Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettbasert videreutdanning på deltid

Barn som pårørende

Hvordan kan vi best ivareta barn som pårørende når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør? Ny, nettbasert videreutdanning ved Senter for Krisepsykologi skal gi økt kompetanse til helsepersonell og andre som møter barn i krise. Nytt opptak høsten 2021, for oppstart januar 2022.

Nytt studietilbud ved UiB: Sosial nettverksstøtte for kriserammede
Hvilke konsekvenser har det for barn når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør? Dette er tema for nytt videreutdanningskurs ved Senter for krisepsykologi.
Foto/ill.:
Illustrasjonsbilde, Colourbox.

Hovedinnhold

Det nye videreutdanningskurset PSYK647 Barn som pårørende er et 100 % nettbasert studium som skal gi helsepersonell og andre økt kunnskap og innsikt for å kunne ivareta barn og unge som blir pårørende eller etterlatt når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør. Kurset er 100 % nettbasert med 4 undervisningssesjoner, fordelt på to semestre. 

Innhold i studiet

Studiet skal gi diagnoseuavhengig og avansert kunnskap om konsekvenser for barn som pårørende på kort og lang sikt. Du skal få økt kunnskap om betydningen av systemarbeid, kommunikasjon og samhandling mellom helse og sosialtjenester og skole/barnehage. Vi skal også se på hvordan ulike tiltak og intervensjoner kan støtte familiefunksjonen og fremme mestring og positiv utvikling.

Sentrale tema:

 • Lovverk rundt barns rettigheter som pårørende og etterlatte
 • Barn som pårørende ut fra et familie-, kontekst- og nettverksperspektiv
 • Barns perspektiver, utfordringer og behov i møte med alvorlig sykdom, kriser og død
 • Kortsikte og langsiktige konsekvenser for barns utvikling og livsmestring
 • Betydningen av systemarbeid, samarbeid og samhandling på ulike nivåer og mellom sektorer
 • Universelle tiltak, ulike tilnærminger og intervensjoner for å ivareta og forebygge senskader
 • Barns sorgreaksjoner og viktige prinsipper i oppfølging av barn i sorg

Etter endt studium skal du kunne kommunisere med barn som pårørende, vurdere ressurser i- og rundt barnet og identifisere behov for kort- og langsiktig oppfølging. Du skal kunne hjelpe og støtte barna gjennom veiledning av foreldre/foresatte og kunne planlegge og gjennomføre ulike støttetiltak. Du skal også kunne veilede andre innen helsetjenesten eller skole/barnehage om temaer rundt dette. 

Les mer i emnebeskrivelsen for PSYK647

Organisering, undervisning og eksamen

Studiet gir 15 studiepoeng og går på deltid over to semestre med oppstart i januar og avsluttende vurdering i desember. Undervisningen består av 4 nettbaserte undervisningssesjoner over to dager hver, to sesjoner per semester. Det vil i tillegg være nettbasert arbeid mellom fellessesjonene. 

Undervisningssesjoner 2021:

 • 25. - 26. januar
 • 19. - 20. april
 • 20. - 21. september
 • 1.-2. november

Første dag på hver sesjon: Kl. 10.00 - 16.00
Andre dag: Kl. 09.00 - 15.00

Sesjonene består av forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser/demonstrasjoner. Mellom 2. og 3. sesjon skal deltakerne levere inn obligatoriske arbeidsoppgaver via læringsplattformen Mitt UIB, som må være bestått før man kan ta avsluttende eksamen. Vi krever også min. 80 % deltakelse på sesjonene, det vil si 3 av 4 sesjoner. 

Avsluttende vurdering: Hjemmeeksamen over 2 uker (uke 48-49) med innlevering av skriftlig oppgave på ca 5000 ord. 

Opptakskrav

Studiet retter seg mot helsepersonell og andre som møter mennesker i krise. Studiet er på masternivå, og vi krever derfor at du har bachelorgrad el. tilsvarende treårig grunnutdanning fra høgskole/universitet innen relevante fagområder som helse/omsorg/sosialfag, skole/barnehage/pedagogikk, e.l.

Vi har 25 studieplasser, og dersom vi får flere kvalifiserte søkere enn vi har plasser til, vil vi måtte prioritere etter dato for registrert søknad.