Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskningsprosjekt

a Transdisciplinary approach to the Emerging CHallenges of NOvel technologies: Lifeworld and Imaginaries in Foresight and Ethics (Technolife)

Technolifes mål var å utvikle nye rammeverk som adresserer etiske problemer knyttet til tre teknologier.

Logo Technolife
Foto/ill.:
Technolife

Hovedinnhold

Disse tre teknologiene var biometriske data og databaser, geografiske informasjonssystemer og forbedring av den menneskelige kroppen gjennom konvergerende teknologier.

TECHNOLIFE ble finansiert under EUs sjuende rammeprogram og koordinert av Senter for vitenskapsteori. Prosjektet hadde partnere fra det Autonome Universitetet i Barcelona, Universitet i Tartu, Universitetet i Manchester, Versailles Universitet Saint-Quentin-en-Yvelines, Universitetet i København, Lancaster Universitet og EU-kommisjonens forskningssenter i ISPRA. Mål for prosjektet var å utvikle nye rammeverk som adresserer etiske problemer knyttet til tre teknologier: biometriske data og databaser brukt i grensekontroller, geografiske informasjonssystemer (GIS) og forbedring av den menneskelige kroppen gjennom konvergerende teknologier. Prosjektet tok mål av seg til å etablere nye innsikter om hvordan individers, gruppers og offentligheters etiske anliggender bedre kunne bli tatt opp i styring på europeisk nivå.

TECHNOLIFE etablerte et nytt konseptuelt og teoretisk inntak til etisk analyse og forskning gjennom begrepene om forestilte fellesskap og sosio-tekniske forestillinger. Bruken av disse begrepene gav bedre representasjoner av folkelige og offentlige etiske anliggender  gjennom et bredere inntak til kulturell og teknologisk kompleksitet enn det som er vanlig innenfor etikk. Dette er ikke minst viktig i og med at alle de tre teknologiene som studeres befatter seg med informasjon, kommunikasjon, gruppetilhørighet og identitet, og slik aktivt griper inn i og forandrer felles forestillinger. Nye teknologier inngår slik også som viktige for konstitueringen av det forestilte fellesskapet ”Europa”.

Visjoner, etiske problemstillinger og sentrale utviklingstrekk ved de tre teknologiene var beskrevet ved hjelp av metodologiske tilfang fra flere disipliner (etikk og vitenskapsstudier står sentralt). Noen av resultatene fra tolkningsprosessen er plassert i en database, hvor de blir drøftet av inviterte deltakere. Resultater av en samlet tolkningsprosess er brukt til å identifisere sentrale forestillinger blant grupper som angås av de tre teknologiene.

Tolkningsdata ble brukt til å:

1) utvikle nye etiske rammeverk tilpasset et analysenivå som svarer til sosio-tekniske forestillinger og forestilte fellesskap; 2) utvikle retningslinjer og anbefalinger til EU-kommisjonen; 3) sette opp en vevs-portal for videre refleksjon omkring de tre teknologiske feltene, og 4) analysere forskningsprosessen som helhet til mulig bruk på andre, lignende felter.

Se videoen Technolifes video om biometri under:

Technolife Debate: Biometrics

Produsent:
Prosjektet Technolife, Senter for Vitenskapsteori (SVT).