Hjem
Utdanning
Studieretning

Havbruksbiologi

 • Lengde2 År
 • Studiepoeng120

Hovedinnhold

Introduksjon

Mål og innhald

Havbruksbiologi er ei spesialisering i masterprogrammet i biologi.

Spesialiseringa Havbruksbiologi har som mål å gje ein teoretisk basis og praktisk erfaring for å forstå dei biologiske prinsippa i akvatisk matproduksjon. Havbruksbiologi er ein mangfoldig disiplin, og famnar om tema som molekylærbiologi, kjemi, ernæring, og biologi, fysiologi og åtferd hos fisk.

Det praktiske arbeidet i havbruksbiologi føregår i laboratoriet, klekkeriet, eller på oppdrettsanlegget. Emna i denne spesialiseringa gjev innsikt i rolla til akvakultur i global matproduksjon, og kunnskap og ferdigheiter nødvendig for vidare utvikling. Studenten sitt forskingsprosjekt kan gjennomførast i ein kommersiell setting eller ved en forskingsinstitusjon. Problemstillinga kan fokusere på grunnleggjande biologiske prosessar, eller vere utforma for å teste og raffinere produksjonsteknikkar eller instrumentering.

Spesialiseringa skal gje ein solid bakgrunn for studentar som ønskjer å jobbe innan havbruk og relaterte næringer, eller innan forsking.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Etter fullført studium skal studenten vere i stand til:

Kunnskapar

 • Forstå havbruksbiologien si rolle i global handel, helse og mattryggleik
 • Forstå biologien til aktuelle oppdrettsartar, og forklare dei ulike livshistoriestrategiane og deira krav i akvakultur
 • Forstå det biologiske grunnlaget (molekylært, endokrinologisk, cellulært, ernæringsmessing) for kontroll av vekst og utvikling hos oppdrettsartar
 • Kunne diskutere balansen mellom krav til miljøkvalitet, etikk, lovregulering, og behov for kommersiell produksjon i akvakultur.

Ferdigheiter

 • Kjenne til relevante spørsmål i havbruksbiologi
 • Analysere vekstmønsker og forklare dei viktigaste aspekta ved utvikling i marine artar.
 • Benytte vanlege havbruksbiologiske forskingsmetodar for å undersøke vekst, reproduksjon og utvikling
 • Bestemme årskaene til variasjonar i utvikling og vekstrate
 • Utføre ei sjølvstendig forskingsoppgåve, i samsvar med korrekt forskings- og HMS-praksis, inkludert analyse av biologisk materiale, datainnsamling, dataanalyse og tolking av resultat
 • Vise kyndigheit innan dei viktigaste analytiske metodane nytta i studenten si eiga forskingsoppgåve, og vere i stand til å forklare, diskutere og tolke andre metodar som kan vere inkludert i forskingsoppgåva.
 • Hente inn, analysere og anvende ny kunnskap innenfor fagområdet

Generelle ferdigheiter

 • Kunne arbeide i tråd med vitenskaplige prinsipper og ha forståelse for åpenhet, presisjon, etterrettlighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger
 • Diskutere biologiske teoriar i forhold til biologien til akvatiske organismar under kultivering.
 • Presentere ein vitenskaplig konklusjon basert på analyse av eigne data, og sette denne i samanheng med eksisterende forskningsresultat.
 • Demonstrere kunnskap og oversikt over litteratur- og referansedatabasar relevante for eige arbeid
 • Arbeide sjølvstendig og som del av eit team med omfattande og kravande oppgåver, og kunne overhalde tidsfrister.
 • Lage ein formell munnleg og skriftleg presentasjon av eigne forskingsresultat.
 • Kunne diskutere faget i samfunnsdebatten

Utveksling

Delstudium i utlandet

Opphald ved lærestadar i utlandet avtalast med rettleiar, og skal vere ein del av masteravtalen.

Korleis søke

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) & Vår (suppleringsopptak, dersom ikkje alle plassar er fylte)

Opptakskrav

Masterprogrammet i biologi byggjer på ein bachelorgrad i biologi eller beslekta fagområde. Søkar må ha:

 • bachelorgrad i biologi eller beslekta fagområde
 • minst 60 studiepoeng i biologi
 • minst 7,5 studiepoeng i kjemi m/laboratoriearbeid
 • minst 7,5 studiepoeng i statistikk
 • minst 7,5 studiepoeng i matematikk (dersom søkjar ikkje har Matematikk R2 frå vidaregåande skule)

Bachelorgrad frå UiB som kvalifiserer:

 • Bachelorgrad i biologi
 • Bachelorgrad i berekraftig havbruk
 • Bachelorgrad i miljø og ressursfag, naturvitskapleg retning, studieveg biologi

Eksterne bachelorgrader som kvalifiserer:

 • Andre bachelorgradar kan kvalifisere dersom du oppfyller opptakskravet som beskrive over.

Du må også ha:

 • Karakterpoenget (karaktersnitt) må vere på minimum C i emna di opptakskravet for å formelt kunne kvalifisere til opptak.

OBS! Ta kontakt med Studieseksjonen på studie@bio.uib.no dersom du har Bachelor i berekraftig havbruk eller Bachelor i miljø- og ressursfag frå UiB, då desse har andre emne i opptaksgrunnlaget.

Språkkrava i både norsk og engelsk for dette studieprogrammet dekker du med

Foto/ill.:
BIO

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen