Hjem
Aktuelt
Tildeling

Nytt senter skal styrke forskning på spesialpedagogikk og inkludering

Hvordan kan man utvikle et bedre opplæringstilbud til barn som har behov for ekstra støtte? UiB er med i et nytt senter som skal finne forskningsbaserte svar.

Det psykologiske fakultet
Spesialpedagogikk er et ungt fag ved Det psykologiske fakultet ved UiB. Førsteamanuensis Bjarte Furnes er derfor glad for å bli en del av et faglig nasjonalt felleskap gjennom senteret SpedAims, som skal gi et godt forskningsbasert grunnlag for å forbedre og tilrettelegge for barns læring, trivsel og motivasjon i praksis. Oppstart av senteret er 1. oktober.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

- Satsingen vil bidra til å finne svar på viktige problemstillinger som angår mange barn og deres familier. Dette er også et stort løft for fagmiljøet i spesialpedagogikk ved Universitetet i Bergen, sier førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Bjarte Furnes.

Han og kollega Elisabeth Hesjedal er med i ledergruppene i to av syv arbeidspakker i det nye senteret “Special Needs Education and Inclusion for the 21st Century— Achieving an Inclusive Multi-tiered System of Support” (SpedAims).

Det er et nytt forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, med et overordnet mål om å styrke den spesialpedagogiske forskningen i Norge.

Samarbeid fra nord til sør

SpedAims ledes av Universitetet i Oslo, med Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og Nord Universitet som samarbeidspartnere. Senteret er muliggjort av en støtte på 32 millioner kroner over fem år fra Forskningsrådet. Med bidrag fra de ulike institusjonene, er det totale budsjettet for senteret om lag 100 millioner kroner.

– Senteret skal lede an i en nasjonal innsats for å heve kvaliteten på spesialpedagogisk forskning, både når det gjelder små og sårbare grupper og mer generelle spesialpedagogiske problemstillinger, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

- En styrke ved senteret er også at det involverer universiteter fra hele landet og dermed kan bidra til kunnskap som kan gi et mer enhetlig nasjonalt støttesystem, sier senterleder ved UiO, professor Monica Melby-Lervåg i meldingen.

Fagfelt i vekst ved UiB

Furnes forteller at spesialpedagogikk er et ungt fagfelt ved UiB, og at han derfor er spesielt glad for å bli en del av et faglig fellesskap fra nord til sør, under ledelse av et sterkt fagmiljø ved UiO.

- Ved UiB startet vi opp en bachelorgrad i spesialpedagogikk for fem år siden, og til høsten starter vi opp en masterutdanning. Til dette studiet har vi 250 søkere til 20 studieplasser. Det er vi naturligvis veldig fornøyd med, og det viser samtidig at det er mye interesse rundt fagfeltet. Med deltakelsen i det nye senteret får vi et stort løft også når det gjelder å bygge opp det spesialpedagogiske forskningsmiljøet ved instituttet, sier Furnes.

Senteret vil både gi et faglig nettverk over hele landet, og etter hvert tilgang på store mengder data. Blant annet skal forskerne følge 1250 barn fra barnehage til tidlig skolealder, for å se på områder som språkutvikling, akademiske ferdigheter, sosiale ferdigheter, motivasjon og trivsel. Hver institusjon vil ha ansvar for oppfølging av 250 av barna, noe som vil gi en unik mulighet til å få et representativt bilde av situasjonen på landsbasis. I tillegg gir det mulighet til spesifikt å forske på de barna som trenger ekstra hjelp og støtte.

- Det er stort behov for denne kompetansen, både i skolesystemet og i støtte- og hjelpetjenestene. Selv om  mange nok gjør så godt de kan i møte med barn som strever, er det slik i dag at mange barn ikke får den hjelpen de trenger. Gjennom senteret skal vi bygge forskningsbasert kunnskap for å identifisere hvilke barn som trenger hjelp, hva slags hjelp de trenger, når de skal få denne hjelpen, og hvordan den skal gis - både individuelt og på systemnivå, sier han.

Studenter og stipendiater

Furnes forteller videre at forskningen på senteret også vil komme studentene til gode.

- Det dreier seg både om at vårt miljø er en del av et større nettverk, at noen av masterstudentene etter hvert kan få mulighet til å samle inn data i prosjekter som inngår i senteret og skrive sine oppgaver på disse dataene, og at vi litt frem i tid kan bruke resultatene fra senteret i undervisningen, sier Furnes, som også er veldig glad for at instituttet vil få mulighet til å tilsette to nye ph.d.-stipendiater som følge av satsingen.