Hjem

Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk

Det erfaringsbaserte studiet i engelsk har som mål å utvide og oppdatere den faglege og fagdidaktiske kunnskapen din. Undervisninga er forskingsbasert, og studiet legg opp til fagleg fordjuping i tett samspel med erfaringskunnskapen du har tileigna deg frå arbeidet som engelsklærar.
 • Lengde4 År
 • Plassar10
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkEngelsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

Kva lærer du? 

Med denne utdanninga kan du  

 • tileigne deg fagdidaktisk kompetanse som gir innsikt i engelskfaglege problemstillingar relevante for arbeid som engelsklærar   
 • utforske og evaluere eigen undervisningspraksis og vurdere og rettleie elevar i deira læringsprosessar på grunnlag av teori   

Fordjupingsfaget engelsk er kjenneteikna av breidde i aktuelle forskingsemne og du kan arbeide med problemstillingar og metode på ulikt vis. 

I kurset Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling får du tildelt ein rettleiar som har kompetanse på temaet du vel å skrive om. Gjennom kurset vil du få hjelp til å formulere ei interessant og relevant prosjektskisse for eit masterprosjekt innan engelskdidaktikk.  

De siste tre semestra vil du bruke til å gjennomføre forskinga som var skissert i masterprosjektet og til å skrive masteroppgåva, med rettleiing.  Rettleiinga er ofte ein kombinasjon av møte på campus og nettbasert rettleiing.  

Studiekvardag 

Dette er eit samlingsbasert deltidsstudium. Studiet baserer seg på forelesingar, seminar, sjølvstudium og skriving av masteroppgåve. Du tar eit emne på 15 studiepoeng kvart semester. All undervisninga er obligatorisk.  

 • Semester 1-4: Tre samlingar i semesteret. Kvar samling går over to dagar.  

 • Semester 5: To samlingar 

 • Semester 6: Minst eitt halvdagsseminar 

Undervisninga og litteraturen er hovudsakleg på engelsk.   

Kva kan du jobbe som? 

Med denne utdanninga får du lektorkompetanse med fagleg fordjuping i engelsk og ei fagdidaktisk masteroppgåve i engelskfaget.    

Samfunnet treng gode og kvalifiserte lærarar. Engelsklærarar som har tatt denne utdanninga er særleg attraktive i skoleverket, sidan både faget, skolefaget og fagdidaktikk har ein sentral plass i studiet.  

Opptakskrav og søknadsfrist

For å søke dette studieprogrammet må du oppfylle dei generelle opptakskrava for master på UiB og dei spesielle opptakskrava for dette studiet.

Søknadsfristen er 15. april. 

Studiet må ha minst 5 studentar for å bli sett i gang.

Studiets oppbygging 

Dette masterstudiet startar i august og er eit fireårig deltidsstudium. 

Foreslått rekkefølge for kurs og masteroppgåve:  

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

5. semester

6. - 8. semester

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

Utveksling er ikkje mogleg på dette studieprogrammet.   

Vidare studiemoglegheiter 

Etter studiet kan du søke deg vidare til eit ph.d.-program. 

Spørsmål om studiet? 

Telefon: +47 55 58 93 70 

E-post: studierettleiar@hf.uib.no 

Studieplan 

Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp.

Les heile studieplanen 

Søk her