst 3. semester30-3
MAKU 4Master kunst 4. semester30-4
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen