Hjem

Center for Sustainable Area Management

Gammel og ny arealbruk - her fra 1970-tallet på Sør-Vestlandet

Senter for bærekraftig arealbruk (CeSAM) ved Universitetet i Bergen er etablert for å koordinere og styrke forskning og undervisning innen bærekraftig arealbruk og -forvaltning på land og i havet.

CeSAM har et tverrfaglig søkelys på bærekraft i arealbruk og forvaltning og tilrettelegger for tverrfaglig samarbeid mellom flere av UiBs fakulteter. Se mer og oppdatert informasjon om CeSAM, se vår engelske nettside

Vårt oppdrag:
Å forene forskere og akademiske grupper fra naturvitenskap, jus, humaniora, psykologi, medisin, samfunnsvitenskap og kunst, for å svare på kritiske kunnskapshull, f.eks: arealressurser fra et juridisk perspektiv, forvaltningskunnskap i et fortids- og fremtidsperspektiv, innvirkning på menneskers mentale og fysiske helse, sosiale spørsmål knyttet til hvordan politiske prosesser kan inkludere og balansere lokale, nasjonale og globale interesser.

Bærekraftskonferansen i Bergen 2020
Photo: Interactive workshop at SDG Conference Bergen 2020.

Nordhordland UNESCO Biosfæreområde på agendaen under Bærekraftskonferansen i Bergen 2020

På Day Zero av Bærekraftskonferansen i Bergen 2020 myldret det i Storelogen på Kvarteret med over 80 entusiastiske mennesker som kom for å diskutere Nordhordland UNESCO Biosfæreområde som en arena for bærekraftig utvikling. Den interaktive arbeidssmia ble arrangert av UNESCO Chair ved Universitetet...

Studievalg
SDG14

Setter bærekraft på timeplanen

Nå kan du studere to nye emner koplet direkte til to av FNs bærekraftmål. – Vi tror dagens studenter er interessert i det større bildet, implikasjoner i den virkelige verden og hvordan de kan bidra til bærekraftig utvikling, sier Katja Enberg og Inger Måren, emneansvarlige for det nye studietilbudet.

En rekke veldokumenterte internasjonale kunnskapssynteser har påpekt hvordan klimaendringene og det dramatiske tapet av biologisk mangfold og naturgoder utgjør den største utfordring menneskeheten til nå har stått ovenfor. Disse syntesene belyser hvordan forvaltning og bruk av arealer står helt sentralt for både klimakrisen og tapet av naturverdier; som årsak, som konsekvens, og når vi skal finne løsninger: Vår forvaltning av land- og havarealene er en av de viktigste driverne bak både klimakrisen og tapet av naturverdiene.
De globale endringene i klima og naturmangfold vil ha store konsekvenser for våre muligheter for arealbruk i fremtiden, og interessemotsetninger knyttet til arealbruk skaper konflikt. Mange av fornybarløsningene vil ha store arealmessige konsekvenser, ved innvirkning på artsmangfold og økosystemtjenester vi er helt avhengige av, men også gjennom påvirkning på lokalsamfunn, infrastruktur, matproduksjon og menneskers livskvalitet, helse og psyke. Vi må forstå kompleksiteten av at en flerdimensjonal virkelighet forvaltes i et todimensjonalt plan, og konsekvensene for ulike forhold. Samfunnet må derfor begynne å se på arealer som en grunnleggende begrenset ressurs og vi må tenke flerbruk og kompleksitet – multifunksjonalitet. Arealbruk vil altså med all sannsynlighet skape økende grad av konflikter og kunnskap om hvordan disse avveiningene kan håndteres både rettslig, biologisk og sosialt er påtvingende. De vitenskapelige fagmiljøene spiller en nøkkelrolle i dette arbeidet; vi har kompetanse og kunnskap til å utrede samlet effekt og konsekvens av ulike handlingsalternativer i arealforvaltningen og arealpolitikken, og dermed peke på kunnskapsbaserte løsninger for en bærekraftig, klima-, nærings- og samfunnsutvikling. Dette er grunnleggende tverrfaglige utfordringer som vil kreve at vi bruker og utvikler kunnskap på nye måter.