Hjem
UiB AI
UiB AI | Horisont Europa

Skal utdanne fremtidens ledere innen kunstig intelligens

De neste 5 årene skal et stort, tverrfaglig prosjekt ved UiB flytte kunnskapsfronten innen kunstig intelligens (AI) med særlig søkelys på pålitelig og etisk utvikling i feltet. Programmet er støttet av EU og skal utdanne 19 forskere fra ulike disipliner til fremtidens forsknings- og teknologiledere.

Illustrasjon av kunstig intelligens
UiB har fått EU-støtte til forsknings- og karriereprogrammet LEAD AI. Snart kan vi lyse ut 19 postdoktorstillinger som skal jobbe i det tverrfaglige programmet.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen (UiB) vil utlyse 19 postdoktorstillinger knyttet til forsknings- og karriereutviklingsprogrammet LEAD AI.  Postdoktorene får en felles tverrfaglig treningsarena takket være støtten fra EU på 33 millioner kroner gjennom samfinansieringsordningen COFUND Postdoctoral Programmes under Marie Skłodowska-Curie Actions. 

– Bevilgningen fra EU understreker styrken av den tverrfaglige kompetansen innen kunstig intelligens på UiB, sier prorektor Pinar Heggernes, som også leder styringsgruppen for UiB AI

Ansetter erfarne forskere med ulik fagbakgrunn 

LEAD AI skal tilby et unikt tverrfaglig program for nitten erfarne forskere som er eller vil bli eksperter innen kunstig intelligens. Forskerne skal rekrutteres fra fagfelt som for eksempel informatikk, geovitenskap, medisin, rettsvitenskap, psykologi, informasjonsvitenskap og humaniora. Programmet starter i 2024 og varer i fem år. 

Forskningsmulighetene spenner fra grunnleggende AI-forskning for de aktuelle fagområdene til mer anvendt forskning innen naturvitenskap og medisin, og problemstillinger innen samspill mellom AI, menneske og samfunn med juridiske og etiske utfordringer.  

UiB skal rekruttere både lokale og internasjonale forskere og ansette disse i postdoktorstillinger i 3-4 år. Internasjonal mobilitet er et viktig element i programmet. UiB vil samarbeide med forskningsinstitusjoner i andre land og med partnere i relevante sektorer på Vestlandet. 

Samlet forskningsstillinger på tvers av universitetet 

Høsten 2022 gjorde UiB AI en kartlegging av planlagt aktivitet innen kunstig intelligens hos ulike fagmiljøer ved universitetet. Der kom det frem at seks av syv fakulteter hadde planer om å utlyse totalt nitten postdoktorstillinger knyttet til AI i løpet av 2024-2025. På bakgrunn av dette startet styringsgruppen for UiB AI arbeidet med en søknad om EU-støtte til et felles, tverrfaglig program. 

– Vi er veldig glade for at vi nå har fått EU-midler til å støtte disse postdoktorene og tilrettelegge for felles aktiviteter for dem på tvers av fagområdene, sier Heggernes.  

LEAD AI vil vi ikke bare styrke postdoktorenes kompetanse, hele universitetet vil bli styrket på dette feltet gjennom at unge forskere uavhengig av fagfelt blir invitert til programmets felles arenaer for forskning på kunstig intelligens, poengterer prorektoren. 

Mange gode effekter 

LEAD AI skal utnytte UiBs unike tverrfaglige styrke innen forskning på kunstig intelligens og gi forskerne både faglig ekspertise og den brede kunnskapen om AI-forskning som er nødvendig for å utvikle pålitelig og etisk AI som gagner samfunnet.  

Programmet skal også fremme institusjonell endring og banebrytende forskning på AI, samtidig som det gir forskerne unike forsknings- og opplæringsmuligheter, personlig veiledning og gode arbeidsforhold. 

Gode evalueringer fra EU 

COFUND-søknaden har fått svært god evaluering fra EU-kommisjonen. I tilbakemeldingen fra panelet som har vurdert søknaden heter det at prosjektforslaget støtter Norges åpne tilnærming til digitalisering, og vil levere arbeidskraft til regionen. De trekker også frem at programmet vil gjøre Universitetet i Bergen, Bergen kommune og samarbeidet i Kunnskapsbyen Bergen mer attraktive.  

I tilbakemeldingen heter det også at LEAD AI tilbyr høy kvalitet på forskningsmulighetene, inkludert sterkt potensiale for tverrfaglig forskning, godt støttet av formelle og uformelle nettverksaktiviteter, tverrfaglig veiledning og muligheter til å jobbe med tverrfaglige sentre.  

Rektor Margareth Hagen er svært fornøyd med at UiB nå blir enda tyngre på kunstig intelligens: 
– Jeg er stolt over hva vi har fått til gjennom UiB AI i løpet av kort tid, takket være felles entusiasme og innsats på tvers av dyktige fagmiljøer innen AI, fordelt på mange disipliner og fakulteter.