Hjem
Etter- og videreutdanning
Nettbasert videreutdanning

Barn som pårørende

Hvordan kan vi best ivareta barn som pårørende når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør? Nettbasert videreutdanning for helsepersonell og andre som møter barn i krise starter høsten 2022. Løpende opptak så lenge vi har ledige plasser. Neste søknadsbehandling: 1. juni.

Nytt studietilbud ved UiB: Sosial nettverksstøtte for kriserammede
Hvilke konsekvenser har det for barn når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør? Dette er tema for videreutdanningen Barn som pårørende ved Senter for krisepsykologi.
Foto/ill.:
Illustrasjonsbilde, Colourbox.

Hovedinnhold

Barn som pårørende er en 100 % nettbasert videreutdanning som skal gi helsepersonell og andre økt kunnskap og innsikt for å kunne ivareta barn og unge som blir pårørende eller etterlatt når foreldre eller søsken blir alvorlig syke eller dør. 

Innhold i studiet

Studiet skal gi diagnoseuavhengig og avansert kunnskap om konsekvenser for barn som pårørende på kort og lang sikt. Du skal få økt kunnskap om betydningen av systemarbeid, kommunikasjon og samhandling mellom helse og sosialtjenester og skole/barnehage. Vi skal også se på hvordan ulike tiltak og intervensjoner kan støtte familiefunksjonen og fremme mestring og positiv utvikling.

Sentrale tema:

  • Lovverk rundt barns rettigheter som pårørende og etterlatte
  • Barn som pårørende ut fra et familie-, kontekst- og nettverksperspektiv
  • Barns perspektiver, utfordringer og behov i møte med alvorlig sykdom, kriser og død
  • Kortsikte og langsiktige konsekvenser for barns utvikling og livsmestring
  • Betydningen av systemarbeid, samarbeid og samhandling på ulike nivåer og mellom sektorer
  • Universelle tiltak, ulike tilnærminger og intervensjoner for å ivareta og forebygge senskader
  • Barns sorgreaksjoner og viktige prinsipper i oppfølging av barn i sorg

Etter endt studium skal du kunne kommunisere med barn som pårørende, vurdere ressurser i- og rundt barnet og identifisere behov for kort- og langsiktig oppfølging. Du skal kunne hjelpe og støtte barna gjennom veiledning av foreldre/foresatte og kunne planlegge og gjennomføre ulike støttetiltak. Du skal også kunne veilede andre innen helsetjenesten eller skole/barnehage om temaer rundt dette. 

Les hele emnebeskrivelsen

Merk: Emnekoden skal endres fra PSYK 647 til PSYK 652 før høsten 2022. Dette er kun en teknisk/administrativ endring og har ingen betydning for deg som søker. 

Målgruppe og opptakskrav

Studiet retter seg mot deg som er helsepersonell  eller i andre profesjonelle sammenhenger møter barn som pårørende. 

Studiet er på masternivå, og vi krever derfor at du har bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning på høgskole/universitetsnivå innen relevante fagområder som helse/omsorg/sosialfag, skole/barnehage/pedagogikk, e.l. Du må dokumentere utdanningen din i form av vitnemål/karakterutskrift som du laster opp sammen med selve søknaden.

Vi har 25 studieplasser på dette studiet, og vi tar opp kvalifiserte søkere kronologisk etter dato for registrert søknad. 

Hvordan er studiet lagt opp? 

Studiet gir 15 studiepoeng og går på deltid over ett semester, neste gang høsten 2022. 

Merk: Studiet er komprimert ned til ett semester, i stedet for to semester som tidligere. 

Undervisningen består av 3-4 nettbaserte undervisningssesjoner/samlinger over to dager hver. Det vil i tillegg være nettbasert arbeid mellom fellessesjonene. 

Sesjonene består av forelesninger, gruppearbeid og praktiske øvelser/demonstrasjoner. Mellom samlingene skal deltakerne levere inn obligatoriske arbeidsoppgaver via læringsplattformen Mitt UiB, som må være bestått før man kan ta avsluttende eksamen. Vi krever også min. 80 % deltakelse, det vil si på 3 av de 4 samlingene. 

Undervisningsplan høsten 2022 - med forbehold om endringer:

1. samlingMandag 29. og tirsdag 30. august
2. samlingMandag 26. og tirsdag 27. september
3. samlingMandag 24. og tirsdag 25. oktober
4. samlingMandag 21. og tirsdag 22. november

Vurdering og eksamen

Avsluttende vurdering består av en skriftlig hjemmeeksamen over 10 dager med innlevering av skriftlig oppgave på ca 3000 ord (+/- 10 %).

Hjemmeeksamen høsten 2022 - med forbehold om endringer:

UtleveringTirsdag 29. november kl. 12.00
InnleveringsfristTorsdag 8 desember kl. 12.00