Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettbasert videreutdanning

Barn som pårørende

Hvordan kan vi best ivareta barn som pårørende når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør? Nettbasert videreutdanning for helsepersonell og andre som møter barn i krise. Studiet går etter planen neste gang våren 2025.

Nytt studietilbud ved UiB: Sosial nettverksstøtte for kriserammede
Hvilke konsekvenser har det for barn når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør? Dette er tema for videreutdanningen Barn som pårørende ved Senter for krisepsykologi.
Foto/ill.:
Illustrasjonsbilde, Colourbox.

Hovedinnhold

Barn som pårørende er en 100 % nettbasert videreutdanning som skal gi helsepersonell og andre økt kunnskap og innsikt for å kunne ivareta barn og unge som blir pårørende eller etterlatt når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør. 

Emnet kan tas som et frittstående enkeltemne, men kan også inngå som valgfritt spesialiseringsemne i Erfaringsbasert master i krisepsykologi.

Innhold i studiet

Studiet skal gi diagnoseuavhengig og avansert kunnskap om konsekvenser for barn som pårørende på kort og lang sikt. Du skal få økt kunnskap om betydningen av systemarbeid, kommunikasjon og samhandling mellom helse og sosialtjenester og skole/barnehage. Vi skal også se på hvordan ulike tiltak og intervensjoner kan støtte familiefunksjonen og fremme mestring og positiv utvikling.

Sentrale tema:

 • Lovverk rundt barns rettigheter som pårørende og etterlatte
 • Barn som pårørende ut fra et familie-, kontekst- og nettverksperspektiv
 • Barns perspektiver, utfordringer og behov i møte med alvorlig sykdom, kriser og død
 • Kortsikte og langsiktige konsekvenser for barns utvikling og livsmestring
 • Betydningen av systemarbeid, samarbeid og samhandling på ulike nivåer og mellom sektorer
 • Universelle tiltak, ulike tilnærminger og intervensjoner for å ivareta og forebygge senskader
 • Barns sorgreaksjoner og viktige prinsipper i oppfølging av barn i sorg

Etter endt studium skal du kunne kommunisere med barn som pårørende, vurdere ressurser i- og rundt barnet og identifisere behov for kort- og langsiktig oppfølging. Du skal kunne hjelpe og støtte barna gjennom veiledning av foreldre/foresatte og kunne planlegge og gjennomføre ulike støttetiltak. Du skal også kunne veilede andre innen helsetjenesten eller skole/barnehage om temaer rundt dette. 

Les hele emnebeskrivelsen

Målgruppe og opptakskrav

Barn som pårørende-studiet retter seg mot deg som møter barn gjennom ditt daglige arbeid, for eksempel innenfor helse- og omsorgssektoren, skole/barnehage, PPT, BUP eller annet. 

Studiet er på masternivå og du må derfor ha bachelorgrad eller tilsvarende grunnutdanning av min. tre års omfang.

I tillegg krever vi at du har minimum to års relevant yrkeserfaring.

Det er mulig å kompensere for inntil ett år av utdanningskravet ved å dokumentere lang og relevant yrkespraksis, utover minstekravet på to år. 

Les mer om krav til dokumentasjon av utdanning og praksis under.

Hvordan er studiet lagt opp? 

Studiet gir 15 studiepoeng og går på deltid over ett semester.

Undervisningen består av 4 digitale studiesamlinger, hver på to dager. Det vil i tillegg være nettbasert arbeid mellom samlingene. 

Samlingene består av forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser/demonstrasjoner. Mellom samlingene skal deltakerne levere inn obligatoriske arbeidsoppgaver via læringsplattformen Mitt UiB, som må være bestått før man kan ta avsluttende eksamen. Vi krever også min. 80 % deltakelse, det vil si på 3 av de 4 samlingene. 

Undervisningsplan våren 2024:

 • 1 samling: Mandag 22. - Tirsdag 23. januar 2024
 • 2 samling: Mandag 4. - Tirsdag 5. mars 2024
 • 3 samling: Mandag 8. - Tirsdag 9. april 2024
 • 4 samling: Mandag 6. - Tirsdag 7. mai 2024

Undervisningsplan for våren 2025 fastsettes i løpet av høsten 2024. 

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering består av en skriftlig hjemmeeksamen over 10 dager med innlevering av skriftlig oppgave på ca 3000 ord (+/- 10 %).

Søknad og krav til dokumentasjon

For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha følgende dokumentasjon:

 • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
 • CV
 • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring

Har du utdanningen din fra UiB eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.   

Du må dessuten laste opp din CV og en kort arbeidsbekreftelse fra eksempelvis nærmeste leder/HR som bekrefter din stilling/arbeidsfelt/arbeidsoppgaver og hvor lenge du har vært ansatt. Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

Vi har 25 studieplasser på dette studiet, og vi tar opp kvalifiserte søkere kronologisk, det vil si etter dato for registrert søknad.