Hjem
Utdanning
Studieretning

Biodiversitet, evolusjon og økologi

 • Lengde2 år
 • SpråkNorsk/Engelsk
 • Studiepoeng120

Introduksjon

Mål og innhald

Studieprogrammet skal gje studentane ei brei innføring i økologisk, evolusjonær eller systematisk forsking. Programmet gjer undervising i tema som omhandlar skalaen frå enkeltindivid til biogeografimønster, og studentane kan fordjupe seg i både teoretiske og anvendte problemstillingar. Gjennom val av emne og det sjølvstendige arbeidet skal studentane opparbeide seg spesialkompetanse. I arbeidet med mastergradsoppgåva skal studentane få trening i vitskapleg arbeidsmetodikk. Etter fullført studie skal kandidatane ha fått innsikt i kunnskapsproduksjon og ha utvikla evne til kritisk tenking basert på faglig funderte kunnskapar. Moglege masteroppgåver kan bli gitt innanfor forskingsfelt som åtferdsøkologi, biodiversitet, biogeografi, evolusjonsbiologi, kvantitativ økologi, landskapsøkologi, palaeoøkologi, parasittologi, populasjonsbiologi, populasjonsgenetikk, taksonomi og systematikk, vegetasjonshistorie og pollenanalyse.

Fagleg profil

Moglege masteroppgåver kan bli gitt innanfor botanikk og zoologi med spesialiseringar og problemstillingar innanfor åtferdsøkologi, biodiversitet, biogeografi, evolusjonshistorie, kvantitativ økologi, landskapsøkologi, palaeoøkologi, parasittologi, populasjonsbiologi, systematikk, vegetasjonshistorie og pollenanalyse.

Graden

Dette masterprogrammet fører fram til graden Master i biologi - Biodiversitet, evolusjon og økologi. Studiet er toårig (120 studiepoeng).

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Etter å ha fullført masterprogrammet i biologi, studieretning biodiversitet, evolusjon og økologi skal kandidaten:

Kunnskaper

 • Ha grunnleggende kunnskap om de viktigste mønstre og prosesser i biodiversitet, evolusjon og økologi.
 • Kjenne godt til, og ha innsikt i, den evolusjonære og økologiske teorien som brukes for å forklare variasjon i arter sine tilpasninger til det biotiske og abiotiske miljøet.
 • Forstå hvordan mennesker påvirker populasjoner, arter og økosystemer.

Ferdigheter

 • Være i stand til å bruke evolusjons-teorien til å forklare biologiske mønstre.
 • Kunne bidra til å forstå problemstillinger som er viktig i naturforvaltning og bidra med relevant kunnskap innenfor bevarings- og forvaltingsproblematikk.
 • Kjenne til relevante spørsmål i biodiversitet, evolusjon og økologi, og være i stand til å sette opp et eksperiment eller feltstudium som kan være med på å gi svar på slike spørsmål.
 • Kunne finne frem i biologisk vitenskaplig litteratur og forstå relevante metoder.
 • Hente inn, analysere og anvende ny kunnskap innenfor fagområdet
 • Analysere, tolke og drøfte egne data på en faglig god og kritisk måte, og i lys av data og teorier innen fagområdet.
 • Håndtere og presentere kvantitative data, drøfte presisjon og nøyaktighet og benytte de mest grunnleggende statistiske prinsippene

Generell kompetanse

 • Etter masterstudiet skal kandidatene kunne arbeide i tråd med vitenskapelige prinsipper og ha forståelse og respekt for åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.
 • Kunne presentere, muntlig og skriftlig, forskningsresultater sett i sammenheng med eksisterende kunnskap, også til ikke-spesialister.
 • kunne analysere generelle biologiske vitskapelege problemstillingar og kunne delta i diskusjon om innfallsvinklar og måtar å løyse problem på.
 • Kunne arbeide selvstendig og i team med omfattende og krevende oppgaver, og å overholde tidsfrister
 • Kunne diskutere faget i samfunnsdebatten.

Utveksling

Delstudium i utlandet

Opphald ved lærestadar i utlandet avtalast med rettleiar, og skal vere ein del av masteravtalen.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

Du søkjer opptak til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Søknadsfristen er 15. april for studiestart i august og 1. november for studiestart i januar.

Meir informasjon om opptak og søknadsprosedyrar finn du på http://www.uib.no/matnat/utdanning/opptak-ved-mn-fakultetet/opptak-til-masterprogram

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak), vår (suppleringsopptak)

Opptakskrav

Opptakskrav er bachelorgrad i biologi eller tilsvarende utdanning, og fortrinnsvis BIO201 Økologi eller tilsvarende. Annen bakgrunn vil kunne bli vurdert som tilstrekkelig for opptak avhengig av spesialisering studenten velger.

Gjennomsnittskarakteren på spesialiseringen i bachelorstudiet eller tilsvarende, må være C eller bedre. Dersom det er flere søkere til et program enn det er plasser, vil søkerne bli rangert etter karakterene i opptaksgrunnlaget.

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for biovitenskap (BIO)

Ta kontakt med studierettleiar: studie@bio.uib.no / telefon 55 58 33 45