Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Arbeidsgruppe for styrking av samarbeid mellom UiB og NORCE

Arbeidsgruppe for styrking av samarbeid mellom UiB og NORCE

For å støtte opp under og styrke samarbeidet mellom NORCE og UiB etablerer universitetsledelsen og ledelsen i NORCE en felles arbeidsgruppe som gis i oppdrag å undersøke behovet for overordnede prinsipielle avklaringer som skal gjøre det enklere å koordinere og/eller bidra inn i forskningsprosjekter.

Bilde av arbeidsgruppen
Foto/ill.:
Thor Brødreskift, UiB

Med opprettelsen av NORCE i 2018 som et nytt uavhengig forskningsinstitutt med stor faglig bredde innenfor forskning og innovasjon åpnet det seg nye muligheter for samarbeid. Norce og UiB har ambisjoner samarbeidet skal bidra til å styrke forskningsbasert innovasjon og utvikling både nasjonalt og internasjonalt og samtidig bidra til at NORCE og UiB gjensidig styrkes i konkurransen om forskningsmidler i EU.

Det er derfor behov for å etablere gode og forutsigbare rammer som kan understøtte det operative forskningssamarbeidet mellom UiB og NORCE.

Den nyopprettede arbeidsgruppen skal utarbeide et forslag til et felles policydokument som peker ut konkrete muligheter, utfordringer og forslag til retningslinjer for samarbeidet.

Arbeidsgruppens rapport skal være ferdig høsten 2020. 

 

Følgende tema vil bli gjenstand for gruppen arbeid:

Forskermobilitet

Arbeidsgruppen vil se på forskermobiliteten mellom UiB og NORCE og identifisere samarbeidsstrukturer som kan fremme karrieremuligheter i regionen.

Felles forskningssentre

Det er et behov for å se på hvordan felles forskningssentre kan opprettes mellom de to institutsjonene og definere nærmere betydningen av tvillingsentre. 

Koordinere søknadsprosesser

De to institusjonene vil kunne hente mye ved å koordinere viktige søknadsprosesser og det er også behov for avklaringer knyttet til prosjekteier og prosjektledelse.

Forskningspolitiske saker

Arbeidsgruppen vil se på måter for hvordan NORCE og UiB kan dele kunnskap, identifisere og samarbeide om forskningspolitiske saker av felles interesse.

Samarbeid om innsatsen mot Brussel

Det er mange synergier som kan hentes ved å utvikle et tettere samarbeid om Brussel og eksternfinansiering fra EU.

Felles profilering og prioriteringer

Det skal utarbeides forslag til rammer for felles profilering og prioritering av innsatsområder mellom de to institusjonene.

Arbeidslivsrelevans

Det vil også undersøkes hvordan det kan samarbeides om arbeidslivrelevans for utdanningene.