Hjem
DigUiB
Prosjekt

Digital vurdering

Prosjekt Digital vurdering jobber med å implementere rutiner og teste systemer for digitalisering av vurderingsprosesser og eksamensavvikling ved UiB. Prosjektet avvikles 30. juni 2018, og utviklingsoppgavene videreføres i DigUiB-programmets "Verktøy- og tjenesteutvikling".

Hovedinnhold

Prosjektets arbeidsfelt og mål

Det langsiktige målet for arbeidet er at faglige og administrative rutiner knyttet til eksamensavvikling og vurdering skal heldigitaliseres. En forutsetning for å få til dette er at det opprettes gode rutiner for digital støtte i alle ledd, både før, under og etter eksaminasjon og vurdering. Når prosjektet er sluttført skal studentene kunne avlegge skoleeksamen digitalt, levere oppgaver digitalt og få tilbakemelding fra sensur digitalt samt kunne gjennomføre en eventuell klageprosess digitalt.

 UiB skal innen 2017 tilby tekniske og administrative løsninger for digital vurdering som er faglig og pedagogisk forankret og i samsvar med undervisningsformer og læringsutbytte.

Prosjektet arbeider med å finne løsninger som kan gjennomføres bredt og i stor skala, samtidig som viktige faglige og pedagogiske prinsipper for vurderingsprosessen ivaretas. Prosjektet har som oppgave å:

  • utrede og anbefale ulike digitale vurderingsformer som støtter opp om undervisningstilnærming og læringsutbytteformuleringer, herunder et spesielt ansvar for å utrede, utvikle og anbefale utprøving av ulike løsninger for digitalisering av dagens skriftlige skoleeksamen
  • utrede og anbefale ulike prosesser og rutiner for endring av vurderingsformer
  • sikre det juridiske rammeverket for digital vurdering i tett samarbeid med prosjekt for juridiske problemstillinger
  • utvikle og anbefale løsninger for den praktiske avviklingen av eksamen i samråd med administrative funksjoner
  • følge opp utredning av infrastrukturbehov ved gjennomføring av ulike typer digital vurdering
  • følge med på utviklingen når det gjelder digitale løsninger for vurdering, nasjonalt og internasjonalt

Utvikling og fremdrift

Prosjektet har innført digital eksamen på studentenes eget utstyr (BYOD). I vårsemesteret 2015 ble 65 emner gjennomført digitalt. Høstsemesteret 2015 var omlag 48 % av UiBs skoleeksamener digitale, og hovedmengden av disse ble gjennomført på studentenes eget utstyr. Våren 2016 ble 55 % av UiBs skoleeksamener gjennomført digitalt. Høsten 2016 ble 61% av UiBs skoleeksamener gjennomført digitalt. 

Det arbeides også med å legge til rette for gjennomføring av digital eksamen for andre vurderingsformer enn den tradisjonelle skoleeksamen. I samarbeid med fagmiljøene ved UiB jobber prosjektet med å kartlegge hvilke behov som må dekkes for å kunne tilby en tilfredsstillende digital løsning for de ulike vurderingsformene, og for flest mulig emner. Prosjektet jobber tett med Inspera for å utvikle ny funksjonalitet som tilfredsstiller fagmiljøenes krav til en digital eksamensplattform.