Hjem
Master

Molekylærbiologi, master, 2 år

 • Lengde2 år
 • Plassar22
 • SpråkNorsk/engelsk
 • StudiestartHaust/vår
 • Studiepoeng120

Presentasjon

Mål og innhald

Masterprogrammet i molekylærbiologi gir studenten avansert forskingsbasert kunnskap og innsikt innan fagområdet molekylærbiologi. Hos oss vert det forska på viktige biomolekyl som protein, lipid, fosfolipid, DNA, RNA og livsprosessane dei inngår i - inkludert sjukdom. Studenten vel eit forskingsprosjekt innanfor eit av områda det forskast på ved instituttet. Blant spanande forskingsprosjekt finn studenten problemstillingar innan proteinstruktur og funksjonsrelasjonar, signalering og regulering i biologiske system, og berekningsorientert biologi og bioinformatikk. Forskingsprosjektet vert gjennomført i samarbeid med ei av forskingsgruppene ved instituttet. Gjennom arbeidet med masteroppgåva lærer studenten å arbeide sjølvstendig i eit laboratorium. Studenten lærer å vurdere eigne resultat i lys av hypotesane som skal undersøkjast. Studenten lærer kunsten å presentere eigne forskingsresultat, både munnleg og skriftleg. Vidare lærer studenten å lese og kritisk vurdere relevant faglitteratur. I tillegg til det praktiske arbeidet inngår både obligatoriske og valfrie emne i studiet.

Fagleg profil

Vi studerer molekylære strukturar og prosessar i celler, og korleis dei påverkar utviklinga av levande organismar. Molekylærbiologisk forsking kvilar på kompetanse innan ulike områder, og forskarar hjå MBI har ekspertise innan biokjemi, cellebiologi, strukturell biologi, utviklingsbiologi, biofysikk, bioinformatikk, proteomikk og genetikk.

Mykje av vår forsking er inspirer av utfordringar frå biomedisin og bioteknologi, og metodeutvikling innan desse felta. Vi utførar grunnforsking på kreft, nevrodegenerative sjukdommar, metabolske sjukdommar, parasitt-vert interaksjon og bioteknologisk proteinmodifisering.

Les meir om forsking hjå Institutt for Biovitenskap: http://www.uib.no/en/bio#

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak), suppleringsopptak vår.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

kandidaten

 • har avansert kunnskap innanfor molekylærbiologi generelt - inkludert proteinstruktur og funksjon - og spesialisert innsikt i eit avgrensa område knytt til mastergradsprosjektet
 • har avansert kunnskap om det teoretiske grunnlaget for grunnleggjande molekylærbiologiske metodar innan genteknologi og proteinreinsing
 • kan hente inn, analysere og nytte ny kunnskap innanfor molekylærbiologi

Ferdigheiter:

kandidaten

 • kan bruke grunnleggjande og nokon avanserte molekylærbiologiske metodar innan genteknologi, uttrykking, reinsing og analyse av protein, og celledyrking
 • kan planleggje og gjennomføre biokjemiske og molekylærbiologiske eksperiment og vurdere resultata i lys av hypotesane som blir testa
 • kan utføre eit sjølvstending, avgrensa forskingsprosjekt under rettleiing, men med stor grad av sjølvstende og eige initiativ
 • kan handtere og presentere kvantitative data, drøfte presisjon og nøyaktigheit og bruke dei mest grunnleggjande statistiske prinsippa
 • kan analysere og halde seg kritisk til vitskapelege informasjonskjelder og nytte desse til å strukturere og formulere resonnement og nye idear innan molekylærbiologi

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan analysere vitskapelege problemstillingar generelt og kunne delta i diskusjon om innfallsvinklar og måtar og løyse problem på
 • kan gje god skriftleg og munnleg framstilling av vitskapelege tema og forskingsresultat
 • kan kommunisere om faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor biokjemi og molekylærbiologi, både med spesialistar og til ålmenta
 • kan reflektere over sentrale, etiske og vitskapelege problemstillingar i eige og andre sitt arbeidan demonstrere forståing og respekt for vitskapelege verdiar som openheit, presisjon, pålitelegheit og betyding av å skilje mellom kunnskap og meiningar

Korleis søke

Opptakskrav

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her

Oppbygging

Masterprogram i molekylærbiologi (krav 120 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOL300Praktisk biokjemi og molekylærbiologi201–41
MOL310Strukturell Molekylærbiologi101–42
Valfritt emne (krav 30 SP)
Andre emner kan velges i samråd med rettleiar
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOL210Lipidbiokjemi: Frå kjemi til sjukdom101–42
MOL213Utviklingsgenetikk101–41
MOL215Tumorbiologi101–42
MOL217Anvendt Bioinformatikk II101–42
MOL320Biofysikalske metodar for molekylærbiologar101–42
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
MOL399Masteroppgåve i molekylærbiologi603
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester
Molekylærbiologi

Meir informasjon

Om programmet

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for biovitenskap (BIO)

Institutt for Biovitenskap har ansvar for studieprogrammet.

Ta gjerne kontakt med studierettleiar på instituttet dersom du har spørsmål: studie@bio.uib.no, tl. 55 58 45 29.

For mer informasjon sjå også: http://www.uib.no/mbi/52692/masterstudiet-i-molekyl%C3%A6rbiologi .