Hjem
Senter for vitenskapsteori

Strategi for 2016-2022

I strategiplanen 2016-2022 vil vi med stikkordet defragmentering sette søkelys på arbeidshverdagen for de ansatte ved Senter for vitenskapsteori.

Chess pieces
Foto/ill.:
Maarten Van den Heuvel/Unsplash

Hovedinnhold

Målet med strategi- og handlingsplanen er å oppnå en større grad av helhet og sammenheng for de ansatte og for virksomheten ved senteret.

Mange av de ansatte ved Senter for vitenskapsteori erfarer at arbeidsoppgavene i større grad enn tidligere er oppdelt i mindre og kortere deler. Dette gjør at muligheten for fordypning og faglig konsentrasjon reduseres, noe som kan gi redusert kvalitet både på arbeidsprosess og på resultater. Strategiplanen skal legge til rette for tiltak som kan motvirke denne tendensen både for den enkeltes arbeidshverdag og for organiseringen av senterets virksomhet på et mer overordnet nivå. 

Strategiplan 2016-2022

Vår forskningskontekst

Vitenskapelig og teknologisk utvikling skaper nye muligheter for å løse store samfunnsutfordringer. Samtidig kan implementering av forskningsbaserte og teknologiske løsninger få nye og uforutsette konsekvenser. Økende spesialisering – i vitenskapene så vel som i samfunnet for øvrig – gir dybdekunnskaper og spisskompetanse på stadig flere områder. Samtidig kan spesialisering føre til fragmentering som gjør det vanskelig å se helhet og sammenhenger. Det er en særlig oppgave for universitetene å sikre at nødvendig spesialisering ikke går på bekostning av helhetsperspektiver. For å sikre en best mulig vurdering av epistemologiske, etiske og samfunnsmessige sider ved teknologisk og sosial innovasjon, må denne vurderingen ideelt sett være integrert i alle deler av forsknings- og innovasjonsprosessene.

Den økende vektleggingen av evidensbasert politikkutforming og samfunnsstyring bygger på ideen om at vitenskapelig evidens fører til bedre styringsbeslutninger. Spørsmålet om hvilken type evidens som er relevant, og i hvilken grad den er holdbar som beslutningsgrunnlag, er imidlertid kontroversielt. Å klargjøre og forklare kontroverser som oppstår i dette feltet, samt bidra til at de blir møtt på en refleksiv og helhetlig måte, er en viktig oppgave for Senter for vitenskapsteori.

Forskning

En ledetråd i senterets virksomhet er at vitenskapsteorien skal ta vare på helhet og sammenheng ved å sette vitenskapene inn i en større ramme.

 • SVT skal etterstrebe forskning av høy kvalitet ut fra internasjonal målestokk. SVT skal opprettholde og styrke sin internasjonale posisjon innen utvalgte deler av forskningen på forholdet mellom vitenskap og samfunn, herunder teknologi og innovasjon.
 • Forskningen ved SVT skal i stor grad være tverrfaglig. Senteret har lang tradisjon for samarbeid med forskjellige fagområder og vil videreutvikle dette gjennom sitt fokus på problemstillinger av samfunnsmessig betydning, lokalt, regionalt og globalt, og gjennom å forske på tverrfaglighet.
 • Forskningen ved SVT skal være kjennetegnet ved et særlig fokus på normative (epistemologiske, etiske, politiske og andre verdibaserte) forutsetninger for vitenskapene. Forskningen ved SVT skal bidra til å bygge broer mellom de mange faglige kulturer i forskning og høyere utdanning. En sentral oppgave er å videreutvikle kunnskapsbasen til undervisningstilbudene i vitenskapsteori ved UiB.

Utdanning

Tverrfaglighet i forskning og utdanning er viktig. Den økende spesialiseringen innen mange fagfelt er nødvendig, men øker samtidig behovet for å utvikle en større grad av vitenskapelig allmenndannelse i ulike faser av utdanningen, på tvers av fakulteter og disipliner. Utdanning i vitenskapsteori motvirker fragmentering og viser hvordan fag inngår i en større sammenheng. Etiske og verdimessige sider ved vitenskapene skal ha en sentral plass i SVTs undervisning.

 • SVT skal forvalte et helhetlig og mangfoldig undervisningstilbud og sørge for at vitenskapsteoretisk kunnskap blir tilgjengelig for alle studenter ved universitetet.
 • SVT skal ha et faglig godt undervisnings- og veiledningstilbud for egne ph.d.-kandidater.
 • SVT skal konsolidere og utvide SVTs undervisnings- og kurstilbud for de ulike fakultetene, primært på ph.d.-nivå, men også på øvrige nivåer, fra bachelorstudenter til forskere.

Handlingsplan 2016-2022 

SVTs konkrete handlingsmål og strategiske prioriteringer dekker fire områder: forskning, undervisning, kommunikasjon og arbeidsmiljø.

1. Forskning

 1. SVT skal styrke aktiviteten til sin forskergruppe i vitenskapsteori ved å:
  • bruke internseminaret aktivt. Ansatte i vitenskapelige stillinger og ph.d.-kandidater skal gis muligheten til, og forventes å legge frem, sitt forskningsarbeid minst en gang i året. For ansatte i rekrutteringsstillinger skal en av de fast vitenskapelige ansatte utpekes som kommentator
  • avholde et faglig symposium eller en faglig konferanse minst én gang årlig
  • arrangere kurs for de vitenskapelige ansatte, inkludert minst ett årlig forskerkurs rettet mot egne ph.d.-kandidater
  • ha årlige seminarer for å diskutere teoretiske og metodologiske utfordringer ved tverrfaglig forskning og annen utøving av dobbeltkompetanse
  • bruke eksterne finansieringsmuligheter som virkemiddel for å styrke forskergruppen der hvor dette er mulig og hensiktsmessig
 1. SVT skal opprettholde og styrke sin posisjon som et internasjonalt konkurransedyktig forskningsmiljø med en bred portefølje av eksternfinansierte forskningsprosjekter ved å
  • oppdatere og iverksette kvalitetsrutiner for søknader om eksterne forskningsmidler
  • tilby kurs i prosjektstyring for sine ansatte
  • oppdatere og videreutvikle forskningsadministrativ kompetanse både hos administrativt og vitenskapelig ansatte, blant annet gjennom tilbud om kurs og videre ved å styrke SVTs deltakelse i UiBs BOA-team
    
 2. SVT skal legge til rette for at den enkelte vitenskapelige ansatte får sammenhengende forskningstid. Stipendiater og postdoktorer med arbeidsplikt bør få oppgaver som er mest mulig i tråd med deres forskningsprosjekter og deres plan for karriereutvikling.
   
 3. SVT skal arbeide for å finne løsninger som forbedrer kjønnsbalansen i faste vitenskapelige stillinger. SVT skal arbeide for å integrere kjønnsperspektiver i sin forskning og sin forskerutdanning.
   

2. Utdanning

SVT skal drive kontinuerlig kvalitetsutvikling av undervisningen som senteret er ansvarlig for. Dette innebærer å skape bedre sammenheng mellom de ulike undervisningstilbudene. Utdanning i bred forstand inkluderer også oppfølging og veiledning av midlertidig ansatte i ph.d.-, postdoktor- og forskerstillinger.

 1. SVT skal utvikle flere felles undervisningsmoduler for å styrke undervisningsberedskapen i hele staben.
   
 2. SVT skal formalisere og konsolidere kursvirksomheten for sine egne ph.d.-stipendiater. Ett medlem av den faste staben skal være ansvarlig for å arrangere et årlig poenggivende kurs for SVTs stipendiater.
   
 3. SVT skal utrede muligheter for økt undervisningssamarbeid på ph.d.-nivå innad på universitetet i Bergen, men også nasjonalt og internasjonalt.
   
 4. SVT skal legge til rette for kompetanseutvikling for veiledere ved senteret
   
 5. SVT skal utvikle sitt undervisningstilbud ved UiB ved å opprette et tverrfaglig masterprogram i vitenskapsteori.
   
 6. SVT skal ytterligere styrke og forbedre sin sentrale rolle i vitenskapsteori- og etikkundervisningen i forskerutdanningen ved UiB, ved å søke tettere samarbeid innenfor psykologi og jus.
   

3. Kommunikasjon

SVT skal øke kvaliteten på kommunikasjonen med andre fagmiljøer, universitetet som helhet og samfunnet for øvrig.

 1. SVT vil arbeide for at forskningsformidling og -kommunikasjon skal være meritterende ved tilsetting på linje med forskning og undervisning.
   
 2. SVT skal sette av ressurser øremerket til kommunikasjonsformål i alle sine aktiviteter for å initiere og bidra til debatter om forholdet mellom vitenskap og samfunn.
   
 3. SVT skal bedre nyttiggjøre seg nye medie- og kommunikasjonskanaler for å nå et større publikum.
   
 4. SVT skal aktivt bidra til fora for tverrfaglig utveksling på UiB.
   
 5. SVT skal etablere og vedlikeholde et definert sett av nettartikler på Wikipedia.
   

4. Arbeidsmiljø

SVT vil legge til rette for et godt arbeidsmiljø og stimulere til faglig og sosialt fellesskap ved å øke mulighetene for uformelle møter og daglig kontakt mellom de ansatte.  

 1. SVT skal legge til rette de materielle forholdene for uformell kontakt mellom de ansatte gjennom å:
  • Optimalisere utnyttelsen av kontorarealet i Pv9 for å samlokalisere flest mulig av staben.
  • Øke og forbedre møteplasser i Pv9, for eksempel i kjøkkenarealet, i fellesarealene i 1. etasje, og i mesaninen.
    
 2. SVT skal legge til rette for en aktiv grønn arbeidsgruppe med klart lederskap, og ansvar for bl.a. å foreslå rutiner for mer bærekraftig reise- og møtevirksomhet ved senteret. 
   
 3. SVT skal til enhver tid ha en oppdatert nettside der alle ansatte presenteres med bilde og jobbeskrivelse.
   
 4. SVT skal ha et årshjul. Undervisningen skal legges i bolker for å frigi mer sammenhengende tid til forskning.
   
 5. SVT skal arrangere strategiseminarer hvert annet år.