Hjem

Database for barnevernsvedtak

Hovedinnhold

Illustrasjonsbilde av gutt ved vanndam

BARN-NEMND - Database for barnevernvedtak

BARN-NEMND er et forskningsinfrastrukturprosjekt som skal bygge opp en database for fylkesnemndsvedtak i barnevernssaker.

Årlig fattes det i Norge i underkant av 1000 vedtak om omsorgsovertakelse i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. At barnevernet overtar omsorgen av barna fra foreldrene er et av velferdsstatens mest inngripende tvangstiltak. De siste årene har det vært mange saker for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) mot Norge som gjelder barnevern, og blant dem flere som konstaterer menneskerettighetsbrudd. Likevel er kunnskapen om disse sakene begrenset, og det foreligger ingen systematiske oversikter over praksis når det gjelder det omsorgsovertagelser.

BARN-NEMND skal bygge opp en database med metadata fra fylkesnemndsvedtak om omsorgsovertakelse fra årene 1998, 2008, 2018 og 2021. Prosjektet vil gi muligheter til å se på om grunnlaget for omsorgsovertakelse har endret seg over tid, forekomst og eventuell endring knyttet til hvilke hjelpetiltak som er prøvd ut, hvor lenge familien har vært kjent for barnevernet før begjæring om omsorgsovertakelse, og i hvilken grad barns rettigheter ivaretas i prosessen.  

Prosjektet koordineres fra Det juridiske fakultet, i samarbeid med Centre for Research on Discretion and Paternalism ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og Det psykologiske fakultet. Prosjektet er finansiert gjennom Universitetet i Bergens infrastrukturmidler.

Kontakt: barn-nemnd@uib.no

FORSKNING | BARNEVERN
Camilla Bernt. Barnevern.

Skal gjennomgå 25 år med barnevernssaker

Barnevernet i Norge har fått en rekke dommer mot seg fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i forbindelse med omsorgsovertakelse. Nå skal UiB-forskere opprette en database om barnevernsvedtak i Norge de siste 25 årene, ledet av professor Camilla Bernt ved Det juridiske fakultet.

Media
Illustration photo mother and child

Stor økning av frivillig overtakelse fra barnevernet

I en artikkel om frivillige omsorgsovertakelser omtaler NRK forskning basert på datamateriale innsamlet i BARN-NEMND.
Bildet viser bygning hvor Fylkesnemndene har kontorer.