Hjem
DigUiB
Prosjekt

Læringsplattform (Mitt UiB)

Canvas ble valgt som ny læringsplattform for UiB i 2015 og fikk navnet Mitt UiB. Prosjektet Læringsplattform arbeidet i 2016 og 2017 med å utvikle og implementere Canvas som et nav i det nye digitale læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen. Prosjektet ble avsluttet 31. desember 2017. Seksjon for studiekvalitet ved Studieadministrativ avdeling har systemeieransvar for Mitt UiB, og utviklingsoppgaver videreføres i tillegg i det nye DigUiB-programmet, under temaområdene "Læringsdesign" og "Verktøy- og tjenesteutvikling".

Hovedinnhold

Prosjektets arbeidsfelt og mål

Prosjektet Læringsplattform skal arbeide med å utvikle og implementere Canvas som et nav i det nye digitale læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen. Den nye læringsplattformen har fått navnet Mitt UiB.

Følgende hovedpremisser er lagt til grunn for arbeidet:

  • Studenter, vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte utgjør de primære brukergruppene for læringsplattformen. Deres behov og interesser skal vektlegges.
  • Forskningsressurser og biblioteksressurser skal kunne gjøres tilgjengelig via plattformen.
  • Det skal fokuseres på å finne en fleksibel løsning som integrerer bruk av digitale læringsressurser, digitaliserte vurderingsprosesser og et godt informasjonssystem for studieprogrammene.

I tillegg til å implementere Canvas som ny læringsplattform skal prosjektet også:

  • komme med anbefalinger for hensiktsmessig driftsorganisering for den nye løsningen, herunder fokus på behov for opplæring, teknisk drift og systemeierskap, samt brukerstøtte
  • arbeide med å forberede og gjennomføre utfasing av den gamle plattformen parallelt med implementering av den nye
  • se på hvordan læringsplattformen, etter- og videreutdanningsfeltet og Alumnussystemet kan ses i sammenheng

Valg av løsning

Canvas er en løsning basert på åpen kildekode. Canvas ble valgt først og fremst på grunnlag av pedagogiske kriterier. Med sine fleksible muligheter for dialog, samhandling og underveisvurdering integrert i sin grunnstamme, ble Canvas sett som systemet som best ville støtte underviserne i sitt arbeid.

UiB har et sterkt IT-faglig miljø og tradisjon for og krefter til å drive åpen kildekode-plattformer. Å velge åpen kildekode også når UiB skulle bytte læringsplattform, gir UiB frihet og mulighet til å samarbeide med viktige partnere om utvikling og bruk av systemet, og mulighet til å koble på tredjepartsystemer etter behov hos fagmiljøene. 

Utviklingen av digitale tjenester og muligheter går raskt. Mitt UiB skal være et sentralt og fleksibelt nav i UiBs digitale læringsmiljø, og gi oss mulighet til å endre læringsmiljøet i takt med endrede behov og rammevilkår.  

    Om utviklings-og implementeringsprosessen

    Canvas ble besluttet valgt som ny læringsplattform våren 2015. Løsningen ble prøvd ut i et lokalt driftsmiljø med integrasjoner mot UiBs systemer og med pilotmiljøer høsten 2015. Ny læringsplattform ble lansert ved årsskiftet 2015 og to fakulteter tok i bruk løsningen fra og med vårsemesteret 2016. De resterende fire fakultetene har gått over til Mitt UiB fra og med høstsemesteret 2016.