Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Oppstart

Kontrakten er signert og prosjektet skal etableres i organisasjonen. Prosjekt og budsjett skal opprettes i Unit4. Det skal avsettes ressurser og prosjektet klargjøres for drift

Hovedinnhold

Oppstartsmøte for prosjektet

Det anbefales å gjennomføre et internt oppstartmøte for alle eksternfinansierte prosjekt. Et slikt oppstartsmøte skal sikre rask og god prosjektstart gjennom lokal forankring og tydelig ansvarsfordeling i prosjektet Oppstartsmøte BOA prosjekt

Prosjektøkonomi - oppstart og drift 

Informasjon om økonomi og administrasjon av EU prosjekt ved UiB: 

Interne rutiner er utarbeidet på bakgrunn av kontrakter og offisielle veiledningsdokument fra EU. Seksjon for prosjektøkonomi ved Økonomiavdelingen tilbyr assistanse og opplæring til EU-finansierte prosjekt ved UiB.

Informasjon om økonomi og administrasjon av NFR prosjekt ved UiB: 

HR-støtte 

Onboarding

Ved mottak av nye medarbeidere så er det viktig at den nyansatte blir tatt godt imot og at man følger onboardingsprosessen. 
Du kan lese mer om onboarding her.

Internasjonal mobilitet

Enten prosjektet har ansatte som skal reise til utlandet på lengre eller kortere opphold, eller prosjektet rekrutterer internasjonalt, finnes det ressurser på UiB som kan bistå. Ta tidlig kontakt med lokal HR-ressurs, eller se UiB sine tilgjengelige ressurser på dette.   

Ansettelser og frikjøp av egne ansatte

Formaliteter rundt frikjøp av faste og midlertidige ansatte i prosjekter. Du kan lese mer om det her.

HR Excellence in Research (HREiR)

UiB er anerkjent som HR Excellence in Research (HREiR), og arbeider målrettet for å videreutvikle vitenskapelige ansattes arbeidsvilkår og gi god støtte til den enkelte i sin karriere. Du kan lese mer om HR i forskning her.

Kommunikasjonsaktiviteter i oppstartsfasen

Personopplysninger, databehandleravtale og datahåndteringsplan

Dersom prosjektet innebærer innsamling av personopplysninger, eller faller inn under helseforskningsloven må UiB sine rutiner for dette følges ved oppstart av prosjektet. Disse er forankret i Overordnede rammer for behandling av personopplysninger ved Universitetet i Bergen. Vær også oppmerksom på spesielle krav til informasjonsplikt og samtykke.  

Databehandleravtale. Det er krav til databehandleavtale når en databehandler skal behandle den behandlingsansvarliges personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. På UiB sin Personvernportal finner du informasjon om hvilke krav som stilles. 

Datahåndteringsplaner. En datahåndteringsplan er et verktøy for å planlegge hele livssyklusen til forskningsdataene; altså hvordan dataene skal håndteres fra start til slutt i prosjektet. Dersom prosjektet har fått finansiering fra EU eller Forskningsrådet er det et krav at prosjektleder utarbeider en datahåndteringsplan hvor all behandling av data, fra innsamling til avslutning med sletting, anonymisering og/eller langtidslagring og evt. deling, beskrives. Universitetsbiblioteket bistår med rådgiving knyttet til utforming av datahåndteringsplaner. 

Denne siden oppdateres av Vibeke Irgan