Hjem
Aktuelt
Forskning og innovasjon

UiB og NORCE tar grep for å styrke Vestlandets forsknings- og innovasjonskraft

Opprettelsen av et samarbeidsutvalg, flere faste møtepunkter og etablering av en felles finansiell stimuleringsordning for samarbeidsprosjekter innen forskning og innovasjon. Det er blant grepene som skal forsterke samarbeidet mellom UiB og NORCE, og styrke Vestlandet som en kunnskapsregion.

NORCE og UIB
Arbeidsgruppen har nå levert sine anbefalinger om samarbeid mellom UiB og NORCE. Fv: Jan Erik Askildsen, Are Straume, Benedicte Løseth, Monica Sandnesmo, Helge Dahle, Ingrid Helgøy og Hans Kleivdal. Dekan Per Bakke var også med i arbeidsgruppen, men kunne ikke være tilstede på bildet.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift

Hovedinnhold

Ledelsene ved UiB og NORCE etablerte høsten 2019 en arbeidsgruppe for å se på hvordan samarbeidet mellom institusjonene kan styrkes. Gruppen ble bedt om å se på muligheter og utfordringer, samt foreslå retningslinjer og anbefalinger for samarbeidet videre. Fredag 5. februar slapp gruppen sin rapport, som lister opp en rekke anbefalinger.

– Det at vi nå tar grep for å ytterligere styrke samarbeidet mellom UiB og NORCE, er ikke bare viktig for de to institusjonene, men for forsknings- og innovasjonsfeltet i hele regionen, sier UiB-rektor Margareth Hagen.

Bedre struktur i samarbeidet

UiB-rektoren sier at NORCE er UiBs foretrukne forskningsbaserte innovasjonspartner, og at institusjonene siden opprettelsen av NORCE i 2018 har samarbeidet godt på flere store satsinger.

– Det var likevel behov for å se på strukturen i samarbeidet. Rapporten som arbeidsgruppen nå har levert, gir et godt grunnlag for å omgjøre potensialet som ligger der til konkrete resultater; eksempelvis flere kunnskapssentre, og forsknings- og innovasjonsprosjekter som kan konkurrere om forskningsmidler nasjonalt og gjennom EU, sier Hagen.

– UiB er en viktig strategisk forskningspartner for NORCE, og jeg vil takke arbeidsgruppen som har laget et godt fundament vi kan bygge videre på. Rapporten peker på at det er gjennom grunnleggende respekt for hverandres rolle og rammebetingelser vi kan bli bedre sammen. Det tror jeg er nøkkelen til økt forskningssamarbeid og større gjennomslag internasjonalt, sier konstituert administrerende direktør for NORCE, Thor Arne Håverstad.

Anbefalinger

Rapporten fra arbeidsgruppen har fått navnet «Sammen for å skape – styrket samarbeid» og anbefaler at;

  • Det etableres et fast samarbeidsutvalg mellom NORCE og UiB, som blant annet skal videreutvikle og styrke samarbeidet innen innovasjon og kommersialisering.
  • Det etableres faste formelle samarbeidsmøter mellom dekaner ved UiB og konserndirektører i NORCE. Disse skal møtes minimum 2-3 ganger årlig, og status for arbeidet med utvikling av nye eller eksisterende sentre, eller andre større forskningssamarbeid, er faste punkt.
  • Det etableres en UiB-NORCE finansiell stimuleringsordning for å fremme flere samarbeidsprosjekter innen forskning og innovasjon.
  • Det etableres som førende prinsipp at prosjektleders og prosjektledelsens hovedansettelsessted avgjør plassering av et samarbeidsprosjekt.
  • UiB utreder en modell for å bygge opp samarbeidet for å styrke forskning og arbeidslivsrelevans i utdanningene.

For å styrke identiteten til samarbeidet, er det også utarbeidet forslag til felles visuelle profiler som kan brukes i samarbeidet om EU-satsinger som en del av det felles kontorfellesskapet i Brussel. UiB og NORCE skal utforme en felles strategi og aktivitetsplan for kommende år for å styrke samarbeidet om Brusselkontoret

Utfyller hverandre

– Dette har vært en positiv og viktig prosess, der vi blant annet har blitt enda bedre kjent med hverandre som institusjoner. Et universitet og et forskningsinstitutt som NORCE har noe ulike samfunnsoppdrag, rammebetingelser og måter å jobbe på, og i nettopp disse forskjellene ser vi et større potensial i det vi kan få til sammen. Gjennom dette arbeidet har vi fått et tydelig bilde av hvordan vi kan utfylle hverandre enda bedre, sier Hans Kleivdal, konserndirektør Miljø i NORCE.

Han får støtte av Ingrid Helgøy, som er konserndirektør Samfunn.

– Gjennom arbeidet i gruppen og denne rapporten anbefaler vi noen viktige prinsipper for samarbeidet mellom NORCE og UiB i tiden som kommer. Blant annet anbefaler vi å opprette et nytt samarbeidsutvalg i tillegg til formelle samarbeidsmøter mellom de to institusjonene. Utvalget vil knytte partene enda tettere sammen og får en viktig rolle i det videre samarbeidet. Dette er et arbeid jeg ser frem til å følge videre, sier Helgøy.

Videreføre og øke samarbeidet

Jan Erik Askildsen, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, mener arbeidsgruppen har kommet frem til et godt grunnlag for å videreføre, og øke, et langvarig samarbeid mellom Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB, og NORCE.

– Det er lange tradisjoner for forskermobilitet mellom våre institusjoner, og i samarbeid om konkrete prosjekter. Men vi har mer å hente. Sammen er vi veldig store innen samfunnsvitenskapelig forskning. Det gir store muligheter til å nå fram med prosjektutlysninger, og ikke minst for å markere oss for å oppnå de mest prestisjefylte prosjekt- og senterinitiativ, sier SV-dekanen og legger til:

– NORCE er viktig for UiB, og med erfaring som tidligere leder i NORCE-systemet vet jeg at det går den andre veien også. Med mer samarbeid blir vi sterke, og vi vil kunne hevde oss bedre i konkurransen enn vi om vi opererer på egen hånd. Jeg ser fram til fortsatt gode relasjoner til NORCE og mellom våre forskere.

Også dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Helge Dahle, ser frem til å fortsette det gode samarbeidet mellom institusjonene.

– For MN-fakultetets del er NORCE vår viktigste strategiske samarbeidspartner. Sammen har vi for eksempel nylig fått på plass to sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) – Smart Ocean og Climate Futures, slår han fast.

– For oss er det viktig å utnytte at vi utfyller hverandre og at NORCE er tettere på næringslivet enn det universitetet er. Det er også en fordel at NORCE har flere eiere, noe som legger til rette for samarbeid mellom flere institusjoner. Gjennom rapporten og samarbeidsavtalen forventer vi at de gode relasjonene vi allerede har blir formalisert og ytterligere styrket, slik at vi kan skape enda mer sammen fremover.

Samlet bak anbefalingene

Arbeidsgruppen gir uttrykk for at møtene har vært preget av gode diskusjoner og stor vilje til å styrke samarbeidet. Ressurspersoner fra både UiB og NORCE har vært invitert til hvert møte, for å belyse utfordringer og muligheter.

– NORCE er en svært viktig strategisk samarbeidspartner og det er viktig for våre fagmiljøer at vi lykkes med samarbeidet. Nå foreslår vi at det legges til rette for en mer systematisk måte å samarbeide på. Dette tror jeg vil bidra til å styrke oss i viktige søknader, og å posisjonere oss med forskning og innovasjon nasjonalt og internasjonalt, sier Benedicte Løseth, direktør i Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved UiB.

– Jeg er glad for vi er samlet i våre anbefalinger om hva som vil styrke samarbeidet videre, avslutter Løseth, som også har vært leder av arbeidsgruppen.