Hjem

Molekylærbiologi, master, 2 år

Molekylærbiologi er nøkkelen til å forstå naturen og finne framtidsretta løysingar på viktige samfunnsutfordringar som sjukdomar, matmangel og nye vaksinar. Ein mastergrad i molekylærbiologi gir deg ei solid forståing av molekylære mekanismar og genteknologi, både gjennom teori og praktisk arbeid på laboratoriet.
 • Lengde2 År
 • Plassar20
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkEngelsk, Norsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust og Vår (Vår: kun suppleringsopptak)

Hovedinnhold

Velkommen til studiestart på masterprogrammet i molekylærbiologi, eit studium ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (MatNat)

Frammøte: Første oppmøte haustsemesteret 2024 er tysdag 13. august kl 10:15-12:00 på Inkubatoren, Thormøhlensgate 55, 4. etasje

Oppmøte er obligatorisk. På møtet vert det gjeve viktig informasjon om masterstudiet, emne, moglege tema for masteroppgåve og veiledere. Dersom tvingande grunnar gjer at du ikkje kan delta i møtet, send ein e-post til studie@bio.uib.no

Legg merke til at etter informasjonsmøte skal du vidare på HMS-kurs fra kl 12.15-14.00 som er ein obligatorisk del av masterprogrammet. HMS-kurset er i Thormøhlensgate 51 room M04

Ta med: Når du møter fram den første dagen må du ta med deg din berbare datamaskin

Sjekkliste: Bruk uib.no/sjekkliste for å bli klar for studia. Du treng ikkje gjere alt før du møter opp den første dagen.

Har du spesielle behov? Dersom du har funksjonsnedsetting og behov for tilrettelegging, tar du kontakt med oss allereie no. På den måten kan vi finne gode løysingar for deg, dersom du får tilbod om studieplass.

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 30 30 eller studie.matnat@uib.no

Kva lærer du? 

Ein mastergrad i molekylærbiologi gir deg inngåande kunnskap, både teoretisk og praktisk, innan molekylærbiologiske prosessar og metodar. Kjennskap til teoretisk og praktisk molekylærbiologi er nødvendig for å kunne forstå og utforme ny kunnskap innan bioteknologi, samt biologisk og medisinsk vitskap. 

Du får spesialisert kunnskap innan det området du vel som tema for masteroppgåva. I tillegg til oppgåver hjå forskingsgrupper ved instituttet har vi vanlegvis òg tilgjengelege oppgåver hjå andre institutt (på medisinsk fakultet), og hjå eksterne institusjonar som Havforskingsinstituttet, NORCE og/eller Haukeland universitetssjukehus.  

Etter endt mastergrad kan du  

 • planlegge og gjennomføre molekylærbiologiske og biokjemiske eksperiment og kritisk vurdere resultata i forhold til hypotesen du testar
 • presentere kunnskap om vitskaplege tema og forsking både munnleg og skriftleg  
 • arbeide både sjølvstendig og samarbeidsorientert i eit laboratorium   
 • lære å lese, vurdere og halde deg oppdatert på relevant litteratur  

Fullstendig liste over læringsutbytte

Meir informasjon under

Molekylærbiologi

Studiekvardag 

Molekylærbiologi er del av Institutt for biovitskap (BIO), som du finn på Marineholmen nær Bergen sentrum. Dette er eit internasjonalt miljø med studentar og forskarar frå heile verda. Arbeidsspråket er engelsk.   

Masterstudentane våre har eigen lesesal og område for sosiale aktivitetar i nærleiken av forskingslaboratoria, og det er tett samarbeid mellom tilsette og studentar.  

Helix – studentorganisasjonen for molekylærbiologistudentar - er svært aktiv og inviterer master- og bachelorstudentar til å delta på ulike sosiale arrangement.   

I ei vanleg veke som masterstudent bruker du mykje tid i laboratoriet. Du har også forelesingar, seminar, kollokvier, prosjektarbeid, presentasjonar og innleveringar. Det er eit travelt fulltidsstudium, med mange aktivitetar kvar dag.  

Masterprosjektet er ofte del av eit større forskingsprosjekt, der studentane er ein naturleg del av forskingsgruppa.  Du arbeider både sjølvstendig og i samarbeid med andre.  

Kva kan du jobbe som? 

Med mastergrad i molekylærbiologi kan du jobbe innan forsking og undervisning, både som vitskapleg tilsett og som støttepersonell ved universitet, høgskolar, sjukehus og andre forskingsinstitutt. 

Du kan òg jobbe innan område som   

 • bioteknologisk industri 

 • biomedisinsk og farmasøytisk industri 

 • matforsking   

 • oljeindustri   

 • marin forsking  

 • rettsvitskap/-medisin   

 • miljø- og klimaforsking 

 • offentleg forvaltning  

Du kan halde fram innan akademisk forsking ved å ta ei forskarutdanning (ph.d.).  

Les meir om kva du kan jobbe med 

Opptakskrav og søknadsfrist 

 • Statsborgarar innanfrå EU/EØS/EFTA har søknadsfrist 1. mars 
 • Nordiske statsborgarar og søkarar som bur i Noreg har søknadsfrist 15. april 

Programmet har hovudopptak på hausten og suppleringsopptak på våren (søknadsfrist 1. november), dersom ikkje alle plassar blir fylt på hausten. Søk her 

Opptakskrav: 

Masterprogrammet i molekylærbiologi byggjer på ein bachelorgrad med 70 studiepoeng fagleg fordjuping i molekylærbiologiske og biokjemiske emne, 20 studiepoeng kjemi der 10 studiepoeng er organisk kjemi og 10 studiepoeng i matematikk eller statistikk.

Bachelorgrad frå UiB som kvalifiserer:

 • Bachelorgrad i molekylærbiologi
 • Karaktersnitt reknast frå snittet på den faglege fordjupinga i graden.

Eksterne bachelorgradar kan kvalifisere dersom dei har følgande fordjuping, og karaktersnittet reknast ut frå denne:

 • minimum 15 studiepoeng kjemi, der 5 studiepoeng må være organisk kjemi
 • 10 studiepoeng matematikk, det kan gjerne være et statistikk-emne.
 • 70 studiepoeng i molekylærbiologiske- og biokjemiske-emne der:

  • Minst 10 studiepoeng må være praktisk molekylærbiologisk laboratoriearbeid.
  • Minst 40 studiepoeng må omhandle noen av følgende tema:

   • Innføring i molekylærbiologi
   • Molekylær cellebiologi
   • Regulering av metabolske vegar i celle og organ
   • Gen-struktur og funksjon
   • Bioinformatikk

Du må også ha:

 

Studiets oppbygging 

Første året som masterstudent i molekylærbiologi bruker du til å jobbe med emne (60 studiepoeng), det andre året jobbar du i lab og skriv på masteroppgåva (60 studiepoeng).   

Nokre emne er obligatoriske, men dei fleste kan du velje utifrå faginteresser.  

Slik kan studiet sjå ut, med oppstart om hausten: 

Første semester (haust):  

 • For eksempel Utviklingsgenetikk (MOL213, 10 studiepoeng), LIPID: molekylære, cellulære og biokjemiske eigenskapar i helse og sjukdomar (MOL210, 10 studiepoeng) og/eller Teknikkar, modellsystem og aktuelle forskingstema i molekylærbiologi (MOL220, 10 studiepoeng). 

Andre semester (vår):   

 • For eksempel Nervesystemet sin molekylærbiologi (MOL214, 10 studiepoeng), Innovasjon i industriell bioteknologi (MOL232, 10 studiepoeng) og/eller Bioetikk (MOL270, 10 studiepoeng)  

Tredje og fjerde semester:

Utveksling 

Det er ikkje lagt opp til å dra på tradisjonell utveksling i vår mastergrad. I dei tilfella der rettleiar har samarbeidspartnarar i utlandet, kan det vere mogleg å reise i dit i ein avgrensa periode som ein del av eit masterprosjekt hos oss. 

Vidare studiemoglegheiter 

Etter fullført mastergrad kan du søke på lønt stilling som doktorgradsstipendiat (PhD) innan molekylærbiologi og tilstøytande fagområde, både i inn- og utland.