Hjem
Integrert master/Profesjonsstudium

Aktuarfag, master, 5 år

 • Lengde5 år
 • PoenggrenseAlle / Alle
 • Plassar10
 • SpråkNorsk
 • StudiestartHaust
 • Studiepoeng300

Introduksjon

Introduksjon

Som aktuar analyserer du risiko og lagar modellar for å rekne ut kva sannsynet er for at hendingar finn stad i framtida. Dette er kompetanse som er etterspurt i forsikringsbransjen og i bank- og finansindustrien.

Framtida er uviss og full av risiko, men verda er óg full av data som inneheld informasjon. Denne informasjonen kan vi bruke til å finne svar på kompliserte problemstillingar. I aktuarfaget lærer du å analysere, bruke statistikk og lage modellar for å kunne rekne ut kva risikoen er for at noko kjem til å skje i framtida, og kva som i så fall kjem til å bli den finansielle ringverknaden om dette finn stad. Denne kunnskapen gjer at firma kan kontrollere risiko og unngå å ta for store økonomiske sjansar.

Aktuarfag er eit fagfelt som nyttar statistiske og matematiske metodar for å løyse kvantitative problemstillingar innanfor forsikring og finans. Det er berre UiB i Noreg som i dag tilbyr eit 5-årig integrert studium i aktuarfag.

Profesjonsstudiet i aktuarfaget gir deg formell aktuarkompetanse, og studiet er godkjent av International Actuarial Association (www.actuaries.org) og The Actuarial Association of Europe (www.actuary.eu).

Kompetansen er svært ettertrakta i næringslivet. Noko som gjer at du stiller sterkt i arbeidsmarknaden. Aktuarar har god forståing av matematikk, statistikk og finans, og nyttar dette i ein økonomisk samanheng. Det gjer at du som aktuar kan gi gode råd om kva avgjerder ein bør ta, i tillegg til at du lærer å handtere risiko på ein god måte.

Det femårige profesjonsstudiet er sett saman av grunnleggande emne i statistiske metodar, sannsynlighetsregning og generaliserte lineære modellar. I tillegg kjem emne i forsikringsmatematikk, finans og økonomi.

Profesjonsstudiet i aktuarfag gir deg ein sterkare spesialisering i forsikringsmatematikk og økonomiske fag enn bachelor- og masterprogrammet i statistikk.

Aktuarstudent

1/3

Aktuarutdanningen

Produsent:
Asbjørn Leirvåg
2/3

Studer matematikk

Produsent:
Arne Brandseth
3/3

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Ved å fullføre graden får du formell aktuarkompetanse. I ein global arbeidsmarknad er dette kompetanse som er svært attraktiv i mange ulike bransjar, men spesielt i forsikring- og banknæringa.

Som aktuar kan du jobbe innan livsforsikring og skadeforsikring, pensjon, reassuranse, konsulentselskap, risikostyring, kapitalforvaltning, bank/finans, offentlig forvaltning, undervisning og forsking. Utvikling av datasystem, prisfastsetting av forsikringar og finansielle produkt, produktutforming og kvantitative risikoberekningar er døme på problemstillingar aktuarar arbeider med i praksis.

Våre studentar har mellom anna fått jobb i Tryg Forsikring, Gjensidige, DNB, Frende Forsikring, Statens Pensjonfond Utland (Oljefondet), Sparebank1 gruppa, Nordea Liv, PWC, EY, DNB Markets og Norwegian Hull Club.

Sjå også: http://www.uib.no/math/52574/karriereportalen

Vidare studium

 • Forsking

Faggruppa i statistikk ved UiB forskar på problemstillingar innanfor bio- og medisinsk statistikk, utrekningsorientert statistikk, statistisk metode, samt finans og forsikringsmatematikk. Gruppa er eitt av dei største fagmiljøa i Noreg innanfor statistikk.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • Kan tileigne seg og anvende kunnskap i grunnleggjande matematisk og statistisk teori som kalkulus, lineær algebra og statistiske metodar.
 • Kan stille opp generelle modellar for analyse av data med usikkerheit ved hjelp av omgrep frå sannsynsteori.

Ferdigheiter

Kandidaten

 • Kan analysere praktiske problemstillingar i finans og forsikring på basis av eit solid grunnlag i matematikk og statistikk.
 • Kan gjennomføre berekningar som vert krevd i arbeid som aktuar ved verksemd i livsforsikring og skadeforsikring, inkludertfastsetting av forsikringspremiar og kapitalreserver.
 • Kan behandle sannsynsmodellar i finans.
 • Kan finne relevant metodelitteratur for gitte statistiske problemstillingar og tilpasse teorien frå litteraturen til situasjonar med andre føresetnader.
 • Beherskar grunnleggjande økonomiske modellar.
 • Ha gode praktiske ferdigheiter i bruk av relevant programverktøy.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan presentere, munnleg og skriftleg, vitskapleg resultat basert på analyser, sett i samanheng med eksisterande forskingsresultat, også til ikkje-spesialistar.
 • Kan oppsøke, kritisk vurdere og anvende statistikk-kunnskap.
 • Kan arbeide sjølvstendig og i gruppe med omfattande og krevjande faglege oppgåve.
 • Demonstrerer forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon og pålitelegheit.

Oppbygging

Oppbygging

Profesjonsstudiet i aktuarfag oppfyller krava for aktuarkompetanse. Dette er årsaka til at mange av elementa i studieplanen er obligatoriske. I dei to siste semestera skriv du ei masteroppgåve om eit aktuelt emne frå fagfeltet. Du kan velje om du vil skrive oppgåva i løpet av eitt eller to semester. Dersom du vel ei oppgåve på eitt semester, tar du i tillegg eit ekstra semester med kurs.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av studiet på nettet: uib.no/studieprogram/MAMN-AKTUA

Integrert master i aktuarfag (krav 300 SP)
Exsamen philosophicum (krav 10 SP)
Du kan velje mellom to variantar av ex.phil. Seminarvarianten kan kun veljast i 1. semester.
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–61
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–61
Spesialisering i aktuar (krav 170 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–101
STAT110Grunnkurs i statistikk101–101
MAT112Grunnkurs i matematikk II101–102
MAT121Lineær algebra101–102
STAT111Statistiske metodar101–102
INF100Innføring i programmering101–103
MAT212Funksjonar av fleire variable101–103
STAT220Stokastiske prosessar101–103
ECON130Makroøkonomi101–104
MAT131Differensiallikningar101–104
STAT210Statistisk inferensteori101–104
MAT160Innføring i numeriske metoder101–105
STAT201Generaliserte lineære modellar101–105
STAT230Livsforsikringsmatematikk101–106
STAT292Prosjektarbeid i statistikk101–106
STAT231Skadeforsikringsmatematikk og risikoteori101–107
STAT240Finansteori101–108
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 60 studiepoeng
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM100Kjemi i naturen101–61
KJEM110Kjemi og energi101–61
Masteroppgåve i aktuarfag (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
AKTUA399Masteroppgave i aktuarfag6017
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Valfridomen i slutten av programmet kan nyttast til å ta eit studieopphald i utlandet. Det finst i dag mange alternativ for deg som ønsker å ta eit semester eller to av utdanninga i eit anna land. Universitetet i Bergen har mange utvekslingsavtalar, både i og utanfor Europa.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Du finn søknadsskjema og meir informasjon på: http://www.uib.no/utdanning/opptak/samordna-opptak

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til integrert masterprogram i aktuarfag.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALR2:

Matematikk R1 (eller S1+S2) + R2 og i tillegg anten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Tilrådde forkunnskapar

Undervisninga bygger på kunnskap som svarar til Matematikk R1+R2

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår. På nettsidene våre får du meir informasjon om kva program som er opne for intern overgang og korleis du søker.

Blyant tegner graf over papir

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184540

Les heile studieplanen

Kontakt

Matematisk institutt

studierettleiar@mnfa.uib.no 55 58 30 30