Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskningsfokus

ELSA-forskning - Nanoetikk

Ett av SVTs forskningsområder var nanoetikk, eller mer presist: etiske og samfunnsmessige aspekter ved nanoteknologi

Vegetables, organic food test strip and the title Nanoplat project
Foto/ill.:
NANOPLAT

Hovedinnhold

Nanoetikk var ett av de fire temaområdene for UiBs satsing på nanovitenskap, og SVT var også ansvarlig for å undervise nanoetikk i UiBs studieprogrammer i nanoteknologi og nanovitenskap.

Begrepet nanoteknologi brukes om en rekke ulike teknologier der vesentlige komponenter eller prosesser forekommer på nanometerskala. En rekke viktige komponenter i naturen, som for eksempel atomer, virus og cellekjerner, finnes nettopp i denne størrelsen. Fordi nano kun er en størrelse er det en rekke svært ulike prosjekter, produkter og anvendelser som går under merkelappen nanovitenskap og nanoteknologi. Dette mangfoldet kan være med å synliggjøre nye aspekter ved, eller blåse nytt liv i, allerede eksisterende debatter om vitenskap og teknologi og hvordan den spiller sammen med samfunnet.

Mye som skjer innen nanovitenskap fremstår verken som revolusjonerende eller kontroversielt. Likevel er det ikke tvil om at utviklingen de siste årene innen denne typen teknologi har forandret samfunnet vårt, og i noen tilfeller på uventede måter. Enkelte opplever kanskje noen av disse utviklingstrekkene som problematiske, negative, tvetydige eller ubehagelige. Andre opplever kanskje graden og hurtigheten av forandring som ubehagelig eller problematisk. Når vi jobber med nanoetikk er vi opptatt av å belyse både positive, negative, tvetydige og uforutsigbare aspekter ved utviklingen av nanovitenskap og nanoteknologi.

Postdoktor Fern Wickson og stipendiat Kamilla Kjølberg har vært tilknyttet disse forskningsområder på full tid fra 2007-2009. Kamilla Kjølberg er knyttet til prosjektet fra 2006-2010. Andre medarbeidere er Roger Strand (prosjektleder), Ana Delgado, Kjetil Rommetveit og Matthias Kaiser.

Forskningsområdet var organisert i separate forskningsprosjekter, hvorav de to viktigste var:

Litteratur