Hjem
UNESCO Chair: Bærekraftig arv og miljøforvaltning
Internasjonalt tverrfaglig nettverk

Samarbeidspartnere for UiBs UNESCO Chair

UNESCO-professoratet ved Universitetet i Bergen har en rekke internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere tilknyttet UNESCOs "Man and the Biosphere" (MAB) program.

Foto: Landskapsfotografi fra Nordhordland UNESCO biosfæreområde.
Nordhordland UNESCO biosfæreområde er ansett som et modellområde for bærekraftig utvikling på Vestlandet. Prosjektet har som formål å forene forskning og aktører innen forvaltning- og bruk av naturressurser for å skape en sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig fremtid for regionen.
Foto/ill.:
Peter Emil Kaland

Hovedinnhold

Internasjonale samarbeidspartnere

Meriem BOUAMRANE

Dr. Bouamrane er miljøøkonom og programspesialist ved UNESCO Man and the Biosphere ("Mennesket og Biosfæren") i Paris. Hennes arbeidsfokus er på utveksling av interessenter, ressurser, erfaringer, kunnskapsbygging og verktøy i agroøkologiske landskap. Les mer om Bouamranes arbeid og publikasjoner på nettsiden til Community Conservation Research Network ved St. Mary's University.

Rosalind BRYCE

Dr. Bryce er forsker ved Centre for Mountain Studies ved University of the Highlands and Islands (UHI), Storbritannia. Hun jobber med anvendt bevaring og naturforvaltning i Skottland og Europa. Bryce arbeider tverrfaglig som økolog med fokus på den sosiale dimensjonen i forvaltning av naturressurser. Hennes forskning inkluderer prosjekter om rådyrforvaltning, landeierskap, økoturisme og sosiale innovasjoner. Les mer om Bryces arbeid og publikasjoner på nettsiden til UHI.

Micah ELIAS

Micah Elias er en Master/PhD-student i gruppa som jobber med energi og ressurser ved University of California, Berkeley (UC Berkeley) i USA. Han fokuserer på økosystemtjenester og sosiale fordeler ved helhetlig forvaltede landbrukssystemer for å stimulere til et mer bærekraftig globalt matsystem. Se nettsiden til UC Berkeley for mer informasjon.

Amy EYCOTT

Dr. Eycott er førsteamanuensis i gruppen som jobber med terrestrisk økologi ved Nord Universitet i Steinkjer. Eycott er landskapsøkolog og studerer konsekvensene av arealbruk for biologisk mangfold og økosystemfunksjon, med fokus på beiteøkologi og interaksjoner mellom planter og hovdyr. Se mer informasjon om Eycotts forskning på nettsiden til Nord Universitet.

Helena FREITAS

Professor Freitas er senterleder for Center for Functional Ecology (CFE) ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Coimbra, Portugal. Freitas har UNESCO-professoratet for vern av biologisk mangfold for bærekraftig utvikling. Hun har jobbet mye med UNESCOs "Mennesket og biosfæren" (MAB) program og har omfattende erfaring med å kartlegge og tilskynde bærekraftig arealbruk. Se nettsiden til CFE for mer info om Freitas bakgrunn og vitenskapelige kompetanseområder.

Peter Emil KALAND

Professor emeritus Kaland ved Universitetet i Bergen (UiB) er paleoøkolog og primus motor for Lyngheisenteret på Lygra, som ligger i Nordhordland UNESCO Biosfæreområde. Kaland hadde en ledende rolle i søknadsprosessen for Nordhordland biosfæreområde, som også er Norges første. Se den oversikten over Kalands vitenskapelige arbeid på nettsiden til UiB.

Robin MARSH

Dr. Marsh er forsker ved institutt for studier av samfunnsspørsmål (Study of Societal Issues) ved Universitetet i California, Berkeley i USA. Marsh er sosioøkonom med over 25 års erfaring innen internasjonalt landbruk og rural utvikling. Les mer om hennes bakgrunn og forskningserfaring på nettsiden til UC Berkeley.

Johanna McTaggart

Johanna McTaggart er forsker ved Stockholm Resilience Center. Hun er den nasjonale koordinatoren for UNESCOs "Mennesket og Biosfæren" program (MAB) i Sverige. Nasjonalt jobber McTaggart med å veilede i etableringen av nye biosfæreområder, å skape nye samarbeid i MAB, og å distribuere forskning til biosfæreområder som vil bidra til å identifisere bærekraftsutfordringer i områdene. Internasjonalt representerer McTaggart Sverige i det globale styret for MAB-programmet. Les mer om McTaggarts forskningsfokus og arbeid på nettsiden til Stockholm Resilience Center.

Kari Evensen NATLAND

Kari Natland er prosjektleder for Nordhordland Utviklingsselskap IKS, med spesialisering innen turisme og lokalt engasjement. Natland er leder for Nordhordland UNESCO Biosfæreområde-prosjektet på vegne av Regionrådet Nordhordland. Se den offisielle nettsiden for Nordhordland UNESCO Biosfæreområde for mer informasjon om prosjektet.

Martin Price

Professor Price ved Perth College University of the Highlands and Islands (UHI), Storbritannia, er direktør for Centre for Mountain Studies og UNESCO-professor for bærekraftig utvikling i fjellområder. Les mer om Prices arbeid og forskningsaktiviteter på nettsiden til UHI.

Lisen SCHULTZ

Dr. Schultz leder programmet for motstandsdyktighet ved Stockholm Resilience Center (SRC) i Sverige. Schultz er koordinerende leder for forskning av biosfæreforvaltning ved SRC og tilrettelegger for utviklingen av dette forskningsfeltet ved å forene mennesker og innsikt fra forskjellige prosjekter gjennom syntetiske aktiviteter. Se nettsiden til Stockholm Resilience Center for mer informasjon om Schultz sitt arbeid.

Vigdis VANDVIK

Professor Vandvik ved Universitetet i Bergen (UiB) er planteøkolog med spesialkompetanse innen kystlynghei og virkninger av arealbruk og klimaendringer. Vandvik er også leder for bioCEED senter for fremragende utdanning, og CeSAM senter for bærekraftig arealbruk ved UiB. Hun er aktiv i det forskningspolitiske grensesnittet som hovedforfatter og koordinerende hovedforfatterog for to IPBES-rapporter (henholdsvis ECA- og IAS-rapportene). Vandvik driver populærvitenskaplig formidling i sosiale og trykte medier og deltar i forskjellige prosesser inn mot naturforvaltningen for å kommunisere resultater og implikasjoner av forskningen sin. Eksempelvis er hun styremedlem og ekspert i arbeid med fremmede arter for Artsdatabanken, medlem i ekspertrådet for økologisk tilstand, og nestleder i hovedkomiteen i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Se UiBs nettside for mer informasjon om Vandviks forskningsaktiviteter og samfunnsengasjement.

Liv Guri VELLE

Dr. Velle er forskningsleder for gruppa som arbeider med marine- og kystnære økosystemer ved Møreforsking i Ålesund. Som vegetasjonsøkolog med fokus på semi-naturlige naturtyper langs norskekysten, omhandler Velles forskning økosystemfunksjoner og -dynamikk knyttet til klima- og bruksendringar. Dette inkluderer arbeid med sårbare og truede naturtyper, biologisk mangfold, svartelistede arter, bærekraftig bruk og motstandsdyktighet (resiliens) i økosystemet. Se nettsiden til Møreforsk for mer informasjon om Velles forskning.

UNESCO-professorater i Norge

I tillegg til UNESCO-professoratet ved Universitetet i Bergen (UiB), har vi:

Victoria THORESEN: Utdanning for bærekraftig levesett

Førstelektor på Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet (HiI), Victoria W. Thoresen er UNESCO-professor for utdanning for bærekraftig levesett ved Senter for samarbeidslæring for bærekraftig utvikling (CCL). CCL er et forsknings- og læringssenter ved HiI. Thoresen har spesialkompetanse innen læreplanutvikling, global utdanning, fredsutdanning, verdibasert utdanning og forbrukerutdanning. Les mer om Thoresens bakgrunn og kompetanseområde på HiI sin nettside.

Geir SKEIE: Mangfold, inkludering og utdanning

Skeie er Professor i religionsdidaktikk ved Institutt for kultur- og språkvitskap på Universitetet i Stavanger (UiS). I 2020 fikk han tildelt UNESCO-professoratet på UiS med fokus på mangfold, inkludering og utdanning. Skeies forskning handler om religion, livssyn og utdanning og tar opp både teoretiske og empiriske problemstillinger. Fokus er på mangfold og inkludering, og han tar ofte opp spørmål om menneskerettigheter og upartiskhet. Les mer om Geir Skeies vitenskapelige arbeid og publikasjoner på UiS sin nettside.

UNESCO-professorater: Tverrfaglige nettverk

UNESCO-professoratene er en del av UNESCOs internasjonale nettverk UNITWIN, som omfatter nærmere 800 professorater ved universiteter over hele verden, fordelt på en lang rekke tema. Arbeidsformen legger vekt på tverrfaglige nettverk som gir ny innsikt og ny kunnskap. Les mer om det tverrfaglige nettverket på UNESCO sin nettside.

Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM)

CeSAM Senter for bærekraftig arealbruk ved Universitetet i Bergen er et initiativ for å koordinere og styrke forskning og undervisning innen bærekraftig forvaltning av landområder, hav, biologisk mangfold og naturgoder. CeSAM fokuserer på vitenskapsbaserte beslutninger og konsolidering av tverrfaglig forskning og utdanning.